• Elektronická prihláška

 • Prihláška na štúdium na našej škole

  Formy zápisu dieťaťa do 1.ročníka.

  1. Zápis prostredníctvom elektronického formulára - overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční osobným stretnutím  v priestoroch školy v dňoch 26.04. a 29.04.2021.
  2. Zákonný zástupca dieťaťa môže základnej škole poskytnúť osobné údaje potrebné pred zápisom aj prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky základnej školy alebo prostredníctvom elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.
  3. Zápis papierovou formou
  Ak zákonný zástupca nemá možnosť so základnou školou komunikovať elektronicky, môže si vyzdvihnúť formulár osobne v základnej škole. Po vyplnení a podpísaní zákonným zástupcom ho doručí do školy najneskôr do 29.04.2021. Všetky kontakty so školou sa uskutočnia za súčasného dodržiavania aktuálnych hygienicko-epidemiologických opatrení.


  Zápis dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
  Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spolu s písomnou žiadosťou (t. j. prihláškou) predkladá aj písomné vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.
  Výnimočné prijatie dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
  Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku a absolvovalo povinné predprimárne vzdelávanie, a to vždy po vyjadrení príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa, ktoré absolvovalo predprimárne vzdelávanie v zahraničí, zákonný zástupca predloží riaditeľovi
   školy doklad s uvedením názvu a adresy materskej školy, ktorý potvrdzuje, že dieťa navštevovalo príslušnú materskú školu.
   

   

  Vyplnenie prihlášky

  Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


  Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

  Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
  Kód formulára: