• Zvýšenie čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti v ZŠ Slovenská Kajňa

    • Po prerokovaní v rade školy  sme stanovili v ŠkVP pre primárne aj nižšie stredné vzdelávanie vyšší celkový počet hodín ako je stanovený MŠVVaŠ SR v učebnom pláne. Všetky tieto navýšené hodiny budú platené z rozpočtu projektu.

     Škola používa elektronické vedenie pedagogickej dokumentácie.

     Rozsah extra hodín:

     primárne vzdelávanie - 12 hodín týždenne naviac počas trvania projektu  RUP - Primarne_vzdelavanie.docx

     nižšie stredné vdelávanie - 15 hodín týždenne naviac počas trvania projektu RUP - Nizsie_stredne_vzdelavania.docx

     Trvanie extra hodín:

     - hodiny sú pre žiakov v rozsahu 45 minút – priama vyučovacia činnosť učiteľa

     - učiteľ má ku každej odučenej hodine 15 minút na jej zhodnotenie, prípravu na ďalšiu hodinu, opravu písomnosti, projektov, príprava testov, príprava a priebeh súťaží a iná nepriama pedagogická činnosť, ktorá súvisí s jeho priamou vyučovacou činnosťou.

     Štrťročné správy  
     2.2019 - 3.2019 stvrtrocne_spravy.PDF
     3.2019 - 6.2019 stvrtrocne_spravy(1).pdf