• Uznané kredity

 • PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
  Mgr. Marián Oľšav Využitie informačno-komunikačných technologii v edukačnom procese 11 126
  Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9
  Odstraňovanie bariér pri získavaní informácií a nových vedomostí - AJ 13
  Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
  Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencie schopnosti školy a škol. zariadenia 9
  Vybrané nástroje marketingovej komunikácie a budovanie poz. imidžu školy a šk. zar. 9
  Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
  Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
  Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
  Mgr. Ľubica Bačová Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9 107
  Školská integrácia 10
  Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
  Vzdelávanie učiteľov ZŠ a SŠ v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
  Edukačné stratégie rozvíjaniažiakov mladšieho školského veku so špeciálnymi edukačnými potrebami 15
  Príprava pedagogických zamestnancovZŠ a SŠ na získanie medzinárodného certifikátu ECDL. 15
  Vybrané nástroje marketingovej komunikácie a budovanie poz. imidžu školy a šk. zar. 9
  Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencie schopnosti školy a škol. zariadenia 9
  Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
  Mgr. Anna Gavurová Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15 139
  Edukačné stratégie rozvíjania žiakov mladšieho školského veku so špec. edukačnými potrebami. 15
  Príprava pedagogických zamestnancovZŠ a SŠ na získanie medzinárodného certifikátu ECDL. 15
  Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 24
  Odstraňovanie bariér pri získavaní informácií a nových vedomostí - AJ 13
  Vzdelávanie učiteľov ZŠ a SŠ v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
  Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
  Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 8
  Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9
  Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
  Mgr. Magdaléna Jenčová Finančná gramotnosť 14 117
  Využitie informačno-komunikačných technologii v edukačnom procese 11
  Vzdelávanie učiteľov ZŠ a SŠ v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
  Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
  Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
  Odstraňovanie bariér pri získavaní informácií a nových vedomostí - AJ 13
  Vzdelávanie pedag. zamestnancov Z a SŠ v oblasti kom. zručnosti, psych. a manažmentu práce 15
  Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9
  Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15
  Mgr. Marek Kačmár Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15 94
  Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15
  Obsluha interaktivnej tabule 12
  Rozšírujúce štúdium dejepisu 30
  Vzdelávanie pedag. zamestnancov Z a SŠ v oblasti kom. zručnosti, psych. a manažmentu práce 15
  Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
  Mgr. Vladislav Mižák Vzdelávanie pedag. zamestnancov Z a SŠ v oblasti kom. zručnosti, psych. a manažmentu práce 15 136
  Vzdelávanie učiteľov ZŠ a SŠ v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
  Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
  Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
  Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15
  Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencie schopnosti školy a škol. zariadenia 9
  Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
  Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9
  Využitie informačno-komunikačných technologii v edukačnom procese 11
  Vybrané nástroje marketingovej komunikácie a budovanie poz. imidžu školy a šk. zar. 9
  Odstraňovanie bariér pri získavaní informácií a nových vedomostí - AJ 13
  Mgr. Jana Mydlová Využitie informačno-komunikačných technologii v edukačnom procese 11 89
  Odstraňovanie bariér pri získavaní informácií a nových vedomostí - AJ 13
  Výchovný poradca 47
  Profesijná orientácia žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu 8
  Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
  Mgr. Lucia Oslovičová Využitie informačno-komunikačných technologii v edukačnom procese 11 119
  Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 24
  Globálne vzdelávanie a jeho aplikácia v edukačnom procese 15
  Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
  Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
  Obsluha interaktivnej tabule 12
  Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
  PaedDr. Iveta Tomášová Odstraňovanie bariér pri získavaní informácií a nových vedomostí - AJ 13 116
  Rozvoj špecifických jazykových kompetencií v jazyku anglickom. 14
  Angl. jazyk pre učiteľov zákl. a stred. škôl - zákl. komunik. a preklad článkov z ANJ 25
  Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
  Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
  Obsluha interaktivnej tabule 12
  Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
  Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9
  Využitie informačno-komunikačných technologii v edukačnom procese 11
  PaedDr. Peter Vojtko Priznané kredity za rigoróznu skúšku 60 60
  Ing. Pavol Žec Obsluha interaktivnej tabule 12 60
  Využitie informačno-komunikačných technologii v edukačnom procese 11
  Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
  Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
  Vzdelávanie učiteľov ZŠ a SŠ v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15


  © aScAgenda 2021.0.1276 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 07.07.2021