• Zvýšenie čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti v ZŠ Slovenská Kajňa

     • Základnej škole Slovenská Kajňa bola schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom „Zvýšenie čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti v ZŠ Slovenská Kajňa“ v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os 1 – Vzdelávanie, Investičná priorita – 1.1 Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky a podporou prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu vrátane formálnych, neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do vzdelávania a prípravy, Špecifický cieľ 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.

      Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/387/2018 bola podpísaná dňa 27.12.2018, na centrálnom registri zmlúv zverejnená dňa 10.01.2019 a účinná je od nasledujúceho dňa po dni zverejnenia, t. j. 11.01.2019.

      Hlavným cieľom projektu je zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom zlepšenia študijných výsledkov žiakov v oblasti matematickej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti. Naplnením hlavného cieľa Základná škola v Slovenskej Kajni výrazným spôsobom pomôže svojim žiakom nielen pri ďalšom vzdelávaní, ale aj pri uplatnení sa v súkromnom a budúcom pracovnom živote.

      Projekt má tri hlavné aktivity:

      1. Tvorba, inovácia, realizácia vzdelávacích programov zameraných na zvýšenie prírodovedných, matematických, environmentálnych, jazykových, IKT zručností vrátane finančnej gramotnosti vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia, v ktorej je zahrnuté zaradenie extra hodín do školského vzdelávacieho programu, mimoškolská činnosť a obstaranie tovarov a didaktických pomôcok pre zvýšenie gramotností.

      2. Podpora rozvoja kľúčových kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov vrátane oblastí jazykových a IKT zručností, kam je zaradené vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov školy a vytvorenie pedagogických klubov.

      3. Riadenie projektu, ktoré bude vykonávané prostredníctvom vlastných zamestnancov.

      Realizáciou projektu sa zlepší úroveň vzdelávania v škole, zabezpečí sa rovnaký prístup ku vzdelávaniu pre žiakov so ŠVVP a ostatné žiakov, zlepší sa komunikácia s rodinou týchto žiakov, zlepšia sa ich študijné výsledky, zvýši sa ich zdravé sebavedomie vďaka možnosti cítiť úspech a spokojnosť z dosahovaných výsledkov. Prioritou školy je zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť dosahovaných výsledkov.

      Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: 02/2019.

      Plánovaný termín ukončenia realizácie projektu: 01/2021.

      Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu 149 039,27 EUR.

      Projekt získal nenávratný finančný príspevok vo výške 141 587,31 EUR.

      Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

      www.esf.gov.sk                                                                                                                                                                      www.minedu