• Uznané kredity

 • PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
  Mgr. Marián Oľšav Odstraňovanie bariér pri získavaní informácií a nových vedomostí - AJ 13 126
  Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencie schopnosti školy a škol. zariadenia 9
  Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9
  Využitie informačno-komunikačných technologii v edukačnom procese 11
  Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
  Vybrané nástroje marketingovej komunikácie a budovanie poz. imidžu školy a šk. zar. 9
  Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
  Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
  Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
  Mgr. Ľubica Bačová Vybrané nástroje marketingovej komunikácie a budovanie poz. imidžu školy a šk. zar. 9 107
  Školská integrácia 10
  Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
  Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9
  Vzdelávanie učiteľov ZŠ a SŠ v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
  Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencie schopnosti školy a škol. zariadenia 9
  Edukačné stratégie rozvíjaniažiakov mladšieho školského veku so špeciálnymi edukačnými potrebami 15
  Príprava pedagogických zamestnancovZŠ a SŠ na získanie medzinárodného certifikátu ECDL. 15
  Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
  Mgr. Anna Gavurová Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 8 139
  Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
  Vzdelávanie učiteľov ZŠ a SŠ v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
  Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9
  Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 24
  Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
  Odstraňovanie bariér pri získavaní informácií a nových vedomostí - AJ 13
  Edukačné stratégie rozvíjania žiakov mladšieho školského veku so špec. edukačnými potrebami. 15
  Príprava pedagogických zamestnancovZŠ a SŠ na získanie medzinárodného certifikátu ECDL. 15
  Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
  Mgr. Katarína Hladká Vzdelávanie učiteľov ZŠ a SŠ v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15 71
  Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 24
  Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9
  Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
  Odstraňovanie bariér pri získavaní informácií a nových vedomostí - AJ 13
  Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 0
  Vzdelávanie pedag. zamestnancov Z a SŠ v oblasti kom. zručnosti, psych. a manažmentu práce 0
  Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 0
  Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 0
  Mgr. Magdaléna Jenčová Finančná gramotnosť 14 117
  Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
  Vzdelávanie pedag. zamestnancov Z a SŠ v oblasti kom. zručnosti, psych. a manažmentu práce 15
  Odstraňovanie bariér pri získavaní informácií a nových vedomostí - AJ 13
  Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9
  Využitie informačno-komunikačných technologii v edukačnom procese 11
  Vzdelávanie učiteľov ZŠ a SŠ v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
  Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
  Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15
  Mgr. Marek Kačmár Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15 94
  Rozšírujúce štúdium dejepisu 30
  Obsluha interaktivnej tabule 12
  Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
  Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
  Vzdelávanie pedag. zamestnancov Z a SŠ v oblasti kom. zručnosti, psych. a manažmentu práce 15
  Mgr. Vladislav Mižák Odstraňovanie bariér pri získavaní informácií a nových vedomostí - AJ 13 136
  Vybrané nástroje marketingovej komunikácie a budovanie poz. imidžu školy a šk. zar. 9
  Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
  Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
  Vzdelávanie pedag. zamestnancov Z a SŠ v oblasti kom. zručnosti, psych. a manažmentu práce 15
  Vzdelávanie učiteľov ZŠ a SŠ v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
  Využitie informačno-komunikačných technologii v edukačnom procese 11
  Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15
  Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
  Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9
  Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencie schopnosti školy a škol. zariadenia 9
  Mgr. Jana Mydlová Odstraňovanie bariér pri získavaní informácií a nových vedomostí - AJ 13 89
  Využitie informačno-komunikačných technologii v edukačnom procese 11
  Výchovný poradca 47
  Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
  Profesijná orientácia žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu 8
  Mgr. Lucia Oslovičová Využitie informačno-komunikačných technologii v edukačnom procese 11 119
  Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 24
  Obsluha interaktivnej tabule 12
  Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
  Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
  Globálne vzdelávanie a jeho aplikácia v edukačnom procese 15
  Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
  PaedDr. Iveta Tomášová Odstraňovanie bariér pri získavaní informácií a nových vedomostí - AJ 13 116
  Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
  Angl. jazyk pre učiteľov zákl. a stred. škôl - zákl. komunik. a preklad článkov z ANJ 25
  Rozvoj špecifických jazykových kompetencií v jazyku anglickom. 14
  Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
  Obsluha interaktivnej tabule 12
  Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
  Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9
  Využitie informačno-komunikačných technologii v edukačnom procese 11
  PaedDr. Peter Vojtko Priznané kredity za rigoróznu skúšku 60 60
  Ing. Pavol Žec Vzdelávanie učiteľov ZŠ a SŠ v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15 60
  Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
  Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
  Využitie informačno-komunikačných technologii v edukačnom procese 11
  Obsluha interaktivnej tabule 12


  © aScAgenda 2023.0.1370 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 14.09.2022