• Záverečná správa

 • Správa za školský rok

  Správa

  o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2021/2022

  Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z.

  § 2. ods. 1 a Údaje o škole alebo o školskom zariadení v rozsahu: názov, adresa, telefónne číslo, webové sídlo, adresa elektronickej pošty

  Údaje o škole

  Názov školyZákladná škola, Školská ulica 54/21, Slovenská Kajňa
  Adresa školyŠkolská ulica 54/21, 094 02
  Telefón057/44941 52
  E-mailzsslovkajna@gmail.com
  WWW stránkahttps://zsslovkajna.edupage.org

  Vedúci zamestnanci školy

   Priezvisko, menoSluž. mobile-mail
  RiaditeľMgr. Marián Oľšav0905684156zsslovkajna@gmail.com
  ZRŠMgr. Ľubica Bačová0905684092zsslovkajna@gmail.com

  Rada školy

   Titul, priezvisko, meno
  predsedaMgr. Katarína Hladká
  pedagogickí zamestnanciMgr. Anna Gavurová
    
  ostatní zamestnanciMgr. Eva Dudášová
    
  zástupcovia rodičovJana Štegerová
   Mgr. Darina Cichá
   Alena Dudášová
   Ingrid Polakovičová
    
  zástupcovia zriaďovateľaMichal Tomko
   Róbert Tutko
   Martin Sabol
   Stanislav Fečko

  § 2. ods. 1 b Údaje o zriaďovateľovi v rozsahu: názov, sídlo, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty

  Údaje o zriaďovateľovi

  NázovObec Slovenská Kajňa
  SídloSlovenská Kajňa, Hlavná 4/6
  Telefón4494159
  E-mailobecnyurad@slovenskakajna.sk

  § 2. ods. 1 d Počet detí, žiakov alebo poslucháčov

  Údaje o počte žiakov

  Počet žiakov školy: 157/dievčat 73/

  Počet tried: 11

  Podrobnejšie informácie:

  V tabuľke sú uvedené počty žiakov v jednotlivých triedach k 30.6. 2022. Z uvedeného počtu žiakov 157 bolo 8 žiakov s osbitným spôsobom plnenia školskej dochádzky - vzdelávanie v školách mimo územia SR. V druhom ročníku bola druhá trieda špecializovaná (II.B) s počtom žiakov 7 a v deviatom ročníku bola druhá trieda (IX.B) špeciálna (MP - Variant A) s počtom žiakov 4. V tejto triede sa vzdelávali žiaci 8.- 9. ročníka.


  Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
  počet tried12111111211
  počet žiakov13+22117+121+114+415131817157
  počet žiakov so ŠVVP412326465749
  z toho v ŠKD31210      25

  § 2. ods. 1 e Počet pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov

  Zamestnanci

  Pracovný pomer

  Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet odborných zametnancov
  TPP1430
  Znížený úväzok300
  Na dohodu000
  PP na dobu určitú611

  § 2. ods. 1 f Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov

  Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

  početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
  učiteľov01616
  vychovávateľov011
  pedagogických asistentov033
  sociálny pedagóg011
      
  spolu02121

  Predmety vyučované nekvalifikovane

  TriedaPredmetPočet hodín týždenne

  § 2. ods. 1 g Informácie o aktivitách a prezentácii školy alebo školského zariadenia na verejnosti

  Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

  Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo

  Aktivity a prezentácia na verejnosti

  Škola vydávala dvakrát ročne časopis - ABC našej školy, pravidelne zvrejňovala oznamy o plánovaných aktivitách školy, ale aj fotodokumentáciu z realizácie aktivít na internetovej stránke školy, ako aj na facebookovej stránke školy.

  V priebehu šk. roka 2021/2022 sme realizovali tieto aktivity:

  Stará Ľubovňa - Vyšné Ružbachy - dvojdňová exkurzia (II.st.)

  Biela pastelka - naša škola sa zapojila do verejnej zbierky, ktorej cieľom je získanie finančných prostriedkov na podporu a zlepšenie života ľudí so zrakovým postihnutím.

  Európsky deň jazykov - zábavno-vzdelávacie aktivity na hodinách ANJ, NEJ, ZBN

  Športový deň - súťaže družstiev (tried) v rôznych športových disciplínach

  Svetový deň výživy - aktivity zamerané na zdravú výživu a zdravý životný štýl

  Plody jesene - výstavka ovocia a zeleniny, tvorivé dielne

  Vyrezávanie tekvičiek v ŠKD

  Úcta k starším - tvorivá dielňa a výroba darčekov pre starých rodičov v ŠKD a na hodinách VYV a PVC

  Pasovanie prvákov za žiakov našej školy - krátky kultúrny program, ktorý si naši prváci pripravili spolu so svojou tr. učiteľkou, v ktorom ukázali svoju šikovnosť a presvedčili p. riaditeľa o tom, že už môžu byť pasovaní za "naozajstných" prvákov našej školy

  Zasadenie stromu života - každý rok naši prváci zasadia svoj vlastný strom života, tento rok to bola jabloň, ktorú zasadili s pomocou koordinátora pre environmentálnu výchovu Mgr. Mižáka

  Šarkaniáda - púšťanie šarkanov na školskom ihrisku

  Týždeň zdravej výživy - aktivity zamerané na zdravú výživu

  Mikulášska nádielka žiakom - návšteva sv. Mikuláša v škole spojená s kultúrnym programom a s rozdávaním darčekov žiakom

  Koľko lásky sa zmestí do krabičky od topánok - cieľom tejto akcie bolo potešiť malým darčekom ľudí v zariadeniach pre seniórov, či centrách sociálnych služieb. Naše malé darčeky potešili starkých v Domove sociálnych služieb v Humennom.

  Vianočný pozdrav starým rodičom

  Vianočná párty v ŠKD - zábavné popoludnie

  Pečenie a zdobenie medovníčkov v ŠKD

  Karneval v ŠKD

  Počas jarných prázdnin sme organizovali tzv. "Jarnú školu". Cieľom jarnej školy bolo vyrovnať rozdiely medzi žiakmi, podporiť učenie sa najmä u tých žiakov, ktorí nemali prístup k plnohodnotnému dištančnému vzdelávaniu počas pandémie COVID 19. Táto škola bola organizovaná na báze dobrovoľnosti.

  Maratón v čítaní a ďalšieh aktivity súvisiace s mesiacom kníh

  Deň Zeme - zábavné aktivity

  Turistický pochod na "Trepec" spojený so svätou omšou a opekačkou (II.st.)

  Oslava MDD - triedne aktivity

  Ďalšie plánované aktivity medzi ktoré patrili:

  Pesničkový Mikuláš

  Fašiangy - príprava kultúrneho programu

  Vianočná akadémia

  Žiacky Valentínsky ples

  Noc v škole

  sa neuskutočnili z dôvodu pandémie COVID 19.

  § 2. ods. 1 h Informácie o projektoch, do ktorých je škola alebo školské zariadenie zapojené

  Projekty

  Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

  A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2021/2022 boli školou vypracované projekty:

  § 2. ods. 1 i Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole alebo v školskom zariadení

  Výsledky inšpekčnej činnosti

  Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

  Druh inšpekcie:

  Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2021/2022, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

  - veľmi dobrá

  - dobrá

  - priemerná

  - málo vyhovujúca

  - nevyhovujúca

  - kľúčové pozitívne stránky školy

  - oblasti vyžadujúce zlepšenie

  § 2. ods. 1 j Informácie o priestorových podmienkach a materiálno-technických podmienkach školy alebo školského zariadenia

  Materiálno-technické podmienky

  V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

  - priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

  - zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

  - stručnú analýzu súčasného stavu

  - potreby a pripravované plány

  § 2. ods. 1 k Informácie o oblastiach, v ktorých škola alebo školské zariadenie dosahuje dobré výsledky, o oblastiach, v ktorých má škola alebo školské zariadenie nedostatky

  Úspechy a nedostatky

  Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

  Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

  Návrh opatrení:

  § 2. ods. 3 a ZŠ: Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

  ŠVVP na ZŠ

  Počet žiakov so ŠVVP: ?

  § 2. ods. 3 b ZŠ: Počet zapísaných žiakov do prvého ročníka v školskom roku, v ktorom sa správa vypracúva

  Zapísaní žiaci

  Počet zapísaných prvákov k 30.6.2021: súčet / počet dievčat Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2021: súčet / počet dievčat Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2022
   Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
  Počet žiakov       

  § 2. ods. 3 e ZŠ: Výsledky hodnotenia žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

  Klasifikácia tried

  TriedaANJ1AJ2AJBEOBIOCOCDEJDACETVFYZFYMGEGGGPHUVCHE
  I.tr             1 
  II.A        1,25    1 
  II.B        1,57    1,29 
  III.tr.1,65       1,25    1,24 
  IV. tr1,57       1    1,14 
  V. tr1,79   2,79 2,86 1,14  3 1,43 
  VI. tr2,08   2 1,85 1,672 2,31 1,27 
  VII.tr2,27   2,23 2,31 1,82,38 2,38 1,382,09
  VIII. tr2,13   2,22 1,67 1,332,67 2,44 1,112,94
  IX.A2,38   2,08 1,62 12,46 1,92  2,31
  IX.B    3,25 2,75 13,25 3 1,253

  TriedaIFVINFKNJMATMIANBVNEJ1NJ2NJOBNOBVPJHPVCXCHPNV
  I.tr   1,77 1         
  II.A   1,93 1      1  
  II.B   4,14           
  III.tr. 1,24 2 1      1,24  
  IV. tr 1,24 2,14 1      1,1  
  V. tr 1,5 2,93 1         
  VI. tr 1,53 2,07 11,92  1,85  2,5  
  VII.tr 1,77 2,62 12,18  2  2  
  VIII. tr 1,17 2,61 12,47  1,72  1  
  IX.A 1 2,46 12,15  1,54     
  IX.B 2,25 2,5     2,5  1  

  TriedaPriPDAPVORSFRJ1RJSJSJLSPRSEETchVTHDTSVTEVTA
  I.tr  1,62    1,851,23   1  
  II.A  1,92    2,431,14   1  
  II.B  3,57    4,291,71   1  
  III.tr. 2,12     2,121,18   1,06  
  IV. tr 1,81     2,051,1   1,05  
  V. tr       3,141,93  1,431  
  VI. tr       3,21,2  1,231  
  VII.tr       2,691,54  1,451  
  VIII. tr    2  2,781,17  1,251,11  
  IX.A       2,691  11  
  IX.B       2,751,5   1  

  TriedaTDAVUCVLAVLVVMRVUMVYVZBNZEM
  I.tr      11,46 
  II.A 3    12 
  II.B      1  
  III.tr.  1,94   1,53  
  IV. tr  1,95   1,14  
  V. tr      1  
  VI. tr  3,5   1  
  VII.tr      1  
  VIII. tr      1,17  
  IX.A      1  
  IX.B      1,5  

  Prospech žiakov

  TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
  I.tr151402
  II.A141400
  II.B7430
  III.tr.181711
  IV. tr222201
  V. tr181804
  VI. tr151500
  VII.tr131300
  VIII. tr181800
  IX.A131300
  IX.B4400

  § 2. ods. 5 a Informácie o finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy alebo školského zariadenia podľa osobitného predpisu

  Finančné a hmotné zabezpečenie

  1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

  ...

  2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

  ...

  3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

  ...

  4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

  ...

  5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

  ...

  § 2. ods. 5 b Informácie o aktivitách školy alebo školského zariadenia, ktoré realizuje pre deti alebo pre žiakov v ich voľnom čase

  Voľnočasové aktivity

  Škola ponúkala žiakom veľké množstvo záujmových útvarov, no v priebehu šk. roka realizovali svoju činnosť len niektoré a to tie, ktoré dokázali splniť podmienku "nemiešanie skupín" v súvislosti s pandémiou COVID-19.

  Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
  Medzi hrou a biológiou121Mgr. Jana Mydlová
  Technický informatik121Ing. Pavol Žec
  Z každého roška troška161Mgr. Lucia Oslovičová
  Svet okolo nás121Mgr. Katarína Hrabčáková
  Z rozprávky do rozprávky121Mgr. Petronela Gaduš Oľšavová
      
  Tanečný - ZUŠ Jastrabie nad Topľou   
  Výtvarný - ZUŠ Jastrebie nad Topľou   

  Záver

  Vypracoval: Mgr. Marián Oľšav

  V Slovenskej Kajni, 14. septembra 2022

  Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: