• Novinky

      • Veľkonočné prázdniny

      •  

        

       Podľa príslušného ustanovenia vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z. veľkonočné prázdniny trvajú

       ​​​​​​​

       od 1. apríla 2021 /štvrtok/ do 6. apríla 2021 /utorok/.


       V týchto dňoch bude prezenčné a dištančné vzdelávanie žiakov prerušené. Pokračovať vo vzdelávaní budeme od 7. apríla 2021 /streda/ podľa pokynov MŠ SR.       Prajeme Vám všetkým pokojné a v zdraví prežité veľkonočné sviatky.

      • Zahraj sa na dizajnéra

      • Do fotogalérie bol pridaný nový album Zahraj sa na dizajnéra.

       Zmeň existujúce logo alebo vytvor nové logo pre ZUŠ Jastrabie, ktorá u nás na škole funguje s výtvarným a tanečným odborom. Naši žiaci sa do sútaže počas dištančného vzdelávania zapojili a obsadili všetky 3 miesta. Chlapcom (DÁVID, FILIP, MAXIK - 3.r.) blahoželáme a prajeme veľa tvorivých nápadov.

      • Zápis detí do 1.ročníka

      •       

       Riaditeľstvo základnej školy oznamuje rodičom, že  

       ZÁPIS  DETÍ  DO  1. ROČNÍKA

       na školský rok 2021/2022 sa uskutoční   dňa 29. 04. 2021 v budove  základnej školy  v čase: 

        od 8,00 hod. do 16,00 hod. 

       Zapisujú sa deti narodené od 1.9.2014 do 31.8.2015 a deti,  ktoré mali v minulom šk. roku odklad povinnej školskej dochádzky.

        

       Čo je potrebné k zápisu?

        

       • Rodný list dieťaťa
       • Občianske preukazy obidvoch rodičov
       • 9 € na zošity do prvého ročníka 

       Na zápis si môžete zvoliť jednu z alternatív: 

       Elektronická prihláška, (je zverejnená na stránke školy) - vyplnenú žiadosť podpísanú obidvomi rodičmi/zákonnými zástupcami + rodný list dieťaťa a občianske preukazy obidvoch rodičov na overenie údajov doneste do školy v čase zápisu.

        

       Ak nemáte možnosť elektronicky komunikovať so školou ani vytlačiť si dokumenty zo stránky školy - v čase zápisu si vyzdvihnete žiadosť a ostatné potrebné dokumenty u administratívnej pracovníčky v škole.  

        

       Počas zápisu Vás prosíme o dodržiavanie sprísnených hygienických opatrení! 

        

       Rodičia, ktorí prídu na zápis do školy osobne, vstup do areálu školy je povolený len s respirátorom typu FFP2.

       Rodičia,ktorí budú chcieť vstúpiť do budovy školy sa musia preukázať NEGATÍVNYM  RT-PCR,  resp. antigénovým TESTOM (negatívny test nesmie byť starší ako 7 dní). 

       Ak máte dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, doložte vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy,  najneskôr do 15. júna 2021.

        

       Čo naša škola ponúka?

        

       • výučbu anglického jazyka od 1. ročníka
       • druhý cudzí jazyk od 6. ročníka
       • počítačové učebne - pre výučbu informatiky  
       • špeciálne odborné učebne technickej výchovy, chémie, fyziky a biológie 
       • jazykovú učebňu pre anglický a nemecký jazyk

        

       V popoludňajších hodinách:

        

       • ŠKD
       • Základná umelecká škola Jastrabie – výtvarný a tanečný odbor
       • rôzne záujmové krúžky

        

       Projektová činnosť:

        

       • Zdravá škola
       • Zvýšenie čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti v ZŠ Slovenská Kajňa
       • Podpora inkluzívneho  vzdelávania v ZŠ Slovenská Kajňa
      • Obnovenie prezenčného vzdelávania

      • Na základe rozhodnutia ministra školstva (rozhodnutie s platnosťou od 8.02.2021rozhodnutie s platnosťou od 8.03.2021 a usmernenie MŠVVaŠ  sa obnovuje prezenčné vzdelávanie na ZŠ:

        - pre  žiakov I. STUPŇA,

       - pre žiakov II. STUPŇA v   skupinách 5+1, ktorí nemajú prístup k                    dištančnému vzdelávaniu,

       - činnosť ŠKD,

       - školskej jedálne,

       Podmienky na vstup žiaka I.stupňa do školy:

        je NEGATÍVNY RT-PCR,  resp. antigénový TEST jedného z rodičov žiaka, s ktorým žiak žije v spoločnej domácnosti,

       - negatívny test nesmie byť STARŠÍ AKO 7 DNÍ.

       Žiaci prvého stupňa základnej školy sa netestujú, aj keď presiahli vek 10 rokov.

       Podmienky na vstup žiaka II.stupňa do školy, ktorí sa budú vzdelávať v skupinách 5+1:

       je NEGATÍVNY RT-PCR,  resp. antigénový TEST žiaka,

        je NEGATÍVNY RT-PCR,  resp. antigénový TEST jedného z rodičov žiaka, s ktorým žiak žije v spoločnej domácnosti,

       - negatívny test nesmie byť STARŠÍ AKO 7 DNÍ.

       Podmienky na vstup zamestnanca  do školy:

        je NEGATÍVNY RT-PCR,  resp. antigénový TEST, 

       - negatívny test nesmie byť STARŠÍ AKO 7 DNÍ.

       Rodičia a žiaci sa môžu prísť otestovať na  OcÚ Slovenská Kajňa, kde je zriadené odberové miesto, ktoré  bude otvorené v sobotu  06. 03. 2021 –  od 10.00 hod. do 18.00 hod.  Bližšie informácie nájdete na:    Odberné miesto - OcÚ Slov. Kajňa

       Rodičia a zamestnanci môžu samozrejme využiť akékoľvek odberové miesto.

       Tu je prehľad odberových miest v meste Vranov n/T.

       Mobilné odberové miesta Vranov n/T

       V pondelok ráno (08. 03. 2021)  pri vstupe do školy, zákonný zástupca žiaka predloží  Čestné vyhlásenie (asistentovi učiteľa, ktorý bude pri vchode do školy)  v ktorom rodič svojím podpisom potvrdí, že splnil požadované podmienky, aby jeho dieťa mohlo do školy nastúpiť. Týmto podpisom berie na seba zodpovednosť za pravdivosť údajov.

       Cestne_vyhlasenie_rodic_3.docx​​​​​​​


       Vyučovanie sa bude od pondelka realizovať podľa platného rozvrhu hodín. O prípadných zmenách budú žiakov a rodičov informovať triedne učiteľky.


       Školská dochádzka

       V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

       1. škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu, 
       2. zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,
       3. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka, 
       4. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“