• Podpora inkluzívneho vzdelávania v ZŠ Slovenská Kajňa.

   •  

     

     

    Základnej škole Slovenská Kajňa bola schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok k projektu „Podpora inkluzívneho vzdelávania v ZŠ Slovenská Kajňa“ v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os – Vzdelávanie, Investičná priorita 1.1 Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky a podporou prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu vrátane formálnych, neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do vzdelávania a prípravy, Špecifický cieľ 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.
    Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/44/2017 bola uzavretá dňa 28.12.2017. Na centrálnom registri zmlúv bola predmetná Zmluva o NFP zverejnená dňa 05.12.2017 a účinná je od nasledujúceho dňa po dni zverejnenia, t.j. 06.12.2017. Dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu je 36 mesiac, t.j. od 02/2018-01/2021.
    Hlavným cieľom predkladaného projektu je zvýšenie inkluzívnosti a rovnakého prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu, zlepšenie výsledkov a kompetencie detí a žiakov.
    Hlavná aktivita prispieva k vyrovnávaniu znevýhodnenia žiakov a zabezpečeniu rovnosti príležitostí vo výchovno-vzdelávacom procese.
    Realizáciou projektu budú vytvorené 2 nové pracovné miesta na pozíciu Asistent učiteľa a 1 pracovné miesto na pozíciu Sociálny pedagóg.
    Realizáciou projektu budú naplnené merateľné ukazovatele:
    - Dodatočný počet žiakov so ŠVVP zaradených v bežných triedach, v školách ktoré implementujú inkluzívny model vzdelávania 24 mesiacov po skončení projektu – 15,
    - Dodatočný počet žiakov so ŠVVP zo SZP zaradených v bežných triedach, v školách ktoré implementujú inkluzívny model vzdelávania 24 mesiacov po skončení projektu – 15,
    - Počet podporených škôl ktoré uplatňujú inkluzívny model vzdelávania – 1,
    - Počet škôl zapojených do aktivít zameraných na podporu inkluzívneho modelu vzdelávania – 1,
    - Počet žiakov so ŠVVP v podporených školách zapojených do aktivít zameraných na podporu inkluzívneho modelu vzdelávania, ktorým sa zlepšili študijné výsledky 6 mesiacov po absolvovaní programu – 40,
    - Počet žiakov so ŠVVP v podporených školách zapojených do aktivít zameraných na podporu inkluzívneho modelu vzdelávania – 55.
    Celkové oprávnené výdavky na realizáciu hlavnej aktivity projektu – 114 120,00 EUR.
    Projekt získal nenávratný finančný príspevok vo výške 108 414,00 EUR.
    Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje
    www.esf.gov.sk www.minedu.gov.sk