• Zápis žiakov do 1.ročníka

     • Zápis na školský rok 2022/2023

            Základná škola, Školská ulica 54/21,Slovenská Kajňa

       

      Riaditeľstvo základnej školy oznamuje rodičom, že

       

      ZÁPIS  DETÍ  DO  1. ROČNÍKA

      na školský rok 2022/2023 sa uskutoční   dňa 27. 04. 2022 v budove  základnej školy  v čase:

       

       

       od 8,00 hod. do 16,00 hod.

       

      Zapisujú sa deti narodené od 1.9.2015 do 31.8.2016

      a deti,  ktoré mali v minulom šk. roku odklad povinnej školskej dochádzky.

       

       

      Čo je potrebné k zápisu?

       

      • Rodný list dieťaťa
      • Občianske preukazy oboch rodičov
      • 9 € na zošity do prvého ročníka

       

      Na zápis si môžete zvoliť jednu z alternatív:

       

      Elektronická prihláška, (je zverejnená na stránke školy) - vyplnenú žiadosť podpísanú obidvomi rodičmi/zákonnými zástupcami + rodný list dieťaťa a občianske preukazy obidvoch rodičov na overenie údajov doneste do školy v čase zápisu.

       

      Ak nemáte možnosť elektronicky komunikovať so školou ani vytlačiť si dokumenty zo stránky školy - v čase zápisu si vyzdvihnete žiadosť a ostatné potrebné dokumenty u administratívnej pracovníčky v škole.  

       

      Počas zápisu Vás prosíme o dodržiavanie sprísnených hygienických opatrení! 

       

      Rodičia, ktorí prídu na zápis do školy osobne, vstup do areálu školy je povolený len s respirátorom typu FFP2. 


      Ak máte dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, doložte vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy,  najneskôr do 15. júna 2022.

       

      Čo naša škola ponúka?

       

      • výučbu anglického jazyka od 1. ročníka
      • druhý cudzí jazyk od 6. ročníka
      • počítačové učebne - pre výučbu informatiky  
      • špeciálne odborné učebne technickej výchovy, chémie, fyziky a biológie 
      • jazykovú učebňu pre anglický a nemecký jazyk

       

      V popoludňajších hodinách:

       

      • ŠKD
      • Základná umelecká škola Jastrabie – výtvarný a tanečný odbor
      • rôzne záujmové krúžky

       

      Projektová činnosť:

      • Zdravá škola
      • Spolu múdrejší 3
      • Podpora inkluzívneho  vzdelávania v ZŠ Slovenská Kajňa