• Podávanie podnetov o

     • Základné informácie

     • Podnetom v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti  a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa rozumie:

      1. oznámenie vrátane anonymného oznámenia o závažnej protispoločenskej činnosti,
      2. neanonymné podanie o inej protispoločenskej činnosti ako závažnej protispoločenskej činnosti, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie.

      V ZŠ, Školská ulica 54/21, Slovenská Kajňa je v zmysle citovaného zákona zodpovednou osobou 

      JUDr. Michala Škriaba – externá zodpovedná osoba.

      Osobné údaje sú spracúvané bez súhlasu fyzickej osoby, ktorá podala podnet (dotknutá osoba), z dôvodu nevyhnutnosti ich spracúvania podľa osobitného predpisu a plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme. Osobné údaje uvedené v podnete podanom v akejkoľvek forme požívajú ochranu podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

      Zodpovedná osoba je v zmysle zákona povinná pri preverovaní neanonymných podnetov zachovávať mlčanlivosť o totožnosti osoby, ktorá podala podnet.

      Podnet možno podať  ako zodpovednej osobe:

      1. v listinnej forme, doručený poštou,
      2. v elektronickej forme, doručený e-mailom.