• Novinky

      • Zápis do 1.ročníka

      • Zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ Slovenská Kajňa
        pre školský rok 2020/2021 sa uskutoční:

       1. osobne, bez prítomnosti dieťaťa (len jeden zákonný zástupca!)

       dňa 29. apríla 2020 (streda) od 8,00 – 16,00 hod.

       v budove základnej školy.

       Na zápis treba priniesť rodný list dieťaťa, občiansky preukaz rodiča a 9€ na pomôcky do prvého ročníka, alebo

         2. elektronicky, prostredníctvom webovej stránky školy ( nové doplnenie oznamu - v čase do 30.04.2020)  - https://zsslovkajna.edupage.org/register/   vytlačenú a podpísanú prihlášku donesie rodič osobne na overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami  do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

       Pre tých, ktorí prídu na zápis do školy osobne, vstup do areálu školy je povolený len s ochranným rúškom a v rukaviciach.

        

       Usmernenie k zápisu

        

       1. Ak zákonný zástupca požiada školu o odklad PŠD svojho dieťaťa, pričom súčasťou takejto žiadosti je aj odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporúčanie odkladu PŠD zariadením centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (ďalej len CPPPaP), nebudú sa tieto súčasti žiadosti pri zápise vyžadovať. Zákonný zástupca ich škole doručí dodatočne, najneskôr do 4 týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia vyučovania.

        

       2. Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len ŠVVaP) doloží toto vyjadrenie CPPPaP do vydania rozhodnutia riaditeľa školy o prijatí dieťaťa na  PŠD, najneskôr do 15. júna 2020.

        

       3. Ak zákonný zástupca požiada o to, aby bolo na plnenie PŠD výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo 6. rok veku, povinné prílohy žiadosti zákonného zástupcu, t. j. súhlasné vyjadrenie  CPPPaP a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast sa pri zápise nebudú vyžadovať, zákonný zástupca ich doručí škole dodatočne.

        

      • OZNAM

      •                                               OZNAM

       Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislava Gröhlinga školy ostanú zatvorené až do odvolania.

       Od 25. marca 2020 je prístupná stránka www.ucimenadialku.sk, ktorá vznikla v spolupráci viacerých mimovládnych organizácií a ministerstva školstva a poslúži ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách v čase mimoriadneho stavu. Stránka prináša prehľad možnosti dištančného vzdelávania predovšetkým v slovenskom a českom jazyku, ako aj odporúčania a usmernenia pre školy, učiteľov, odborných zamestnancov, poradne, rodičov. 
            Široká verejnosť má od 26. marca 2020 k dispozícii call centrum rezortu školstva. Odborníci budú poskytovať poradenstvo a odpovede na otázky v súvislosti so situáciou v školstve v pracovných dňoch od 8:00 h do 16:00 h na bezplatnom telefónnom čísle 0800 138 033 alebo e-mailovej adrese helpdesk@iedu.sk.

       V súvislosti s pokračovaním uzatvorenia škôl Vás chcem upozorniť na tieto skutočnosti:

       1.RTVS by malo vysielať vyučovacie hodiny cez TV v doobedňajších hodinách a bolo by dobré aby žiaci sledovali dané vysielanie.

       2. Skontrolujte svoje deti akým spôsobom komunikujú s učiteľom v danom predmete. V prípade chýbajúcej komunikácie to oznámte škole na e-mail: zsslovkajna@gmail.com.

       2. Veľa učiteľov komunikuje so žiakmi cez edupage stránku školy a bolo by dobré aby ste svoje deti skontrolovali, či sa vôbec zapájajú do komunikácie s daným učiteľom. V prípade, že ste stratili prístupové údaje na stránku školy, treba si tieto vyžiadať cez e-mail: zsslovkajna@gmail.com (je potrebné uviesť meno a priezvisko žiaka, triedu)

      • OZNAM

      • Sme v druhom týždni mimoriadneho prerušenia školského vyučovania a včerajším rozhodnutím krízového štábu SR sa nástup do školy posúva do neurčita. Vzdelávanie žiakov prebieha na škole rôznymi formami podľa dohody danej skupiny žiakov a vyučujúceho. Pri každej forme takéhoto vzdelávania je však potrebný zvýšený dohľad rodiča nad prácou žiakov, ktorú majú vykonávať doma. Preto  žiadame rodičov,  aby kontrolovali  svoje deti, aby sa prihlasovali na edupage stránku školy, na stránku programu ALF (prípadne iné dohodnuté formy externého vzdelávania), aby vypracovali zadané úlohy. V prípade akýchkoľvek otázok,  kontaktujte jednotlivých učiteľov cez emaily (školské, sú na stránke školy).

      • Mimoriadne prerušenie vyučovania

      • O Z N A M

       Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 

       prerušuje

       vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

       Nástup do školy je 30.03.2020. Testovanie 9 sa uskutoční v riadnom termíne t.j. 1.04.2020.

       Žiaci majú nariadené samoštúdium, ktoré je koordinované prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy. Žiadame rodičov žiakov, aby samoštúdium žiakov pravidelne kontrolovali. V prípade zmien v organizácii vyučovania Vás budeme informovať prostredníctvom obecného rozhlasu a webovej stránky školy.