• 01a) Výzva

    • VÝZVA

     zákazka zadávaná podľa §9, ods. 9

     zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zhotovenie a montáž okien

     1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

     Názov verejného obstarávateľa: ZŠ Slovenská Kajňa

     Sídlo verejného obstarávateľa: ZŠ Slovenská Kajňa, 09402 Slovenská Kajňa 54

     Zastúpený: Mgr.Marián Oľšav, riaditeľ školy

     Bankové spojenie:TATRABANKA, a. s., pobočka Vranov nad Topľou

     Číslo účtu: 2622018271/1100

      

     Telefón: 057/4494152

      

     E – mail: zsslovkajna@gmail.com

      

      (ďalej „verejný obstarávateľ“)

      

     Stránkové hodiny v podateľni v pracovných dňoch v čase od 07:00 hod. do 15:00 hod.

     Verejný obstarávateľ podľa § 6, ods. 2, písmeno a) zákona č 25/2006 Z. z.

     Kontaktná osoba obstarávateľa určená pre styk s uchádzačmi: Mgr.Marián Oľšav

      

     Výzva vrátane príloh je zverejnená v profile verejného obstarávateľa na jeho webovom sídle:

      

     2. Názov zákazky a typ zmluvy:

      

     Názov zákazky: Okná

      

     Typ zmluvy: Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. Zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších

      

     Miesto dodania predmetu zákazky: Základná škola Slovenská Kajňa

      

     3. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:

      

        Zatriedenie zákazky podľa CPV:

      

     CPV:   1. 44221100-6 okná

                 2. 45421132-8 montáž okien                                

      

     Predmetom zákazky je dodanie okien vrátane montáže  s týmito minimálnymi technickými požiadavkami:

      

     Počet okien                              8 kusov

      

     Rozmery 850/1120 mm, 6 komorové, farba biela, kovanie GU, sklo – planibel číry 4mm, U= 1,1, argon

      

     Vonkajší parapet                       8 kusov

      

     Biely, AL, 180 mm, d= 900 mm

      

     Vnútorný parapet                       8 kusov

      

     Biely, plast, 250 mm, d= 900 mm

      

     Montáž, demontáž, vysprávky dodaných okien

      

     Demontáž starých okien a parapiet vonkajších aj vnútorných, montáž nových okien a parapiet vonkajších aj vnútorných, vysprávky poškodených stien vzniknuté po demontáži a montáži okien a parapiet

      

     Záruka 24 mesiacov.

      

     Uchádzač vo svojej ponuke presne špecifikuje ponúkaný predmet zákazky (vrátane ponúkaných obchodných názvov), aby verejný obstarávateľ mohol vyhodnotiť splnenie požiadaviek na predmet zákazky. 

      

     4. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: Neumožňuje sa

      

     5. Variantné riešenie: Neumožňuje sa

      

     Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: do 15 dní odo dňa účinnosti kúpnej

      

     zmluvy

      

     6. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:

      

     a) dňa 29.11.2013 do 10.00 hod.

      

     b) doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy a osobne na tej istej adrese.

      

     Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený.

      

     Vonkajší obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:

      

     • adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1.,

      

     • adresu uchádzača,

      

     [Uvedie sa názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača.]

      

     • označenie heslom:

      

      „OKNÁ - NEOTVÁRAŤ

      

     c) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a €.

      

     d) cenová ponuka neobsahuje návrh zmluvy; ten bude verejný obstarávateľ požadovať len od

      

     úspešného uchádzača. Súčasťou výzvy sú minimálne zmluvné podmienky, ktoré po doplnené

     údajmi z ponuky úspešného uchádzača, musia byť súčasťou zmluvy, ktorá sa uzavrie po prijatí ponuky. Ostatné zmluvné podmienky sa upravujú podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore s touto Výzvou a ponukou predloženou úspešným uchádzačom.

      

     Do cenovej ponuky uchádzači nepredkladajú návrh zmluvy!

      

     7. Podmienky financovania: Predmet zákazky sa bude financovať z vlastných zdrojov. Verejný obstarávateľ neposkytuje na plnenie predmetu zmluvy preddavok. Platba bude realizovaná bezhotovostným stykom na základe vystavenej faktúry po dodaní predmetu zákazky. Lehota splatnosti faktúr je do 30 dní odo dňa doručenia daňového dokladu verejnému obstarávateľovi.

      

     8. Podmienky účasti:

      

     A. Nepožaduje sa

      

     9. Kritéria na hodnotenie ponúk:

      

     − Celková cena s DPH.

      

     10. Spôsob stanovenia ceny:

      

     A. V zmysle zákona o cenách NR SR č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) sa považujú ceny uvedené v ponuke uchádzača za ceny maximálne

      

     B. Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona o cenách.

      

     C. Ceny budú vyjadrené v € a budú platné počas trvania zmluvy.

      

     D. Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len "DPH"), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:

     - navrhovaná zmluvná cena bez DPH,

     - sadzba DPH a výška DPH,

     - navrhovaná zmluvná cena celkom vrátane DPH.

      

     E. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH v Slovenskej republike, uvedie navrhovanú cenu celkom.

      

     Súčasne na túto skutočnosť v ponuke upozorní.

      

     Cena bude vypracovaná vo forme:

      

      

     P.č.

     Popis prác

     m.j.

     Počet m.j.

     jednotková

     cena v €

     za m. j.

     bez DPH

     cena v €

     bez DPH

     spolu

     DPH v €

     cena v €

     spolu

     vrátane

     DPH

     1.

     Okno

     kus

      

      

      

      

      

     2.

     Parapet vonkajší

     kus

      

      

      

      

      

     3.

     Parapet vnútorný

     kus

      

      

      

      

      

     4.

     Montáž, demontáž, vysprávky dodaných okien

      

      

      

      

      

      

      

     11. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

      

     A. Všetkým uchádzačom verejný obstarávateľ oznámi úspešnosť alebo neúspešnosť ich

      

     ponuky. Úspešného uchádzača vyzve na predloženie návrhu kúpnej zmluvy. Lehota na

      

     uzavretie zmluvy: do 29.11.2013

      

     B.  Platnosť zmluvy je stanovená podpisom oboch zmluvných strán. Zmluva nadobúda

      

     účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle verejného

      

     obstarávateľa. Túto skutočnosť oznámi verejný obstarávateľ e-mailom úspešnému

      

     uchádzačovi na adresu uvedenú v zmluve o dielo v článku I.

      

     C. Uchádzač vo svojej ponuke presne opíše okná, ktoré ponúka.

      

     Táto požiadavky slúži na vyhodnotenie minimálnych požiadaviek verejného

      

     obstarávateľa na predmet zákazky, ktoré požaduje. Uchádzač môže v ponuke

      

     predložiť aj napr. fotografie, prospekty a iné ponúkaného tovaru.

      

      

      

     Podmienky súťaže: Neuvádza sa.

      

      Slovenská Kajňa,  dňa  20.11.2013

      

                                                                                                            ................………………………..................

      

                                                                                                        Mgr.Marián Oľšav

      

                                                                                       osoba zodpovedná za verejné obstarávanie

      

      

     Príloha č. 1 Návrh minimálnych zmluvných požiadaviek