PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Marián Oľšav Využitie informačno-komunikačných technologii v edukačnom procese 11 126
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9
Odstraňovanie bariér pri získavaní informácií a nových vedomostí - AJ 13
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencie schopnosti školy a škol. zariadenia 9
Vybrané nástroje marketingovej komunikácie a budovanie poz. imidžu školy a šk. zar. 9
Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
Mgr. Ľubica Bačová Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9 107
Školská integrácia 10
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Vzdelávanie učiteľov ZŠ a SŠ v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
Edukačné stratégie rozvíjaniažiakov mladšieho školského veku so špeciálnymi edukačnými potrebami 15
Vybrané nástroje marketingovej komunikácie a budovanie poz. imidžu školy a šk. zar. 9
Príprava pedagogických zamestnancovZŠ a SŠ na získanie medzinárodného certifikátu ECDL. 15
Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencie schopnosti školy a škol. zariadenia 9
Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
Mgr. Jana Balogáčová Využívanie informačno-komunikačných technológii vo vyučovaní 25 70
Vzdelávanie učiteľov ZŠ a SŠ v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Mgr. Ľudmila Fecurová Vybrané nástroje marketingovej komunikácie a budovanie poz. imidžu školy a šk. zar. 9 107
Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencie schopnosti školy a škol. zariadenia 9
Školská integrácia 10
Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9
Integrácia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacimi potrebami v bežnej škole 21
Využitie informačno-komunikačných technologii v edukačnom procese 11
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Odstraňovanie bariér pri získavaní informácií a nových vedomostí - AJ 13
Mgr. Anna Gavurová Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9 139
Edukačné stratégie rozvíjania žiakov mladšieho školského veku so špec. edukačnými potrebami. 15
Príprava pedagogických zamestnancovZŠ a SŠ na získanie medzinárodného certifikátu ECDL. 15
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 8
Vzdelávanie učiteľov ZŠ a SŠ v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
Odstraňovanie bariér pri získavaní informácií a nových vedomostí - AJ 13
Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 24
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
Mgr. Katarína Hladká Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 0 71
Vzdelávanie učiteľov ZŠ a SŠ v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
Odstraňovanie bariér pri získavaní informácií a nových vedomostí - AJ 13
Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9
Vzdelávanie pedag. zamestnancov Z a SŠ v oblasti kom. zručnosti, psych. a manažmentu práce 0
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 0
Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 24
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 0
Mgr. Magdaléna Jenčová Finančná gramotnosť 14 117
Vzdelávanie učiteľov ZŠ a SŠ v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
Vzdelávanie pedag. zamestnancov Z a SŠ v oblasti kom. zručnosti, psych. a manažmentu práce 15
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15
Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9
Využitie informačno-komunikačných technologii v edukačnom procese 11
Odstraňovanie bariér pri získavaní informácií a nových vedomostí - AJ 13
Mgr. Marek Kačmár Obsluha interaktivnej tabule 12 94
Rozšírujúce štúdium dejepisu 30
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15
Vzdelávanie pedag. zamestnancov Z a SŠ v oblasti kom. zručnosti, psych. a manažmentu práce 15
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Mgr. Vladislav Mižák Vzdelávanie učiteľov ZŠ a SŠ v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15 136
Vzdelávanie pedag. zamestnancov Z a SŠ v oblasti kom. zručnosti, psych. a manažmentu práce 15
Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15
Odstraňovanie bariér pri získavaní informácií a nových vedomostí - AJ 13
Vybrané nástroje marketingovej komunikácie a budovanie poz. imidžu školy a šk. zar. 9
Využitie informačno-komunikačných technologii v edukačnom procese 11
Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencie schopnosti školy a škol. zariadenia 9
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Mgr. Jana Mydlová Odstraňovanie bariér pri získavaní informácií a nových vedomostí - AJ 13 89
Výchovný poradca 47
Profesijná orientácia žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu 8
Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
Využitie informačno-komunikačných technologii v edukačnom procese 11
Mgr. Lucia Oslovičová Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7 119
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Globálne vzdelávanie a jeho aplikácia v edukačnom procese 15
Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 24
Využitie informačno-komunikačných technologii v edukačnom procese 11
Obsluha interaktivnej tabule 12
Mgr. Ľudmila Petrová Odstraňovanie bariér pri získavaní informácií a nových vedomostí - AJ 13 121
Vybrané nástroje marketingovej komunikácie a budovanie poz. imidžu školy a šk. zar. 9
Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencie schopnosti školy a škol. zariadenia 9
Vzdelávanie učiteľov ZŠ a SŠ v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Príprava pedagogických zamestnancovZŠ a SŠ na získanie medzinárodného certifikátu ECDL. 15
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9
Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
Využitie informačno-komunikačných technologii v edukačnom procese 11
PaedDr. Iveta Tomášová Odstraňovanie bariér pri získavaní informácií a nových vedomostí - AJ 13 116
Rozvoj špecifických jazykových kompetencií v jazyku anglickom. 14
Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Angl. jazyk pre učiteľov zákl. a stred. škôl - zákl. komunik. a preklad článkov z ANJ 25
Obsluha interaktivnej tabule 12
Využitie informačno-komunikačných technologii v edukačnom procese 11
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
PaedDr. Peter Vojtko Priznané kredity za rigoróznu skúšku 60 60
Ing. Pavol Žec Vzdelávanie učiteľov ZŠ a SŠ v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15 60
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Využitie informačno-komunikačných technologii v edukačnom procese 11
Obsluha interaktivnej tabule 12


© aScAgenda 2020.0.1217 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 26.06.2020