Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola, Školská ulica 54/21, Slovenská Kajňa
Adresa školyZákladná škola, Školská ulica 54/21, Slovenská Kajňa, 094 02
Telefón057/44941 52
E-mailzsslovkajna@gmail.com
WWW stránkazsslovkajna.edupage.org
ZriaďovateľObec Slovenská Kajňa

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Marián Oľšav 0905684156zsslovkajna@gmail.com
ZRŠMgr. Ľubica Bačová 0905684092zsslovkajna@gmail.com

Rada školy

 Titl., priezvisko, meno
predsedaMgr. Ľudmila Petrová
pedagogickí zamestnanciMgr. Anna Gavurová
  
ostatní zamestnanciMgr. Eva Dudášová
  
zástupcovia rodičovJana Štegerová
 Andrea Kužmová
 Adriana Oslovičová
 Stanislav Magura
  
zástupca zriaďovateľaBc. Lukáš Popovič
 Róbert Tutko
 Stanislav Fečko
 Agáta Alžová

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetov
MZ pre 1.- 4. roč.Mgr. Ľudmila Petrovávšetky predmety 1. stupňa
PK humanitných predmetovMgr. Katarína HladkáSJL, ANJ, NEJ, GEG, DEJ, OBN
PK výchovných predmetovPaedDr. Iveta TomášováTSV, VYV, HUV, VUM, VMR, NBV, ETV, VLV
PK prírodovedných predmetovMgr. Vladislav MižákMAT, FYZ, THD, CHE, BIO, INF, MIA, SEE
PK špeciálnych triedMgr. Ľubica Bačovávšetky predmety v špeciálnych triedach

§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 141

Počet tried: 11

Podrobnejšie informácie:

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried11111211211
počet žiakov19141518201591417141
z toho ŠVVP65769449353
z toho v ŠKD5596     25

§ 2. ods. 1 c Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy; údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2017: 18/10

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2017: 19/11

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 1/1

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2018

 VIII.tr.IX. AIX. BSpolu
Počet žiakov216119

§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

Všetci žiaci triedy boli prijatí v prvom kole prijímacích skúšok na zvolený odbor (aj žiaci v talentovom kole prijímcích pohovorov).

Jedna žiačka bola prijatá bez prijímacích skúšok, nakoľko dosiahla 90% v testovaných predmetoch na T9-2018.

Jedna žiačka nevyužila možnosť ďalšieho štúdia, nezúčastnila sa prijímacích pohovorov.

Dve žiačky s ŠVVP (MP- Variant A) ukončili povinnú školskú dochádzku a neprejavili záujem o ďalšie štúdium na SŠ. Nevyužili možnosť podania prihlášky ani v jednom riadnom alebo náhradnom termíne.

Jeden žiak študujúci v zahraničí ukončil povinnú školskú dochádku na našej škole.

 GymnáziumSOŠSpolu
prihlásení21416
prijatí21416
% úspešnosti100% 100% 100%

§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaANJ1AJ2AJBIOCOCDEJDACETVFYZGEGGGPHUVCHEIFVINF
I       1   1,07   
II       1   1,64   
III1,85      2,33   1,07  1,4
IV1,79      1,5   1 1,19 
VI.B (4.r)           1   
V2,28  2,5 2,44 1 2,5 1,28  1,17
VI.B (5.r)       1,5   1  1,5
VI.A1,92  1,92 1,33 22,171,92 1,17  1,08
VI.B (6.r)       2   1  1,33
IX.B (7.r)   2,5 1 13,53,5 1  1
VII3  2,29 2,86 13,433 1,713,14 1,14
IX.B (8.r)   2,25 1 1,752,52,75 1 1 
VIII1,88  2 2  2,782  2,38 1,11
IX.A1,88  2,06 2,19  2,692,38  2,06  
IX.B (9.r)   2 1 223 131 

TriedaMATMIANBVNEJ1NJ2NJOBNOBVPJHPVCPDAPVORSFSJLSPR
I2,07 1        1,67 21,33
II2,14 1        1,93 2,141
III2,2 1      11,93  1,931,2
IV1,88 1     11,131,69  21,19
VI.B (4.r)2        1,5   2,51,5
V2,5 1,21          2,51
VI.B (5.r)1,5        1   2,52
VI.A2,42 11,83  1,08      2,171,08
VI.B (6.r)2,33        2   32
IX.B (7.r)2     1  1   31
VII3,14 12,14  1,14      31,14
IX.B (8.r)2,75     1  1,25   2,251,25
VIII2,89111,63         2,221
IX.A2,69112  1      2,191
IX.B (9.r)3     1  1   32

TriedaSEETHDTSVTEVTDAVUCVLAVLVVMRVUMVYVZBN
I  1,07       11,47
II  1,14       1,571,58
III  1,07   1,67   1,33 
IV   11 1,69   1 
VI.B (4.r)  11  2,5   1 
V 11       1 
VI.B (5.r)  2   2,5   1 
VI.A 11,08       1 
VI.B (6.r)  1,67   2,67   1,33 
IX.B (7.r)  2       1 
VII 1,141,29       1 
IX.B (8.r)2  2,5      1,25 
VIII 11    1,11 1  
IX.A 11     1   
IX.B (9.r)2  3      1 

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
I.191504
II.141400
III.151500
IV.161600
VI.B (4.r)2200
V.181710
VI.B (5.r)2200
VI.A121200
VI.B (6.r)3300
IX.B (7.r)2200
VII.7700
IX.B (8.r)4400
VIII.10901
IX.A161600
IX.B (9.r)1100

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
I192009133,931736115,7327318,20
II14130893,43127991,36292,07
III151660110,671503100,2015710,47
IV16147892,38139186,94875,44
VI.B (4.r)212562,509849,002713,50
V181868103,781855103,06130,72
VI.B (5.r)2338169,00247123,509145,50
VI.A121209100,751209100,7500,00
VI.B (6.r)3622207,33490163,3313244,00
IX.B (7.r)2235117,5018994,504623,00
VII71046149,431028146,86182,57
IX.B (8.r)4741185,25614153,5012731,75
VIII101497166,331467163,00303,33
IX.A162736171,002730170,6360,38
IX.B (9.r)16262,002121,004141,00

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovPriemerná úspešnosť školy v %
T9 - MAT1642,8%
T9 - SJL1663,8%
T5 - MAT1360,3%
T5 - SJL1363,3%

§ 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

Odbory a učebné plány

ISCED 11.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku11111212111
SJL9887     32
Tvorivá dramatika   1     1
Anglický jazyk  33     6
Zábavná angličtina12       3
Matematika5555     20
Informatická výchova  11     2
ETV/NBV1111     4
Prírodoveda  11     2
Prvouka12       3
Vlastiveda  11     2
Poznaj a chráň   1     1
Pracovné vyučovanie  11     2
Výtvarná výchova2211     6
Telesná a športová výchova2222     8
Hudobná výchova1111     4
           
ISCED 2          
Slovenský jazyk a literatúra    5545524
Anglický jazyk    4333316
Nemecký jazyk     333211
Matematika    5454523
Informatika    1111 4
Mladý informatik       112
Fyzika     21227
Chémia      2215
Biológia    212117
Dejepis    111137
Geografia    211116
Občianska náuka     11 13
ETV/NBV    111115
Výchova k ľudským právam       1 1
Výchova k manželstvu a rodičovstvu        11
Technika    221117
Výtvarná výchova    111  3
Hudobná výchova    111  3
Výchova umením       1 1
Telesná a športová výchova    2222210
           
ISCED 1 pre žiakov s ľahkým stupňom MP          
Slovenský jazyk a literatúra88888755562
Vlastiveda   223   7
Vecné učenie222      6
Fyzika      1113
Chémia        22
Biológia      2215
dejepis      1113
Geografia      1113
Občianska náuka      1113
ETV/NBV    111115
Matematika55555555545
Informatika    112  4
Informatická výchova       112
Pracovné vyučovanie23455555539
Svet práce       112
Výtvarná výchova22221111113
Hudobná výchova1111111119
Telesná výchova  22   228
Telesná a športová výchova 22  222  10

Rozširujúce hodiny

Učebný variantPredmetPočet hodín v týždniRočník
ISCED1 - hodiny prehlbujúce obsah predmetov daných ŠVPSlovenský jazyk a literatúra23.- 4. r.
 Matematika51.- 4. r.
    
ISCED 1 - nové predmetyTvorivá dramatika14.
    
 Zábavná angličtina11.
  22.
    
 Poznaj a chráň14.
    
    
    
ISCED 2 - hodiny prehlbujúce obsah predmetov daných ŠVPAnglický jazyk15.
 Nemecký jazyk66.- 7.r.
 Matematika25., 7.r.
 Technika25.-6.r.
    
    
ISCED 2 - nové predmetyMladý informatik18.
  19.
 Výchova k ľudským právam18.
 Výchova k manželstvu a rodičovstvu19.
    
ISCED 1 (variantA)hodiny prehlbujúce obsah predmetov daných ŠVPSlovenský jazyk a literatúra14.
  25.
  16.
    
    
 Biológia17.
 Biológia18.
 Matematikapo 1 hodinev každom ročníku
    
 Informatika17.
 Informatická výchova0,58.
    
 Pracovné vyučovaniepo 1 hodine4.- 8.
  1,59.
    
 Svet práce0,58.
  0,59.
    
 Výtvarná výchova14.
 Chémia19.

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka000
Prvého ročníka1190
Bežných tried810812
Špeciálnych tried2140
Pre nadaných000
Spolu1114112

§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.
TPP133
Znížený úväzok30
Na dohodu00
PP na dobu určitú51

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov01515
vychovávateľov02 (1 dlhodobo PN)2
asistentov učiteľa033
sociálny pedagóg011
    
spolu02121

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne
   
I.Zábavná angličtina1
 Etická výchova1
 Hudobná výchova1
   
II. Etická výchova1
 Zábavná angličtina2
   
III. Etická výchova1
 Pracovné vyučovanie1
 Hudobná výchova1
   
IV.Hudobná výchova1
 Etická výchova1
 Pracovné vyučovanie1
   
V. Telesná a športová výchova2
 Biológia2
 Geografia2
 Výtvarná výchova1
 Etická výchova1
 Technika2
   
VI.ABiológia1
 Výtvarná výchova1
 Občianska náuka1
 Telesná a športová výchova2
 Geografia1
 Etická výchova1
 Hudobná výchova1
 Technika1
   
VI.BTelesná výchova,Telesná a športová výchova2
 Etická výchova1
   
VII. Etická výchova1
 Výtvarná výchova1
 Občianska náuka1
 Telesná a športová výchova2
 Biológia2
 Geografia1
 Hudobná výchova1
 Technika1
 Chémia1
   
VIII. Biológia1
 Výchova k ľudským právam1
 Výchova umením1
 Telesná a športová výchova2
 Geografia1
 Chémia1
 Technika1
   
   
IX. AVýchova k manželstvu a rodičovstvu1
 Občianska náuka1
 Geografia1
 Biológia1
 Telesná a športová výchova2
 Chémia1
 Technika1
   
IX. BTelesná a športová výchova2
 Etická výchova1
 Chémia1
 Dejepis1

§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška00
2.kvalifikačná skúška00
funkčné10
aktualizačné01

§ 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolo
Minifutbal (1. - 4. r.) McDonald s Cup124. 
Florbal st. žiačok124. 
Talenty 201821. a 2.  
Slávik Slovenska13. 
Okresné kolo mladých záchranárov CO813. 

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Škola vydávala dvakrát ročne časopis - ABC našej školy

Pasovanie prvákov

Plody jesene

Mikulášska nádielka žiakom - rozdávanie darčekov

Karneval

Fašiangy

Vianočná akadémia

Žiacky Valentínsky ples

Maratón v čítaní

Oslava MDD

Noc v škole

§ 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená:

A) Dlhodobé

Zdravá škola

Infovek - projekt zameraný na vybavenie školy IKT

Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí - je to súbor aktivít zameraný na zefektívnenie systému výchovného poradenstva a prevencie v Slovenskej republike.

Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno - vzdelávacie predmety - cieľom projektu je uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania na základných a stredných školách s využitím inovatívnych foriem a metód výučby

Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov - aktivity týkajúce sa kontinuálneho vzdelávania zamestnancov

Aktivizujúce metódy vo výchove - cieľom projektu je skvalitnenie vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov v oblasti výchovy, pričom sa špecializuje na profesionálne zvládnutie.

Európsky školský mliečny program - realizácia predaja a kúpy mlieka a mliečných výrobkov.

Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školsta - rozšíriť a skvalitniť technologické vybavenie školy, čo umožní lepšie pripraviť žiakov pre život v spoločnosti, v ktorej čoraz viac pociťujeme potrebu digitálnej gramotnosti.

Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami - cieľom projektu je odborné vzdelávanie na ZŠ a príprava prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a prácu s talentami. Projekt reaguje na aktuálne potreby trhu práce a snaží sa pripraviť kvalitných odborníkov a kvalitné pracovné sily. V projekte sa využívajú inovatívne formy a metódy výučby ako pripraviť žiakov ZŠ na rozhodnutie o budúcom štúdiu či kariére.

Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania

Podpora inkluzívneho vzdelávania v ZŠ Slovenská Kajňa - cieľom projektu je zvýšenie inkluzívnosti a rovnakého prístup ku kvalitnému vzdelávaniu, zlepšenie výsledkov a kompetencie detí a žiakov. Hlavná aktivita prispieva k vyrovnávaniu znevýhodnenia žiakov a zabezpečeniu rovnosti príležitostí vo výchovno-vzdelávacom procese.

B) Krátkodobé

Recyklohry - zber elektroodpadu

§ 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 04.06. 2012

Druh inšpekcie: tematická inšpekcia

Výsledky inšpekčnej činnosti boli zverejnené v záverečnej správe za šk. rok 2011/2012. V šk. roku 2017/2018 na škole nebola uskutočnená inšpekcia.

§ 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

Materiálno-technické podmienky

Priestorové podmienky

V školskom roku 2017/2018 mala škola 11 kmeňových tried. Vo všetkých triedach je možné pripojiť sa na internet a v každej sa nachádza interaktívna tabuľa. V triedach sú umiestnené počítače, ktoré umožňujú zvýšiť efektivitu vyučovania. Škola je vybavená monitorovacím systémom, ktorý prispieva k zvýšeniu bezpečnosti žiakov a pomáha čiastočne eliminovať sociálno-patologické javy.

V tomto šk. r. sa nám podarilo vymeniťť okná v knižnici, doplniť a zmodernizovať kamerový systém, zakúpili sme monitory a server do fyzikálno-chemickej učebne.

Učebnými a didaktickými pomôckami zásobujeme školu priebežne.

Z hľadiska dlhodobých potrieb je nevyhnutné pristaviť telocvičňu, zatepliť druhú budovu školy a postupne na nej vymeniť okná, urobiť rekonštrukciu ustredného kúrenia a odvodniť obidve budovy.

§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

Normatívne finančné prostriedky za šk. rok 2017/2018 boli vo výške 387 042,-- €.

Čerpanie finančných prostriedkov od 1.9.2017 - do 31.8.2018:

položka 610 (mzdy) - 254 241 €

položka 620 (odvody) - 88 857 €

položka 630 (TaS) - 43 944 €

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

Mesačný poplatok za ŠKD činí 1,66 € na jedno dieťa - v mesiacoch september 2017 až jún 2018 poplatky spolu činili 396,74 €. Tieto boli použité na činnosť ŠKD (časť mzdy vychovávateľky) a poplatky banke za vedenie príjmového účtu.

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

Na vzdelávacie poukazy nám bolo poukázaných spolu 4 680,-- €. Tieto boli použité na vyplatenie odmeny a povinné odvody vedúcim záujmových krúžkov.

4. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

a) na dopravné žiakov:

disponibilné finančné prostriedky v šk. roku 2017/2018, spolu s presunutými z roka 2017, boli 8 903,60 €

vyčerpaných je 2 562,90 €, do ŠR vrátených 1 667,60 € a do ďalšieho školského roka presunutých 4 673,10 € .

b) na žiakov zo SZP - dotácia spolu 3 919,-- €. Finančné prostriedky boli použité na nákup učebných pomôcok pre žiakov zo SZP a na spolufinancovanie projektu "Podpora inkluzivného vzdelávania v ZŠ Slov. Kajňa."

c) na asistenta učiteľa - dotácia vo výške 9 920, Táto dotácia bola v plnej výške použitá na mzdy a odvody na asistenta učiteľa.

d) Dotácia na LVK - prijaté finančné prostriedky vo výške 2 250,-- €. Pre nezáujem žiakov sa lyžiarsky kurz nekonal a dotácia bola v plnej výške vrátená do ŠR.

e) Príspevok pre žiakov na ŠKvP bol 3 000,-- €. Z toho bolo vyčerpaných 1 950,-- €. Rozdiel vo výške 1 050,-- € bol vrátený do ŠR.

f) z Úradu práce, soc. vecí a rodiny vo Vranove n. T. nám bolo poukázaných 913 € na učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi. Všetky tieto finančné prostriedky boli vyčerpané v plnej výške na určený účel.

g) V rámci projektu "Podpora inkluzivného vzdelávania v ZŠ Slov. Kajňa" sme z MŠ SR dostali 21 080,50 €. Na účely spolufinancovania tohto projektu bolo z OZ pri ZŠ Slov. Kajňa poukázaných 634,-- €. Všetky tieto finančné prostriedky boli použité na mzdy a odvody pre 2 asistentov učiteľa a 1 sociálneho pedagóga.

§ 2. ods. 1 n Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok, a vyhodnotenie jeho plnenia

Plnenie stanoveného cieľa

Ciele, ktoré si škola stanovila na šk. rok 2017/2018 vychádzali z cieľov ŠkVP, POP na aktuálny školský rok, strategického plánu rozvoja školy na roky 2016 až 2021 a ďalších dokumentov schválených MŠ SR. Tieto ciele a spôsob ich plnenia bol podrobne rozpísaný v Pláne práce školy . Úlohy Plánu práce na tento školský rok boli v prevažnej miere splnené, ale našli sa aj také oblasti,v ktorých došlo len k čiastočnému splneniu cieľov, či dokonca niektoré úlohy neboli splnené vôbec. Dôvody, ktoré mali za následok čiastočné splnenie cieľov, resp. nesplnenie cieľov sme analyzovali a následne sme prijali opatrenia, ktoré v budúcnosti pomôžu eliminovať negatívne vplyvy, ktoré mali za následok nesplnenie stanovených cieľov.

Ciele školy v šk. roku 2017/2018 a ich plnenie:

1.1 Konkrétne ciele školy v oblasti vzdelávania

A. Rozvíjať čitateľskú gramotnosť vo všetkých predmetoch

B. Formovať kladný vzťah žiakov ku knihe a literatúre

C. Organizovať súťaže v čitateľských zručnostiach a popoludňajšie čitateľské aktivity v školskom klube detí

D. Pri vyučovaní cudzieho jazyka uplatňovať inovatívne metódy a formy výučby

E. Pri vyučovaní cudzieho jazyka používať moderné učebnice a doplnkové výukové prostriedky k nim, aplikovať činnostne zameraný prístup k vyučovaniu a učeniu sa cudzích jazykov

F. Organizovať súťaže čitateľskej a prírodovednej gramotnosti

G. Organizovať školské kolá súťaží

H. Participovať na medzinárodných projektoch

CH. Rozširiť portfólio voľnočasových aktivít žiakov-podporovať voľnočasové aktivity detí a žiakov zamerané na jazykovú kultúru

I. Realizovať porovnávacie testy z jednotlivých predmetov od 2. roč.

J. Zamerať sa na projektové vyučovanie

K. Naučiť žiakov pracovať s modernými IKT

L. Vo vyučovacom procese používať v prevažnej miere komplexné aktivizujúce metódy

M. Realizovať inkluzívne vzdelávanie žiakov

N. Vytvárať vhodné podmienky pre vzdelávanie žiakov pochadzajúcich z marginalizovaných skupín na vzdelávanie v triedach s majoritnou populáciou

O. Pri uplatňovaní prierezovej témy osobnostný a sociálny rozvoj využívať informácie v texte pod názvom "Metodická pomoc k téme osobnostný a sociálny rozvoj žiakov vyučovanie psychologických tém v škole a rozvíjanie emocionálnej inteligencie".

Úlohy zamerané na splnenie týchto cieľov:

1.1.1 Realizovať podľa rozpisu v PPŠ porovnávacie testy.

splnené

1.1. 2 Zorganizovať školské kolo súťaží a zapojiť do nich aspoň 25% žiakov.

splnené čiastočne - v tomto školskom roku sa nám nepodarilo zapojiť plánované množstvo žiakov do školských súťaží.

1.1.3 MZ 1. - 4. roč. a PK výchovných predmetov zrealizujú 1 otvorenú hodinu.

splnené

1.1.4 Skvalitniť vzdelávanie žiakov v oblasti CJ a práce s IKT a komunikačných zručností realizáciou minimálne dvoch dlhodobých projektov v 5. - 9. roč.

splnené

1.1.5 Na hodinách cudzieho jazyka používať Európske jazykové portfólio ako nástroj autoevalvácie a podpory učenia sa cudzieho jazyka. V nižších ročníkoch využívať lingvomotorickú metódu,(hry, zážitkové učenie....)

splnené

1.1.6 Zapojiť školu do súťaže Európska značka pre jazyky.

nespnené

1.1.7 V rámci Európskeho dňa jazykov pripraviť pre žiakov 2. až 9. roč. tvorivé aktivity zamerané na poznávanie reálií a kultúrnej rozmanitosti Európy.

splnené

1.1.8 Na všetkých predmetoch od 5.roč.(okrem špeciálnych tried) realizovať minimálne 1x za štvrťrok projekt. Špeciálne triedy raz za polrok v predmetoch - VLA, BIO, GEG, SJL.

splnené

1.1.9 S cieľom zvýšovať úroveň vyučovania slovenského jazyka a materinského jazyka venovať zvýšenú pozornosť čítaniu s porozumením, klásť dôraz na vlastnú tvorbu a rozvíjanie jazykového prejavu, prácu s informáciami a schopnosti argumentovať. Prierezovo využívať možnosti na rozvoj čítania s porozumením aj na ostatných prdmetoch.

splnené

1.1. 10 S cieľom zvýšovať úroveň čitateľskej gramotnosti zadávať žiakom úlohy (pri preberaní novej látky, pri opakovaní, pri motivácií), ktoré vedú k rozvíjaniu tejto kompetencie.

splnené

1.1. 11 PK a MZ vyracujú plán ativít v jednotlivých predmetoch zameraných na rozvoj čitateľskej gramotnosti vo všetkých predmetoch.

splnené

1.1.12 Raz týždenne v popoludňajších hodinách sprístupniť žiacku knižnicu pre žiakov a širokú verejnosť.

splnené

1.1.13 Zadávať žiakom domáce úlohy vedúce k rozvoju čitateľskej gramotnosti - min. 1krát mesačne.

splnené

1.1.14 Pri zadávaní projektov motivovať žiakov k tomu, aby ako zdroj informácie pre tvorbu projektu využívali knihy a navštevovali knižnicu.

splnené

1.1.15 Zorganizovať pre žiakov Anglický deň.

splnené

1.1.16 Zorganizovať na I. stupni dve súťaže na rozvoj čitateľskej gramotnosti.

splnené

1.1.17 Zorganizovať na II. stupni dve súťaže zamerané na rozvoj čitateľskej gramotnosti v spoločenskovedných predmetoch.

splnené

1.1.18 Pokračovať v realizácií projektu Erazmus a podľa možností sa zapojiť ešte do jedného medzinárodného projektu.

nesplnené

1.1.19 Do záujmových aktivít zapojiť minimálne 95 % žiakov v rámci záujmových útvarov - žiakov motivovať vydaním info letáku o obsahu činnosti jednotlivých záujmových útvarov.

splnené

1.1.20 Na všetkých vyučovacích hodinách v maximálnej možnej miere využívať IKT pri prezentovaní nového učiva, pri spätnej väzbe ako aj pri práci žiakov.

splnené

1.1.21 Vytvárať priaznivé prostredie na implementáciu inovačných pedagogických metód s využitím IKT a venovať pozornosť rozvíjaniu kompetencií žiakov v tejto oblasti.

Zapojiť žiakov do súťaží a aktivít, ktoré podporujú využívanie IKT.

splnené čiastočne - v tomto šk. roku sa naší žiaci nezapojili do súťaží, ktoré podporujú využívanie IKT

1.1.22 Na každej vyučovacej hodine a v každom predmete okrem špeciálnych tried využívať minimálne jednu z týchto metód: problémové vyučovanie, hry, diskusné metódy, situačné metódy, inscenačné metódy, projektové metódy a ďalšie iné špeciálne metódy, ktoré vedú k zvýšeniu efektívnosti vyučovania.

splnené

1.1.23 Sprístupňovať obsah vzdelávania pre žiakov s jednotlivými druhmi zdravotného postihnutia inovatívnymi alternatívnymi formami a metódami.

splnené

1.1.24 Pri vyučovaní cudzieho jazyka používať moderné učebnice, doplnkové prostriedky, venovať pozornosť inovatívnym metódam a formám práce.

splnené

1.1.25 Vypracovať rozvrh hodín tak, aby žiaci zo špec. tried mali hodiny TSV spoločne s intaktnými žiakmi.

splnené

1.1.26 Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov usporiadať aspoň dve aktivity pre žiakov.

splnené

1.1.27 Vypracovať plán činnosti školskej knižnice v súlade s potrebami pedagogického zboru.

splnené

1.1.28 Vzhľadom na pozitívne prínosy využívania DEO (digitálny edukačný obsah) vo vzdelávacom procese je potrebné maximalizovať zapojenie DEO do každodenného vyučovania.

splnené

1.2 Ciele školy v oblasti výchovy

Ciele:

A. Pri výchove sústrediť pozornosť na hodnotovú orientáciu mladých ľudí a vychovávať ich v duchu humanizmu, tolerancie,demokracie, pozitívneho vzťahu k okoliu a prírode

B. Pestovať v nich profesionalitu, vzájomný rešpekt, kultúru vzťahov, spôsob vystupovania a sebaprezentácie etiku konania

C. Účinne bojovať proti drogám, alkoholu, fajčeniu a iným sociálno - patologickým javom

D. Zamerať výchovu na posilňovanie úcty k ľudským právam realizáciou besied a súťaží

E. Pri školských slávnostiach využívať pôvodnú slovenskú tvorbu

F. Venovať pozornosť výchove zameranej na zdravý životný štýl

G. Zapojiť žiakov do dobrovoľníckej činnosti v lokalite školy

H. Zvýšenú pozornosť venovať ochrane žiakov pri používaní internetu

CH. Realizovať projekty a aktivity na podporu a zvýšenie finančnej gramotnosti - zamerať sa na čiastkové kompetencie týkajúce sa boja proti korupcii a ochrany spotrebiteľa

I. Zvýšovať povedomie žiakov o globálnych témach

J. Rozvíjať environmentálnu výchovu a vzdelávanie ako súčasť rozvoja osobnosti žiaka

K. Vo vyučovaní všetkých predmetov posilniť témy zamerané na rozvoj europského povedomia

Úlohy zamerané na splnenie týchto cieľov:

1.2.0 Výchovu k ľudským právam realizovať vhodnými formami vo všetkých predmetoch tak, aby sa stala integrálnou súčasťou celoživotného procesu podpory a ochrany ľudských práv. Zapájať žiakov do aktivít v oblasti výchovy k ľudským právam organizovaním:

- 2 besied o tejto problematike na II. stupni

- 1 súťaže na I. stupni a v špec. triedach

- 1 návštevy divadelného alebo filmového predstavenia s témou ľudských práv

splnené

1.2.1 Uskutočniť školské kolo Olympiády ľudských práv

splnené čiastočne

1.2.2 Zapojiť sa do projektu "Škola priateľská deťom"

nesplnené

1.2.3 V priebehu šk.roka venovať zvýšenú pozornosť realizácii aktivít v rámci týchto programov:

a) program enviromentálnej výchovy

splnená čiastočne - škola nebola zapojená do medzinárodného environmentálneho programu Zelená škola a nebol vypracovaný ekokódex.

b) Pprogram protidrogovej prevencie a aktívnej ochrany detí pred sociálno-patologickými javmi posilňovaním zdravého životného štýlu

splnená

c) Program výchovy k manželstvu a rodičovstvu - realizovať 2 besedy a 2 prednášky na témy odpovedajúce vekovým osobitostiam vývoja človeka

splnená

d) Program ochrany práv detí - zrealizovať zapojenie sa do projektu "Škola priateľská deťom", rozpracovať dobrovoľnícku činnosť v lokalite školy

nesplnená

e) V súlade s Národným programom duševného zdravia realizovať 1aktivitu a 2 besedy o rizikách dospievania a podpore duševného zdravia

splnená

f) Pokračovať v realizácií projektu "Zdravá škola". Realizovať aktivity a programy na podporu zdravia a zdravého živ. štýlu žiakov. Zapojiť žiakov do pohybových aktivít.Vyhlásiť tem. týždne, ktoré budú podporovať zvýšenú spotrebu mlieka a mliečných výrobkov, konzumáciu ovocia a zeleniny

Tem. týždne: "Svetový deň výžiivy" a "Svetový deň mlieka"

Realizovať 2 prednášky na tému zdravý živ. štýl

splnená

g) Plniť úlohy, ktoré vyplývajú z "Národného programu prevencie obezity" a "Národného programu starostlivosti o deti a dorast v SR na roky 2008 - 2015" s dôrazom na zdravotnú fyzickú aktivitu žiakov - 1 športová súťaž na I. stupni, 1 beseda na II. stupni

Zapojiť sa do kampaní: " Odstráň obezitu", " Hovorme o jedle". Realizovať rozhlasové relácie na dané témy.

splnená

h) V rámci Koncepcie práce so športovo talentovanou mládežou na roky 2015-2020 zvýšiť zapojenie žiakov do pohybových aktivít:

- podporovať činnosť športových krúžkov

- podporovať pohybové aktivity v prírode

- sprístupniť ihriská na športovú činnosť po vyučovaní

splnená

1.2.4 Začleniť prvky ENV do TVVP v súlade s UO ŠkVP

splnená

1.2.5 Začleniť prvky globálneho vzdelávania z koncepcie "Globálne vzdelávanie", ktorá je súčasťou ŠkVP do TVVP v súlade s UO ŠkVP a iŠkVP

splnená

1.2.6 Zapojiť školu aspoň do 1 environmentálnej súťaže, 1 environmentálneho projektu a zorganizovať 1 environmentálnu súťaž na škole

splnená čiastočne

1.2.7 Nadviazať spoluprácu s jednou neziskovou organizáciou resp. envirocentrom, ktoré pôsobia v tejto oblasti

splnená

1.2.8 Vytvárať priaznivé podmienky pre prácu koordinátora environmentálnej výchovy

splnená

1.2.9 V ročnom pláne činnosti environmentálneho programu školy naplánovať mesačne konkrétne aktivity pre žiakov tak, aby sa environmentálna výchova stala súčasťou rozvoja osobnosti žiakov (zamerať sa na spotrebu zdrojov, separáciu odpadov, správanie sa k životnému prostrediu.)

splnená čiastočne

1.2.10 V zmysle,,Dohovoru o právach dieťaťa " priebežne monitorovať správanie sa detí a ich zmeny. V prípadoch podozrenia na porušovanie ich zdravého osobnostného vývinu zabezpečiť ich aktívnu ochranu a využívať účinné nástroje na riešenie:

prvých príznakov záškoláctva

problémového alebo agresívneho správania

šikanovania

fyzického alebo psychického týrania

delikvencie

zneužívania návykových látok

sexuálneho zneužívania

prejavov extrémizmu

splnená čiastočne - chýbajú výstupy z pozorovania žiakov - každý monitoring vyhodnocovať a prijímať adekvátne opatrenia na elimináciu neg. javov

1.2.11 V zmysle úloh vyplývajúcich zo Stratégie prevencie kriminality pre rezort školstva realizovať projekty a aktivity zamerané na prevenciu a elimináciu rizikového správania, delikvencie a kriminality , záškoláctva , bezpečného používania internetu , ako aj na podporu právneho vedomia detí a žiakov:

a) Projekt - rizikové správanie, delikvencia, záškoláctvo

splnená

b) Projekt - bezpečné používanie internetu

splnená

1.2.12 Pri podozrení zo zanedbávania povinnej školskej dochádzky je triedny učiteľ povinný:

a) ak žiak vymešká bez ospravedlnenia viac ako 15 vyučovacích hodín mesačne, oznámiť túto skutočnosť obci, v ktorej má zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt a Úradu práce sociálnych vecí a rodiny

b) ak žiak vymešká bez ospravedlnenia viac ako 60 vyučovacích hodín v príslušnom školskom roku, oznámi túto skutočnosť obci, obec je povinná na základe oznámenia riaditeľa školy začať priestupkové konanie podľa § 6 ods. 4 a § 37 zákona č. 596/2003 Z. z. a podľa § 31 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

c) ak žiak vymešká bez ospravedlnenia viac ako 100 vyučovacích hodín, oznámi túto skutočnosť obci, je potrebné zo strany obce podať v zmysle § 211 TZ trestné oznámenie na zákonných zástupcov žiaka pre podozrenie zo spáchania trestného činu ohrozovania mravnej výchovy mládeže.

splnená

1.2.13 Priebežne informovať rodičov o preventívnych aktivitách školy, ako aj o možnostiach odbornej pomoci, ktorú poskytujú CPPPaP. Informácie šíriť prostredníctvom školskej webovej stránky a inými formami.

splnená

1.2.14 Triedni učitelia spolu s výchovnou poradkyňou prijateľnou formou oboznámia žiakov s ich právami a splniteľnými povinnosťami v zmysle dokumentu Dohovor o právach dieťaťa. Zároveň triedni učitelia informujú o Opačnom protokole k Dohovoru o právach dieťaťa (ozbrojené koonflikty, predaj detí, detská prostitúcia, detská pornografia, proces oznámenia).

splnená

1.2.15 Výchovný poradca do svojho ročného programu činnosti zakomponuje minimálne jednu besedu, jednú súťaž, tematickú výstavu a návštevu divadelného predstavenia na tému v oblasti ľudských práv.

splnená

1.2.16 Výchovné poradenstvo

Vypracovať týždenný rozvrh tak , aby mal výchovný poradca dostatočný priestor na vykonávanie svojej činnosti. Podporovať zvyšovanie profesijných kompetencií vých. poradkyne.

splnená

1.2.16 Doplniť Školský poriadok o preventívne opatrenia realizované počas školského roka proti užívaniu a šíreniu legálnych a nelegálnych drog na škole.

splnená

1.2.17 Triedni učitelia v spolupráci s koordinátorom prevencie závislostí budú priebežne informovať rodičov o preventívnych aktivitách školy ako aj o možnostiach odbornej pomoci poskytovanej CPPPaP.

splnená

1.2.18 Realizovať preventívne programy školy.

splnená

1.2.19 Výchovná poradkyňa do svojho ročného plánu činnosti začlení spôsoby informovanosti žiakov o rizikách, kedy sa deti môžu stať obeťami sexuálneho zneužívania, vykorisťovania a detskej pornografie.

splnená

1.2.20 Finančná gramotnosť

Inovovať koncepciu finančnej gramotnosti podľa aktualizovaného Národného štandardu finančnej gramotnosti.

splnená

1.2.21 Implementovať do TVVP témy vyplývajúce z inovovanej Koncepcie vzdelávania vo finančnej oblasti a manažmentu osobných financií žiakov - zamerať sa na boj proti korupcii a ochranu spotrebiteľa.

splnená

1.2.22 Do ŠkVP zapracovať "Národný štandard finančnej gramotnosti" podľa metodiky vydanej MŠVVaŠ SR.

splnená

1.2.23 Realizovať projekt Viac ako peniaze.

nesplnená

1.2.24 Rozvíjať správne hodnoty a návyky v oblasti finančnej gramotnosti žiakov na prvom stupni realizáciou vzdelávacieho programu JA A PENIAZE.

nesplnená

1.2.25 Zapájať sa do 1 súťaže a 2 aktivít , ktoré podporujú využívanie IKT.

nesplnená - učiteľ, zodpovedný za tieto súťaže žiakov do súťaží nezapojil - žiaci sa musia zapojiť do súťaží daného typu v nasledujúcom školskom roku.

1.2.26 Pri školských slávnostiach využívať pôvodnú slovenskú tvorbu

splnená

1.2.27 Školská knižnica sa zapojí do česko-slovenského projektu "Záložka do knihy spája školy".

splnená

1.2.28 Školská knižnica sa zapojí do projektu "Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice".

splnená

1.3 Ciele školy v oblasti materiálnej a technicko - ekonomickej

Cieľ:

Skvalitniť technicko - ekonomické podmienky pre výchovno - vzdelávací proces.

Úlohy zamerané na splnenie týchto cieľov:

1.3.1 Doplniť učebné pomôcky a materiály stimulujúce rozvoj finančnej gramotnosti.

splnená čiastočne

1.3.2 Doplniť učiteľskú knižnicu o odbornú a spoločensko-vednú literatúru.

splnená čiastočne

1.3.3 Obnovovať a dopĺňať hardware a software podľa finančných možností školy

splnená

1.3.4 Podávať tzv. malé projekty v súlade s dotačnou politikou MŠ SR.

splnená

1.3.5 Podávať tzv. iné projekty vyhlasované inštitúciami bankového a podnikateľského sektora a zriaďovateľom školy.

splnená

1.3.6 Učitelia CUJ sa môžu zúčastniť priebežného vzudelávania týkajúceho sa práce s ,,Európskym jazykovým portfóliom na hodinách CUJ" - úloha doporučená

nesplnená - nevyhlásené žiadne vzdelávanie v tejto oblasti - úloha prenesená na šk. rok 20182019.

1.3.7 Podľa požiadaviek PK pre potreby skvalitnenia podmienok vyučovacieho procesu zakúpiť pomôcky:

PK humanitné, PK prírodovedné, MZ 1.a4.roč., PK špec. tried.

splnená čiastočne

1.3.8 Obnoviť učebňu technických prác

splnená čiastočne - bol podaný projekt

1.3.9 Pokračovať vo výmene okien na prístavbe.

splnená

1.3.10 Opraviť rozvody ústredného kúrenia na novej budove

splnená čiastočne - prebehla len výmena radiátorov

1.3.11 Získať prostriedky na zateplenie prístavby.

nesplnená

1.3.12 Pokračovať v obnove exteriéru školy podľa projektu.

splnená

1.3.13 V spolupráci so zriaďovateľom získať prostriedky na obnovu chodníka a cesty pred vstupom do budovy.

nesplnená

1.3.14 Zakúpiť server a naainštalovať ho do siete.

splnená

1.3.15 Doplniť učebné pomôcky v kabinetoch FYZ, CHE, BIO

nesplnená - chýbali finančné prostriedky

1.4 Ciele školy v oblasti personálnej politiky a odmeňovania

Cieľ:

Realizovať transparentnú politiku a zdokonaliť motivačný systém odmeňovania pedagogických a nepedagogických zamestnancov.

Úlohy zamerané na splnenie týchto cieľov:

1.4.1 Pri výbere pedagogických a nepedagogických zamestnancov využívať výberové konanie.

splnená

1.4.2 Umožniť učiteľom kontinuálne vzdelávanie podľa ročného plánu kontinuálneho vzdelávania.

splnená

1.4.3 Podporovať učiteľov pri získaní I.atestácie.

splnená

1.4.4 Podporovať učiteľov v oblasti rozvoja finančnej gramotnosti.

splnená

1.4.5 Podporovať učiteľov v oblasti rozvoja čitateľskej gramotnosti.

splnená

1.4.6 Podporovať učiteľov v oblasti rozvoja interkultúrneho vzdelávania.

splnená

1.4.7 Podporovať zvyšovanie profesijných kompetencií výchovného poradcu.

splnená

1.4.8 Podporovať vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti rozvíjania matematickej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti.

splnená

1.4. 9 Stanoviť nové kritéria odmeňovania pedagogických pracovníkov

splnená

1.5 Ciele školy v oblasti manažmentu

Cieľ:

Vytvárať optimálne podmienky pre výchovno - vzdelávací proces, prácu učiteľov, chod školy v riadení, kontrole, informačných tokoch a v prezentácii školy.

Úlohy zamerané na splnenie týchto cieľov:

1.5.1 Vypracovať plán vnútroškolskej kontroly na šk.rok 2017 /2018.

splnená

1.5.2 Dopredu naplánovať termíny školských akcií, konkrétne:

- plavecký výcvik

- exkurzie, športové a kultúrne podujatia

- výlety

splnená

1.5.3 Účinnosť vnútornej kontroly školy zvyšovať dôslednou analýzou zistení konkrétne formulovanými závermi a kontrolou odstránenia zistených nedostatkov.

splnená

1.5.4 Kontrolnú činnosť vo výchovno - vzdelávacom procese zamerať na skvalitňovanie činnosti učiteľa vo výchovno-vzdelávacom procese, na monitorovanie úrovne vzdelávacích výsledkov a vykonávanie dôslednej analýzy zistení.

splnená

1.5.5 Posilniť autonómnosť metodických orgánov a ich participáciu na zefektívnení celkovej práce školy.

splnená

1.5.6 Vnútroškolskú kontrolu zreálniť pravidelnosťou a adresnosťou.

splnená

1.5.7 Uplatňovaním primárnej funkcie a poslania poradných orgánov riaditeľa napomáhať internému vzdelávaniu učiteľov, skvalitňovaniu vyučovania učiteľov, monitorovaniu a hodnoteniu úrovne vzdelávacích výsledkov detí a žiakov.

splnená

1.5.8 Činnosť metodických orgánov zamerť na skvalitnenie činnosti učiteľa vo výchovno-vzdelávacom procese, na monitorovanie úrovne vzdelávacích výsledkov detí a žiakov a analýzu zistení.

splnená

1.5.9 Ciele kontrolnej činnosti zamerať na využívanie dostupných učebníc, učebných pomôcok a didaktickej techniky vo výchovno-vzdelávacom procese.

splnená

1.5.10 Zamerať vnútornú kontrolnú činnosť na systematické sledovanie kvality výchovy a vzdelávania: na výchovu a vzdelávanie detí a žiakov so špeciálnymi výchovnými a vzdelávacími potrebami, na odhaľovanie a odstraňovanie segregácie rómskych žiakov.

splnená

1.5.11 Oboznámiť sa s výstupnými materiálmi národného projektu "Extérne hodnotenie kvality školy podporujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj školy" a využiť ich v praxi pri realizácií sebahodnotiaceho procesu školy.

splnená

1.5.12 Systematicky hodnotiť prínos kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov školy - zamerať sa na efektivitu vyučovania.

splnená

1.6 Ciele školy v oblasti rozvíjania kultúry školy, vzťahov k verejnosti, budovania dobrého mena školy

Cieľ:

A. Šíriť dobré meno školy

B. Otvoriť školu verejnosti - umožniť rodičom zapájať sa do mimoškolských aktivít našej školy

1.6.0 Zorganizovať ,,Pasovanie prvákov".

splnená

1.6.1 Príprava akcie "Plody jesene"

splnená

1.6.2 Príprava kultúrneho programu na Mikuláša.

splnená

1.6.3 Zorganizovať ,, Vianočnú akadémiu"

splnená

1.6.4 Pokračovať vo vydávaní šk.časopisu.

splnená

1.6.5 Propagovať školu v celoslovenske a regionálnej tlači.

splnená čiastočne - málo príspevkov v regionálnych periodikách - zvýšiť aktivity v tejto oblasti.

1.6.6 Príprava akcie detský karneval a diskotéka.

splnená

1.6.7 Žiacky Valentínsky ples.

splnená

1.6.8 Výzdoba školy a príprava programu na zápis žiakov do 1. roč.

splnená

1.6.9 Aktivity súvisiace s mesiacom knihy.

splnená

1.6.10 Maratón v čítaní

splnená

1.6.11 Príprava akcie ,, Noc v škole".

splnená

1.6.12 Príprava plesu učiteľov, rodičov a priateľov školy.

nesplnená - nedostatočný počet prihlásených záujemcov na usporiadanie plesu.

1.6.13 Príprave programu na fašiangy

splnená

1.7 Ciele školy v oblasti ďalších dôležitých úloch a povinnosti

Cieľ:

A. Dodržiavať interné smernice

B. Zodpovedne pripraviť začiatok a priebeh školského roka.

1.7.1 Klasifikačné hárky a triedne knihy sa nesmú nechávať v triedach po skončení vyučovania alebo cez prestáky - len v tých triedach, ktoré nepoužívajú elektronickú triednu knihu a elektronický klasifikačný hárok.

splnená

1.7.2 Povinnosťou triedneho učiteľa je uzatvoriť týždeň v triednej knihe do stredy nasledujúceho týždňa. Pri tlačenej podobe triednej knihy je potrebné verifikovať uzatvorenie týždňa podpisom triedneho učiteľa.

splnená

1.7.3 Všetci vyučujúci sú povinní zapisovať známky do programu aSc agenda (denne).

splnená

1.7.4 Všetci vyučujúci sú povinní zapisovať prebrané učivo a chýbajúcich žiakov do programu aSc agenda. (denne - elektronická triedna kniha)

splnená

1.7.5 V triednych knihách je vyučujúci povinný pri aktivitách na hodine typu:

- opakovanie učiva

- cvičenie

konkretizovať danú aktivitu s cieľom , aby bol prehľad, aká činnosť sa na hodine vykonáva.

splnená

1.7.6 Všetci vyučujúci, ktorí vyučujú žiakov so ŠVVP a títo postupujú podľa IVP v danom predmete, sú povinní zapisovať prebrané učivo týchto žiakov do TK cez lomítko. Ak žiak na danej hodine chýba, za lomkou zapíšu vetu: "Žiak neprítomný."

splnená

1.7.7 Tí učitelia, ktorí su v časovom sklze s preberaným učivom, sú povinní počas školského roka preberať celé učivo, ktoré majú naplánované v tematicko výchovno - vzdelávacom pláne a súčasne zapísať v TK celé učivo v rozsahu školského roka.

splnená

1.7.8 Odovzdať tematické výchovno - vzdelávacie plány za jednotlivé predmety ZRŠ.

splnená

1.7.9 Vypracovať plány práce PK , MZ, výchovnej poradkyne, koordinátora prevencie, výchovy k manželstvu a rodičovstvu, koordinátora Školy podporujúcej zdravie, plán práce ŠKD a plány koncepcií - odovzdať ich ZRŠ.

splnená

1.7.10 Vypracovať plán činnosti žiackeho parlamentu a odovzdať ho RŠ spolu so zoznamom členov.

splnená

1.7.11 Zabezpečiť voľby členov žiackeho parlamentu.

splnená

1.7.12 Zabezpečiť výzdobu násteniek v priestoroch školy v šk. roku 2017/2018.

splnená

1.7.13 Umiestniť propagačný materiál na krúžky prostredníctvom vzdelávacích poukazov, spísať zoznamy žiakov , ktorí prejavia o túto činnosť záujem a tieto odovzdať ZRŠ.

splnená

1.7.14 Zabezpečiť prihlášky žiakov 9. ročníka na stredné školy.

splnená

1.7.15 Zabezpečiť stálu výzdobu chodieb.

splnená

§ 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

- vo výchove svojich žiakov, o čom svedčí aj správanie sa žiakov v spoločnosti,

- žiaci majú dobre rozvinuté komunikačné zručnosti, zvládajú komunikáciu aj v zložitých situáciách,

- dokážu dobre využívať IKT pri získavaní informácií,

- ich správanie je spoločnosťou tolerované, nedopúšťajú sa závažných priestupkov voči zákonu.

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

- žiaci sa málo zapájajú do súťaží, olympiád

- účasť na súťažiach vyšších kôl,

- vzájomná akceptácia rôznych sociálnych skupín,

- dodrziavanie šk.poriadku

Návrh opatrení:

1. Vytvoriť školské kolo každej súťaže, ktorá dosahuje minimálne okresnú úroveň.

2. Žiaci, ktorí budú úspešní v týchto školských kolách odmeniť morálne, ale aj materiálne.

3. Zvýšiť úroveň vyučovania vo všetkých predmetoch používaním projektových metód.

§ 2. ods. 1 p Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium

Uplatnenie žiakov

Po ukončení deviateho ročníka na našej základnej škole pokračujú žiaci v rozvíjaní svojich schopností na stredných odborných školách a gymnáziách.

V tomto šk. roku si žiaci vybrali štúdijné odbory, ktoré budú ukončené maturitnou skúškou, výnimkou je jedna žiačka, ktorá si zvolila učebný odbor.

Na zvolený odbor boli všetci žiaci prijatí v prvom kole prijímacích skúšok.

§ 2. ods. 2 a Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole

Psychohygienické podmienky

Kmeňové triedy sú zrekonštruované z prostriedkov EÚ. Učitelia a žiaci pracujú v zrekonštruovaných priestoroch, ktoré spĺňajú požadované hygienické štandardy a v mnohom ich aj prekračujú. Žiaci majú zrekonštruované hygienické zariadenia, sprchy, ktoré patria k vyššiemu štandardu.

§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Internet môj pomocník201Mgr. Ľudmila Fecurová
Počítačovo-internetový krúžok161Ing. Pavol Žec
Príprava na T9161Mgr. Katarína Hladká
Strelecko-športový 241Mgr. Marek Kačmár
Športová a pohybová predpríprava 1.-4. roč.191Štefan Vasilko
Športové hry mladšie žiačky131Štefan Vasilko
Športové hry staršie žiačky131Mgr. Katarína Hladká
Výtvarný krúžok231Mgr. Ľudmila Petrová
Zábava s jazykom (NEJ)151Mgr. Jana Mydlová
ZUŠ - tanečný01Mgr. Gergelčíková
ZUŠ - výtvarný - 1. sk.01Mgr. Ťasko
ZUŠ - výtvarný - 2. sk.01Mgr. Art. Timečko

§ 2. ods. 2 c Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom

Spolupráca školy s rodičmi

Spolupráca rodičov so školou je na dobrej úrovni. Rada školy a Rodičovská rada aktívne spolupracuje s vedením školy pri riešení výchovno-vzdelávacích problémov žiakov a pri kultúrno-spoločenských akciách. Rodičovská rada rokovala v priebehu roka niekoľkokrát, podľa potrieb rodičov, či školy. Rodičovská rada prispela finančne aj organizačne pri akciách organizovaných školou a tiež poskytla finančné prostriedky na cestovné pre žiakov, ktorí na rôznych súťažiach obsadili 1.-3. miesto. V tomto školskom roku Rodičovská rada prispela finančne na tieto školské akcie - Pasovanie prvákov, Plody jesene, Mikuláš, Karneval, Žiacky Valentínsky ples, Maratón v čítaní, Deň detí, Noc v škole a tiež finančne prispela na zakúpenie kníh pre deti na konci šk. roka. Rodičovská rada a Rada školy pomáhajú aj pri organizovaní výletov pre žiakov v popoludňajších hodinách napr.: hokejové zápasy v Steel Aréne v Košiciach, futbalové zápasy v Poprade. Veľmi kladne hodnotíme aj zapojenie rodičov do turnaja v prehadzovanej počas Noci v škole. Samozrejme aj tu sa ešte ukazuje široký priestor na zefektívnenie práce Rodičovskej rady, či spolupráce rodičov a školy.

§ 2. ods. 2 d Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v školách podieľajú

Spolupráca školy a verejnosti

Škola v priebehu školského roka pripravovala rôzne akcie, na ktorých sa zúčastnila široká verejnosť napr. Plody jesene, Vianočná akadémia, Fašiangy, Noc v škole a v prípade požiadavky starostu obce, resp. občianskych združení poskytovala žiacke programy aj na iné akcie organizované obcou.

Záver

Vypracoval: Mgr. Marián Oľšav

V Slovenskej Kajni, 30. augusta 2018

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:

Vyjadrenie rady školy

Rada školy pri Základnej škole, Školská ulica 54/21, Slovenská Kajňa prejednala správu o Výchovno-vzdelávacej činnosti, o jej výsledkoch a podmienkach za rok 2017/2018.

V Slovenskej Kajni dňa: 31. augusta 2018

...................................................................

Predseda RŠ Mgr.Ľudmila Petrová

Schválenie zriaďovateľom školy

Miesto: Slovenská Kajňa

Dňa: ................................................

Vyjadrenie zriaďovateľa:

Súhlasím s obsahom správy a nemám žiadne námietky.

.........................................................

Jozef Durkaj, starosta obce