• Základné informácie

    • Podnetom v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa rozumie:

     1. oznámenie vrátane anonymného oznámenia o závažnej protispoločenskej činnosti,
     2. neanonymné podanie o inej protispoločenskej činnosti ako závažnej protispoločenskej činnosti, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie.

     V ZŠ, Školská ulica 54/21, Slovenská Kajňa je v zmysle citovaného zákona zodpovednou osobou 

     JUDr. Michala Škriaba – externá zodpovedná osoba.

     Osobné údaje sú spracúvané bez súhlasu fyzickej osoby, ktorá podala podnet (dotknutá osoba), z dôvodu nevyhnutnosti ich spracúvania podľa osobitného predpisu a plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme. Osobné údaje uvedené v podnete podanom v akejkoľvek forme požívajú ochranu podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

     Zodpovedná osoba je v zmysle zákona povinná pri preverovaní neanonymných podnetov zachovávať mlčanlivosť o totožnosti osoby, ktorá podala podnet.

     Podnet možno podať  ako zodpovednej osobe:

     1. v listinnej forme, doručený poštou,
     2. v elektronickej forme, doručený e-mailom.