• Profil školy

     • Profil školy

     • Motto: "Vyučovať neznamená naplniť nádobu, ale zapáliť oheň"     

                                                                                                                                                                   (William Butler Yets)

       

      Stupeň vzdelania:  primárne vzdelanie

      Dĺžka vzdelávania:      4 roky

      Stupeň vzdelania:  nižšie stredné vzdelanie

       Dĺžka vzdelávania:     5 rokov

      Vyučovací jazyk:    slovenský jazyk

      Študijná forma:      denná

      Druh školy:              štátna

      Adresa:         Základná škola, Školská ulica 54/21, Slovenská Kajňa  

      IČO:                 37873342

      Riaditeľ školy:   Mgr. Marián  Olšav

      Koordinátor pre tvorbu ŠkVP a iŠkVP: Mgr. Ľubica Bačová

      Škola nemá žiadnu špecializáciu – umožňuje vzdelávanie všetkým deťom berúc do úvahy ich možnosti a schopnosti.

      Aktivity školy v edukačnom procese i mimoškolskej činnosti sú nasmerované na plnenie nasledovných cieľov a úloh:

      -chceme byť školou so svojou históriou, budúcnosťou, ktorá bude mať pevné základy postavené na demokratických zásadách a princípoch,

      -v popredí nášho záujmu je náš žiak, v ktorého prospech pracuje tím pedagogických a nepedagogických zamestnancov,

      -úspešnosť žiaka v ďalšom štúdiu i uplatnenie na trhu práce považujeme za výsledok našej práce,

      -sme a chceme byť aj naďalej školou otvorenou pre žiakov a verejnosť,

      -veľký dôraz kladieme na zdravý vývoj, bezpečnosť, ekológiu vonkajšieho i vnútorného prostredia,

      -poznáme svoje možnosti, ale poznávame aj možnosti našich konkurentov,

      -veľký dôraz kladieme na kvalitu edukačného procesu,

      -podporujeme výučbu cudzích jazykov a IKT,

      -podporujeme nadaných a talentovaných žiakov,

      -venujeme pozornosť efektívnej integrácii žiakov,

      -hľadáme možnosti, ale najmä čerpáme skúsenosti zapájaním sa do rôznych aktivít a projektov, ktoré by mohli skvalitniť našu ponuku. 

      Zriaďovateľ:  Obec Slovenská Kajňa

      Adresa:   Slovenská Kajňa, 09402

      Kontakt: Bc.Lenka Hierzer Štiber – starostka obce