• Záverečná správa

 • Správa za školský rok

  Správa

  o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021

  Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

  § 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

  Základné identifikačné údaje

  Názov školyZákladná škola, Školská ulica 54/21, Slovenská Kajňa
  Adresa školyŠkolská ulica 54/21, 094 02
  Telefón057/44941 52
  E-mailzsslovkajna@gmail.com
  WWW stránkazsslovkajna.edupage.org
  Zriaďovateľ 

  Vedúci zamestnanci školy

   Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
  RiaditeľMgr. Marián Oľšav   
  ZRŠ    
  ZRŠ    
  ZRŠ    

  Rada školy

   Titl., priezvisko, menoKontakt
  predseda  
  pedagogickí zamestnanci  
  ostatní zamestnanci  
  zástupcovia rodičov  
  zástupca zriaďovateľa  
  iní  

  Poradné orgány školy

  Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka

  § 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

  Údaje o počte žiakov

  Počet žiakov školy: 161

  Počet tried: 11

  Podrobnejšie informácie:
  Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
  počet tried12111111211
  počet žiakov152523191412211614159
  z toho ŠVVP   33463221
  z toho v ŠKD31210      25

  § 2. ods. 1 c Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy; údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy

  Zapísaní žiaci ZŠ

  Počet zapísaných prvákov k 30.6.2020: súčet / počet dievčat Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2020: súčet / počet dievčat Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2021
   Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
  Počet žiakov       

  § 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

  Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

   Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
  prihlásení        
  prijatí        
  % úspešnosti        

  § 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

  Klasifikácia tried

  TriedaANJ1AJ2AJBEOBIOCOCDEJDACETVFYZFYMGEGGGPHUVCHE
  I.tr               
  II.A               
  II.B               
  III.tr1,71              
  IV.tr1,73              
  V.tr1,17   2 1,25    2,33   
  VI.tr2,2   2 1,2  2,1 2,3   
  VII.tr2,33   2,12 1,53  2 2,53  2,8
  VIII.tr2,29   2,29 1,21  2,07 2,5  2,86
  IX.A2,17   1,75 1,5  1,83 1,92  2,33
  IX.B    2,5 3,5  2,67 2,83  3

  TriedaIFVINFKNJMATMIANBVNEJ1NJ2NJOBNOBVPJHPVCXCHPNV
  I.tr               
  II.A   1,94 1     1,56   
  II.B   4,67           
  III.tr 1,19 1,86 1     1,431,14  
  IV.tr 1,44 2,07 1     1,171  
  V.tr 1,17 2,36           
  VI.tr 1,83 2,58  1,9        
  VII.tr 1,24 2,53  1,87        
  VIII.tr 1,21 2,43  2,14        
  IX.A 1,08 2,67  2,08        
  IX.B   2,67     2,5     

  TriedaPriPDAPVORSFRJ1RJSJSJLSPRSEETchVTHDTSVTEVTA
  I.tr        1      
  II.A  2,17    2,281      
  II.B  4    4,671      
  III.tr 1,9     2,191,05      
  IV.tr 2,13     2,331,53      
  V.tr       2,711      
  VI.tr       2,671,33      
  VII.tr       2,591,29      
  VIII.tr       2,641      
  IX.A       2,671      
  IX.B       2,51,5      

  TriedaTDAVUCVLAVLVVMRVUMVYVZBNZEM
  I.tr         
  II.A1,78     1,062,17 
  II.B      2  
  III.tr1,14 1,95   1,05  
  IV.tr1,4 2,13   1  
  V.tr  4      
  VI.tr  3,5      
  VII.tr         
  VIII.tr         
  IX.A         
  IX.B         

  Prospech žiakov

  TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
  I.tr151403
  II.A191720
  II.B6240
  III.tr222201
  IV.tr191700
  V.tr141400
  VI.tr121200
  VII.tr181800
  VIII.tr141400
  IX.A121200
  IX.B6600

  Dochádzka žiakov

  TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
  I.tr152900207,142900207,1400,00
  II.A192802155,672768153,78341,89
  II.B61257209,501241206,83162,67
  III.tr223003143,002945140,24582,76
  IV.tr193687245,803557237,131308,67
  V.tr14103874,14101372,36251,79
  VI.tr121476123,001374114,501028,50
  VII.tr181837108,061735102,061026,00
  VIII.tr141499107,071499107,0700,00
  IX.A12117297,67114495,33282,33
  IX.B6881146,83777129,5010417,33

  Výsledky externých meraní

  NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
  Monitor SJL   
  Monitor MAT   

  § 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

  Odbory a učebné plány

  Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
  Počet tried v ročníku12111111211
  šport.prípava          
  Matematika 5.-9.          
  Cudzie jazyky 1.-9.          
  Cudzie jazyky 3.-9.          
  Cudzie jazyky 5.-9.          
  Výtvarná výchova 1.-9.          
  Hudobná výchova 1.-9.          
  Technická výchova 5.-9.          
  Variant1.,2.,3.          
  Iné ( uveďte )          

  Nepovinné predmety

  PredmetRočníkPočet skupínPočet hodín týždenne

  Rozširujúce hodiny

  Učebný variantTriedaPredmetPočet hodín v týždni

  Štruktúra tried

   Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
  Nultého ročníka   
  Prvého ročníka   
  Bežných tried   
  Špeciálnych tried   
  Pre nadaných   
  Spolu   

  § 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

  Zamestnanci

  Pracovný pomer
  Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
  TPP    
  DPP    
  Znížený úväzok    
  ZPS    
  Na dohodu    

  Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

  početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
  učiteľov   
  vychovávateľov   
  asistentov učiteľa   
  spolu   

  Predmety vyučované nekvalifikovane

  TriedaPredmetPočet hodín týždenne

  § 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

  Vzdelávanie zamestnancov

  Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
  1.kvalifikačná skúška  
  2.kvalifikačná skúška  
  štúdium školského manažmentu  
  špecializačné inovačné štúdium  
  špecializačné kvalifikačné  
  postgraduálne  
  doplňujúce pedagogické  
  vysokoškolské pedagogické  
  vysokoškolské nepedagogické  

  § 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

  Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

  Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo

  Aktivity a prezentácia na verejnosti

  Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

  § 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

  Projekty

  Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

  A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2020/2021 boli školou vypracované projekty:

  § 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

  Výsledky inšpekčnej činnosti

  Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

  Druh inšpekcie:

  Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2020/2021, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

  - veľmi dobrá

  - dobrá

  - priemerná

  - málo vyhovujúca

  - nevyhovujúca

  - kľúčové pozitívne stránky školy

  - oblasti vyžadujúce zlepšenie

  § 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

  Materiálno-technické podmienky

  V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

  - priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

  - zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

  - stručnú analýzu súčasného stavu

  - potreby a pripravované plány

  § 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

  Finančné a hmotné zabezpečenie

  1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

  ...

  2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

  ...

  3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

  ...

  4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

  ...

  5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

  ...

  § 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

  Úspechy a nedostatky

  Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

  Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

  Návrh opatrení:

  § 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy

  Voľnočasové aktivity

  Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
  Bystré hlavy12 Mgr. Tatiana Popovičová
  Čitateľský krúžok12 Mgr. Magdaléna Jenčová
  Futbalový krúžok16 Štefan Vasilko
  Hra na hudobný nástroj12 PaedDr. Iveta Tomášová
  Krúžok spoločenských hier12 Mgr. Vladislav Mižák
  Ľudová pieseň v zemplínskom nárečí12 PaedDr. Iveta Tomášová
  Medzi hrou a biológiou16 Mgr. Jana Mydlová
  Milujem Slovensko15 Mgr. Jana Balogáčová
  Mladý informatik18 Mgr. Katarína Hrabčáková
  Mladý technik12 Ing. Pavol Žec
  Múdra sova13 Mgr. Anna Gavurová
  Strelecký krúžok13 Mgr. Marek Kačmár
  ŠKD25 Bc. Miroslava Kačmárová
  Športové hry - Dievčatá17 Štefan Vasilko
  Tvorivá dramatika15 Mgr. Daniela Štupáková
  Tvorivé čítanie12 Bc. Miroslava Kačmárová
  Zdravotníček14 Mgr. Lucia Oslovičová

  Záver

  Vypracoval: Mgr. Marián Oľšav

  V Slovenskej Kajni, 7. júla 2021

  Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: