• História školy

    •                                                   Z dejín nášho školstva

      

                Počiatky školstva vo Vranovskom okrese siahajú do 14. storočia, no z tohto obdobia máme málo hodnoverných prameňov. Viac správ máme až z 15. a 16. storočia, nevyplýva z nich, či školy vznikli v tomto období, alebo existovali už predtým.1

                      Evanjelické školy sa za reformácie v 16. storočí stali na Slovensku najrozšírenejším druhom cirkevných škôl. Začiatkom 17. storočia mala skoro každá evanjelická obec svoju školu.2

                 Už v roku 1666 sa spomínajú učitelia v Sačurove, Hlinnom, Nižnom Hrabovci, Dlhom Klčove, Žalobíne a inde. Nepodarilo sa zistiť, o aké školy išlo, či evanjelické alebo katolícke. Protireformácia a postupne rekatolizácia znamenali úpadok evanjelického školstva.

                Koncom 17. storočia a v priebehu 18. storočia silnie hlas aj grécko-katolíckeho duchovenstva na Zemplíne za zriadenie grécko-katolíckych škôl. A tak v roku 1788 vzniká grécko-katolícka škola vo Veľkej Domaši a Žalobíne.3

                  Prvý učiteľ v našej obci, ktorý je aj písomne doložený, je Vincent Beterónski. Pôsobil tu v roku 1869-1870, pochádzal z Nižnej Olšavy. Z celkového počtu 399 občanov obce vedelo vtedy čítať a písať len 83. Boli to prevažne deti židovských občanov a bohatších sedliakov, ktoré sa mohli vzdelávať.4

                Po vzniku Česko-Slovenskej republiky v roku 1918 v okrese k väčším zmenám v systéme školstva nedošlo. Naďalej prevládali málotriedne školy. Takmer v každej obci bola cirkevná škola. Cirkevné školy zriaďovali štátom uznané cirkvi a tieto ich aj udržiavali. Len niekoľko obcí medzi nimi aj naša, malo obecnú školu.5

                 V obci po prvej svetovej vojne učil deti Michal Kožlik, ktorý sa vrátil z USA a urobil si skúšky spôsobilosti. No o systematickej školskej výučbe tu nemožno hovoriť.6

                Isté je, že robiť si nejaké ilúzie o kvalite školskej budovy v obci v minulosti je nesprávne. Škola v Slovenskej Kajni bola podobná ako v desiatkach ďalších východoslovenských obcí. Bola to biedna budova, v ktorej sa tiesnilo mnoho detí učených jedným učiteľom.

                 Šanca na zmenu tejto situácie nastala vtedy, keď Ministerstvo školstva a národnej osvety v Prahe zriadilo rozhodnutím zo dňa 8. novembra 1928 pre obec Slovenská Kajňa štátnu ľudovú školu s vyučovacím jazykom štátnym a nariadilo, aby bolo ihneď zahájené jednanie s obcou o výstavbe novej školskej budovy, nakoľko doterajšie umiestnenie je len provizórne. A práve výstavba školskej budovy sa nadlho stala v obci problémom a dlho sa ho nepodarilo vyriešiť. Faktom je, že vedenie obce sa ihneď chytilo šance mať novú školu. 17. apríla 1929 bola na Obecnom úrade v Slovenskej Kajni spísaná zápisnica o jednaní za účasti okresného náčelníka, ďalších štátnych úradníkov, zástupcov obce Slovenská Kajňa a učiteľa Michala Petríka. Dohodlo sa, že škola sa postaví na pozemku pri ceste Továrne – Stropkov. Hneď na druhý deň bola vydaná v Michalovciach technická správa o stavbe, mala sa vykopať studňa, konštatuje sa, že dreva je v blízkych lesoch dosť, piesku v Ondave, tehla sa bude voziť zo železničnej stanice v Čemernom. Všetko sa zdá byť jasné, len bolo treba urobiť výmenu pozemkov. Obec mala pozemky inde, ako sa malo stavať, a bolo teda ozaj treba urobiť výmenu – čarunok. Potrebný pozemok vlastnili maloleté deti – siroty. V zachovanej listine – zápisnici zo dňa 7. mája 1929 je vyslovený súhlas obce s výmenou a potvrdili to starosta obce Michal Vargovič, členovia obecného zastupiteľstva Michal Vargovič st., Samuel Kaufmann, Andrej Tutko, Michal Kožlik, Michal Hreha, Michal Ignác, Ondrej Štiber.

                       Pozemok, ktorý bol vyčlenený pre tzv. školský fond a výnosy z neho mali slúžiť na udržiavanie školy v obci, využívali mnohí občania pre svoj vlastný prospech. Majetkové finančné a právne vysporiadanie a výmena sa ťahali celé roky.

                     Z dokumentov vyplýva, že stavať sa malo až v roku 1939, už po vzniku Slovenského štátu, keď sa stanovilo, že škola bude slúžiť aj pre obec Benkovce a bola sľúbená aj subvencia štátu 350 000 Ks. Faktom zostáva, že ani za Slovenského štátu sa školskú budovu nepodarilo postaviť a naďalej sa vyučovalo v nevyhovujúcich priestoroch.7

                               Prvá štátna škola v obci bola založená 2. septembra 1929 a mala názov Jednotriedna štátna ľudová škola v Slovenskej Kajni. Učilo sa v dvoch oddeleniach s celkovým počtom 72 žiakov. Správcom školy bol Michal Petrík, učiteľmi Mária Šalatová a Adam Hudák.

                      Výmerom Okresného úradu vo Vranove nad Topľou zo dňa 2. januára 1934 bola škola v Benkovciach pripojená k obci Slovenská Kajňa, teda tieto dve obce tvorili jednu školskú obec.8

                              V roku 1940 sa spomínané obce snažia o osamostatnenie škôl. Ministerstvo školstva a národnej osvety výnosom zo dňa 24. apríla 1940 upúšťa od osamostatnenia expozitúry štátnej ľudovej školy v Slovenskej Kajni, umiestnenej v Benkovciach, a to z dôvodov, že vzdialenosť medzi dvoma obcami je nepatrná -  iba 1,76 km. Preto sa uvedené obce majú postarať o vhodné umiestnenie spoločne vybudovanej školy. Stanovisko na novú školu bolo určené medzi obcami Slovenská Kajňa a Benkovce, tam, kde je tzv. Grófska dráha, no k realizácii zámeru nedošlo. Do roku 1945 sa vo vedení školy vystriedali: Michal  Petrík, Július Vargic, Hynek Zajíc, Štefan Šuver, Rudolf Polášek, Mária Bičejová.

                   V roku 1942 mala škola v obci úradný názov Grécko – katolícka ľudová škola v Slovenskej Kajni, riaditeľom školy bol Rudolf Polášek a učiteľmi Hronský, Hurajtová, Pavláková a Bičejová.9

                     Aká bola situácia na škole v jeseni 1942, sa dozvedáme z listu Školdozorného úradu vo Vranove nad Topľou Župnému úradu v Prešove a Obvodnému úradu v Dobrej nad Ondavou: ... „ oznamujem, že počas úradnej prehliadky v predmete uvedenej školy, ktorú som vykonal 20. t.m, ( 20. októbra 1942 ), som zistil medzi inými nedostatkami i to, že učebňa, v ktorej teplota klesla už na 8° C, sa nevykuruje, lebo škola nemá ani polienko dreva a obec, správnejšie rečeno Notársky úrad v Dobrej nad Ondavou, škole drevo nedodal in nátura a do uvedeného dňa v tomto roku len 500 Ks vyplatil riaditeľstvu školy pod titulom preddavku na bežné vecné potreby školy.

                 „Je smutné, ale i zarážajúce, že práve nato povolaní obecní činitelia sú tak bezcitní a neuvedomujú si zhubný účinok svojho jednania. Je krutosť nútiť 86 detí, aby pracovali v takejto miestnosti, v ktorej pre nepríjemný pocit zimy, je im znemožnené riadne sa zúčastňovať na vyučovaní, a vôbec nie je možné písať.“10

                  Nariadením SNR zo dňa 6. septembra 1944 boli poštátnené všetky školy na Slovensku. Grécko – katolícka škola v Slovenskej Kajni dostala nový názov Štátna ľudová škola v Slovenskej Kajni, mala aj naďalej dve triedy. Riaditeľkou školy bola Mária Bičejová, učiteľmi Ľudmila Stollmannová, Adam Hudák, Hortenzia Holvayová, Štefan Humeník, Mária Štefaníková.11

                         Ani v roku 1946 sa podmienky na vyučovanie v podstate nezmenili. Škola bola umiestnená v prenajatej budove, ktorá bola poškodená a úplne nevyhovujúca. Rozmery triedy boli 6 x 5m, výzdoba žiadna, osvetlenie  slabé. Zariadenie školy pozostávalo z niekoľkých veľmi poškodených lavíc, úplne nevyhovujúcich. Škola nemala žiadne pomôcky, knižnicu, ihrisko, ani školskú záhradu. V týchto podmienkach sa učilo v dvoch triedach 59 žiakov.12

                 Významný krok k rozvoju školstva znamenal zákon č. 85 Zb.z 21. apríla 1948 o základnej úprave jednotného školstva, ktorý organizačne zjednotil celé školstvo. V praxi to znamenalo premenu ľudových škôl na školy národné (s ročníkmi 1. – 5.) a meštianskych škôl na školy stredné (so štyrmi postupnými ročníkmi). V rámci organizácie boli zriadené stredné školy v Benkovciach, Dobrej nad Ondavou, Kvakovciach a ďalších obciach okresu. Žiaci z našej obce chodili do strednej školy v Benkovciach. Spolu s nimi navštevovali túto školu žiaci z Vyšného Kazimíra, Malej Domaše a Žalobína. Žiaci 1. – 5. ročníka navštevovali národnú školu v obci. Bola to dvojtriedna škola, ktorá mala 44 žiakov.13

                  Riaditeľkou školy bola Mária Bičejová, učiteľmi Mária Kendžarová, Anna Figmiková,  Paulína Lipová. Pre žiakov našej školy bol rok 1948 veľmi významný, lebo sa začalo vyučovať v novej škole (baraku), ktorá bola na vtedajšie pomery veľká, svetlá a čistá.

                   Dňa 26. mája 1959 bol položený základný kameň pre budovu 8 – ročnej strednej školy v obci. Na slávnostnom položení základného kameňa sa zúčastnil vedúci odboru školstva a osvety pán Surmánek.14

                     Novú školu slávnostne otvorili 1. septembra 1960. Tento školský rok bol významný aj tým, že žiaci dostali prvýkrát učebnice a učebné pomôcky zdarma.

                   Zákonom číslo 186/1960 Zb. zo dňa 15. decembra 1960 bola predlžená povinná školská dochádzka na deväť rokov a vytvorila sa sieť základných deväťročných škôl.15

                     Dlhoročné problémy s budovou školy sa konečne vyriešili, no vznikli nové, ktoré súviseli s ubytovaním a stravovaním zvýšeného počtu učiteľov.

                   V dobovej správe MNV čítame : „So starostlivosťou o výchovu našich deti úzko súvisí aj starostlivosť o našich učiteľov. Z 12 učiteľov iba jedna učiteľka býva vo vlastnom byte, nakoľko je priamo z našej obce. Ostatní sú ubytovaní za sťažených podmienok v podnájme. Najväčšie ťažkosti majú naši učitelia so stravovaním, nakoľko v obci doteraz nie je žiadna vývarovňa a väčšina učiteľov je v slobodnom stave. Sú aj také prípady, že dovážajú stravu z okolia, napr. zo školskej jedálne v Dobrej nad Ondavou.“16

                            Aj za sťažených pracovných a životných podmienok sa učitelia naplno venovali školskej i mimoškolskej činnosti. Pravidelne pripravovali žiakov na každoročnú celoštátnu súťaž tvorivosti mládeže ( STM ). STM bola jednotná forma súťaženia kolektívov záujmovej umeleckej činnosti vyhlásenej v roku 1953.17

                    Súťažilo sa v odboroch: divadlo, bábkové divadlo, umelecký prednes, výtvarníctvo, fotografia, film, ľudový tanec, zborový spev.

                    O aktívnej účasti žiakov našej školy v tejto súťaži priniesli správu aj okresné Zemplínske noviny zo dňa 20. marca 1963.18

                              Problémy s ubytovaním učiteľov sa vyriešili tým, že v roku 1972 bola daná do užívania šesťbytovka. V bytovke na prízemí bola umiestnená materská škola a školská jedáleň premiestnená zo starej školy (baráku), v ktorej sa varilo od roku 1960. Ďalšie byty slúžili pracovníkom školy. V rokoch 1948 – 1989 sa výchova žiakov na školách niesla v duchu komunistickej výchovy.

                      V správe ktorú predkladal riaditeľ školy plenárnemu zasadnutiu MNV v školskom roku 1975/1976 sa konštatuje, že „najťažšou oblasťou komunistickej výchovy na škole je oblasť svetonázorovej výchovy. Situácia sa na tomto úseku síce pomaly zlepšuje, no stále nie sme s ňou spojení. Najlepšie to dokazuje počet žiakov prihlásených na vyučovanie náboženstva. Aj v tomto školskom roku je ešte na vyučovanie náboženstva prihlásených 55 % žiakov.“19

                     Osemdesiate roky 20. storočia na našich školách sa niesli v znamení Československej výchovno – vzdelávacej sústavy, ktorá vychádzala z plnenia záverov XVI. Zjazdu KSČ. Ako sa konštatuje v správe riaditeľstva školy zo dňa 29. mája 1984, že „pri realizácii Nového projektu sme dobré výsledky  dosiahli v prírodopise, chémii, jazyku ruskom, fyzike, priemerných výsledkov dosahujeme v jazyku slovenskom a matematike. Veľmi dobrých výsledkov dosahujeme v športe a naša škola v športových súťažiach radí sa medzi najlepšie z dedinských škôl. Tohto roku sme získali dobré umiestnenie vo vedomostných súťažiach a olympiádach. Získali sme 1. miesto v okrese v zdravotníckej súťaži., 3. miesto v súťaži Puškinov pamätník, tri 1. miesta v rôznych kategóriách v súťaži Partizánsky samopal ( branná súťaž), získali sme 10 cien poroty vo výtvarnej súťaži v rámci okresu. Svojpomocne si upravujeme ihriská, vysadili sme 180 okrasných stromov, upravujeme priestory v okolí školy.“21

                     V novembri 1982 bola slávnostne odovzdaná do užívania nová prístavba školy. Riaditeľ Okresného stavebného podniku vo Vranove nad Topľou Ing. Thót odovzdal vtedajšej riaditeľke školy Mgr. Márii Fečkovičovej kľúč od novej budovy. Touto prístavbou sa odbúrala smennosť vo vyučovaní.22

                                V roku 1993 sa za aktívnej pomoci okresného materiálového strediska dala do prevádzky audiovizuálna učebňa, ktorá slúži na premietanie filmov, videokaziet a CD diskov.

                     V roku 2002 bola zriadená odborná učebňa informatiky, ktorá je vybavená najmodernejšími počítačovými zostavami, ktoré sú navzájom zasieťované v lokálnej sieti LAN a súčasne sú všetky napojené na internetovú sieť. V roku 2005 do tejto učebne pribudla ďalšia zostava počítačov zn. IBM. Táto učebňa je prístupná všetkým žiakom školy.23

                                V decembri 2002 vyšlo prvé číslo novín ABC našej školy, občasníka žiakov Základnej školy v Slovenskej Kajni. Redakčnú radu novín tvorili: Mgr. Martin Michálek, Mgr. Marta Jakubová – Štofirová, Mgr. Magdaléna Krivá – Jenčová. O grafickú úpravu občasníka sa starali Ing. Pavol Žec, Ing. Viera Pavlišková a Mgr. Ľudmila Fecurová. V školskom roku 2OO9-2O1O redakčnú radu tvorili: Mgr. Žaneta Bovanová, Mgr. Blažena Popiková, Ing.Pavol Žec.  Učitelia a žiaci prispievajú do novín svojimi článkami, básňami i výtvarnými prácami.24                       

                      Školská knižnica obsahuje 3250 knižných titulov. Škola sa v roku 2008 prihlásila do projektu „Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc 2008“. Vyhlasovateľom grantového projektu bolo Ministerstvo školstva SR. Všetky podané projekty posudzovala medzinárodná komisia. Cieľom podaného projektu bolo schválenie knižno – informačných služieb žiakom, pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom školy, prístup na internet a zvyšovanie čitateľskej kultúry žiakov.

                    Rok  2005 bol významný preto, že sa v ZŠ a kultúrnom dome konala oslava 45. výročia založenia školy. Kultúrny program pripravili žiaci ZŠ spolu so speváckou folklórnou skupinou Konopianka zo Žalobína. V druhej časti osláv, ktoré sa konali v budove ZŠ, prítomní dostali pozdravné listy s občasníkom ABC našej školy, ktorý bol venovaný tomuto významnému výročiu.

                      ZŠ v Slovenskej Kajni sa stala organizáciou s právnou subjektivitou s elokovanou triedou v Kvakovciach, v ktorej vyučovala p. uč. Emília Petrová. Elokovaná trieda bola zrušená v školskom roku 2008-2009. Škola mala dva školské kluby, jeden pri ZŠ v Slovenskej Kajni, vedúcou je Oľga Klapáková a druhý v Kvakovciach s vedúcou Mgr. Ľubou Bačovou, ktorý bol spolu s triedou zrušený. V roku 2008 bola zriadená jedná špeciálna trieda a v nasledujúcom roku ďalšia. Škola má k dispozícii audiovizuálnu učebňu, dielňu pre technické práce, učebňu informatiky.25

                     V škole je dobrá úroveň matematiky, o čom svedčia výsledky pytagoriád a olympiád uverejnených v okresných novinách,  pod vedením Mgr. Márie Hlavatej, Michala Červenáka, Mgr. Vladislava Mižáka. Žiaci Natália Pavelková a Stanislav Fečko získali Čestné uznanie na celoslovenskej vedomostnej súťaži Matma 2000.

                     Na dobrej úrovni je aj výučba cudzích jazykov a krúžková činnosť. V mesiaci marec 2004 sa žiaci našej školy zúčastnili ako jediní z okresu prezentácie malých javiskových foriem v anglickom jazyku pod vedením  p. uč. Magdalény Vološčákovej. Na tejto prezentácii boli prítomní žiaci z vybraných škôl Slovenska, Rakúska a Anglicka.26

                              Neoddeliteľnou súčasťou upevňovania učiva v jednotlivých predmetoch je organizovanie exkurzií a zájazdov do múzea, archívu, hvezdárne a planetária, kvetinárstva, múzea soli,  opalových baní na Dubníku a zájazdov na divadelné predstavenia do Vranova nad Topľou, Prešova a Košíc.

                    Na škole úspešne pracuje pod vedením Ing. Viery Pavliškovej tanečná skupina Heuréka. Tanečná skupina pracuje od roku 2003 a tvoria ju žiačky 5. – 9. ročníka. V roku 2005 sa zúčastnili celoslovenského festivalu módneho a moderného tanca „Actual dance“ v Továrnom, organizovaného Východnou ligou tanca v spolupráci z obcou Továrne .27

                       V lete roku 2005 tanečná skupina reprezentovala náš ondavský región v Poľsku na spoločensko – športovo – enviromentalistickom podujatí organizovanom charitatívnou spoločnosťou. Tanečníci tejto skupiny Zuzana Melníková a Stanislav Fečko získali Hlavnú cenu na XII. festivale tanca.

                     Medzi úspešné krúžky možno zaradiť aj krúžok v speve tanečných a ľudových piesní pod vedením p. uč. Mgr. Ľudmily Fecurovej. Pravidelne sa zúčastňovali okresných súťaží, akými sú TALENTY v Dlhom Klčovom a GAŠTANČEK – súťaž detí v speve populárnych piesní vo Vranove nad Topľou. Z okresnej súťaže SLÁVICI Z LAVICE si naše speváčky v roku 2005 odniesli štyri ocenenia. Medzi úspešné mladé talenty možno zaradiť sestry Hribľanové, Annu Rošteckú, Dianu Pavelkovú a Líviu Šotterovú, ktorá na  okresnom kole  speváckej súťaže Slávici z lavice získala tretie miesto.28

                       Medzi ďalšie úspešné krúžky, ktoré pracovali na škole možno zaradiť internetovo – počítačový Ing. Pavla Žeca, krúžok slovenského jazyka Mgr. Marty Štofirovej, anglického jazyka PaedDr. Ivety Tomášovej, geografický Ing. Viery Pavliškovej, Šikovníček Mgr.  Ľudmily Petrovej, výtvarný Jána Mikulu, športový a šikovných rúk Marty Konrádovej, športový a mladých ochrancov prírody Mgr. Michala Dzurčanina.

                       Dlhé roky putovali naši žiaci po turistických značkách nášho regiónu s turistickým nadšencom pánom učiteľom Mgr. Martinom Michálkom. Každoročne sa konali turistické pochody na hrad Čičva, kde sa na mieste zoznamovali nielen s prírodou, ale aj s históriou hradu. Po svojich potulkách prírodou si pozerali aj zákopy z čias 2. svetovej vojny, ktoré sa zachovali pozdĺž cesty z Podčičvy do Benkoviec.

                       Žiaci si odnášali nezabudnuteľné zážitky pri každoročnom výstupe na Šimonku,   nachádzajúcu sa v Slánskych vrchoch. Posledný mesiac školského roka sa uskutočňoval pochod pod názvom Putovanie za črievičníkom  papučkovým, ktorý sa nachádza v chránenom území Štefanskej boriny. Členovia krúžku budú dlho spomínať na výstup na vrch Krivošťanka, i na príjemné chvíle strávené pri Bielej studni.29

                       Z historických záznamov školy sa dozvedáme, že hneď od jej otvorenia sa tu hral dobrý futbal. Futbalisti tejto školy svojho času patrili medzi najlepších v okrese. V žiackych súťažiach sa zväčša umiestňovali na popredných miestach.

                       Niektorí naši jednotlivci, ktorí reprezentovali okresné mesto Vranov nad Topľou, hrali aj vo vyšších ligových súťažiach ( J. Grec, J. Onderišin, T. Oslovič, bratia Durkajovci, J. Telepun, R. Bičej a ďalší ). Aj v súčasnosti, každý rok, odchádzajú najlepší futbalisti našej školy do vranovských žiackych a dorasteneckých družstiev a športových tried.

                       V školských rokoch 2001/2002 a 2002/2003 sa žiaci 3.ročníka pod vedením p .uč. Mgr. Dzurčanina zúčastnili okresných majstrovstiev vo futbale a obsadili 1. a 2. miesto.

                     Stalo sa už tradíciou, že žiaci prvého stupňa základných škôl Slovenská Kajňa, Benkovce, Žalobín a Ondavské Matiašovce sa raz ročne stretávajú, aby si zasúťažili vo vybíjanej a futbale.

                       V športovom súťažení nezaostávajú ani žiaci druhého stupňa. V novembri 2003 sa žiaci 7. a 8. ročníka zúčastnili pod vedením p. uč. Ing. Pavla Žeca celoslovenskej súťaže pod názvom Streethockeyová liga. V okresnom kole naša škola získala 3. – 4. miesto. V školskom roku 2004 – 2005 sa naši žiaci pod vedením p. uč. Mgr. Michala Dzurčanina zapojili do žiackeho futbalového turnaja „Coca – cola školský pohár 2005“. Turnaj bol určený pre žiakov druhého stupňa ZŠ vo veku 12 – 16 rokov. Oficiálnu záštitu nad turnajom malo Ministerstvo školstva SR.30

                      Slovenský futbal v roku 2010 dosiahol najväčší úspech v doterajšej histórii – postup na majstrovstvá sveta. Svetovému šampionátu predchádzalo množstvo spoločenských a športových podujatí. Jedným z nich bol aj celoslovenský futbalový turnaj žiakov základných škôl Smer Afrika 2010. Podujatie organizoval splnomocnenec vlády pre šport Dušan Galis v spolupráci so všetkými samosprávnymi krajmi SR a Slovenským futbalovým zväzom. Mladší žiaci našej školy boli zaradení v základnom kole do okresu Humenné. Žiaci našej školy pod vedením Mgr. Michala Dzurčanina obsadili 3.miesto.

                     V máji sa uskutočnili ďalšie podujatia, a to okresné kolá športových súťaží v atletike dievčat a chlapcov 5.- 9. ročníkov základných škôl. Súťažilo sa v týchto disciplínach: beh na 60 metrov, beh na 300 metrov, beh na 800 metrov – dievčatá, beh na 1000 metrov – chlapci, štafetový beh, vrh guľou, hod kriketovou loptičkou, skok do výšky a skok do diaľky.

                      K aktivitám s dlhoročnou tradíciou patrí na našej škole aj lyžiarsky výcvik pre žiakov siedmeho ročníka. Predtým sa výcvik organizoval v miestnych podmienkach, a keď žiaci vedeli ako – tak lyžovať, išli na vlek do Zámutova. V posledných rokoch žiaci chodia lyžovať do rázovitej tatranskej obce Ždiar spolu so ZŠ Holčíkovce. Dlhoročnými skúsenými inštruktormi  sú Ing. Viera Pavlišková a Mgr. Vladislav Mižák. K ďalšiemu každoročnému výcviku, ktorý absolvujú žiaci 5. ročníka pod vedením učiteľov – inštruktorov,  je výcvik v plávaní.

                        V poslednom období sa do života a práce školy popri tradičných aktivitách žiakov ako sú olympiády, literárne, spevácke, tanečné, a športové súťaže, zavádzajú nové, pre žiakov veľmi atraktívne aktivity. Už mesiac október sa na škole nesie v znamení Svetového dňa duševného zdravia, tiež v tomto mesiaci prebiehajú aktivity spojené s Dňom zdravej výživy a  posledný októbrový týždeň je Týždňom proti stresu.

                       V tomto mesiaci si žiaci pripomínajú aj Mesiac úcty k starším,  pripravujú kultúrny program, ktorým chcú potešiť srdce nejedného diváka v hľadisku kultúrneho domu, ako aj  v Dome dôchodcov v Továrnom.

                          Novou tradíciou, ktorá pripadá na spomínaný mesiac,  je Pasovanie prvákov, a to riaditeľom školy. Pútavý a veľmi zábavný program pre najmenších pripravujú deviataci.

                          Veľkú odozvu najmä u žiakov  prvého stupňa má lampiónový sprievod, ktorý sa koná v deň svätého Martina. Na sprievod sa deti, učitelia a rodičia veľmi tešia a zodpovedne pripravujú. Krásny, tajomný večer plný svetielok končí vypustením lampiónov šťastia.

                          Mesiac december  je mesiacom očakávania Mikuláša a príchodu Vianoc. Žiaci spolu s učiteľmi pripravujú program na Vianočnú akadémiu,  v ktorej ožívajú vianočné piesne – koledy  a vianočné ľudové zvyky.

                          V tomto mesiaci si  pripomíname Svetový deň boja proti AIDS. V tomto období na škole prebiehajú mnohé akcie – počnúc tvorbou a nosením červených stužiek, cez rozhlasovú reláciu o histórii kampane, zhotovovanie propagačných plagátov,  až po vytvorenie „živej“ červenej stužky zo žiačok 5. - 9.ročníka.

                          Atraktívnym podujatím, ktoré sa postupne na škole udomácňuje je Noc v škole. Žiaci prichádzajú do školy v popoludňajších hodinách a trávia príjemný večer a noc  hrami a zábavou spolu so svojimi učiteľmi. Žiaci sa na noc strávenú v škole veľmi tešia. A ako sa vyjadrila jedna účastníčka: „To bola najlepšia noc v škole, akú som mohla zažiť.“

                        Od októbra 2011 pracuje  na škole „Žiacky parlament,“   ktorý je zložený zo žiakov 3. - 9. ročníka a jedného učiteľa. Každú triedu reprezentuje v Žiackom parlamente jeden poslanec, ktorého si trieda zvolila. Podieľa sa na organizovaní podujatí  na škole,  navrhuje opatrenia na zlepšenie činností  na škole, presadzuje a chráni záujmy žiakov, vylepšuje vzájomné vzťahy medzi žiakmi a učiteľmi.

                        Niekoľkoročnú tradíciu má Deň otvorených dverí,  ktorý sa koná na sklonku školského roka. Toto podujatie má zásluhou všetkých pracovníkov školy a žiakov stúpajúcu tendenciu. Organizátori  prichádzajú s novými nápadmi, ktoré tento deň robia zaujímavejším a pre návštevníkov školy príťažlivejším. Návštevníci majú možnosť zúčastniť sa na otvorených hodinách. Nechýba  ani burza rôznych nápadov, na ktorej si návštevníci môžu  pozrieť práce svojich detí. V školskom roku 2013/2014 sa žiaci predviedli v tvorivých dielniach fyziky,  chémie, origami, pletenia košíkov z papiera, háčkovania, maľovania na sklo, zdobenia  perníkov, maľovania na tvár, či výroby kvetov zo stužiek. Počas celého dopoludnia našu školu navštevovali rodičia, známi a príbuzní, pre ktorých bol pripravený bohatý kultúrny program.

                          Vedenie školy sa už niekoľko rokov  snaží o zlepšenie životného a pracovného prostredia žiakov a školských pracovníkov.  V júli 2009 začala generálna  rekonštrukcia základnej školy Pavilónu „A“ – starej budovy. Celkový náklad činil  466 699,22 EUR. Projekt bol financovaný vo výške  85% Európskou úniou z fondu Európskeho regionálneho rozvoja. Slovenská republika prispela  10% a obec Slovenská Kajňa  5%. Projekt bol ukončený v decembri 2009:

     -   urobil sa drevený obklad na školskej chodbe

     -   plynofikácia kotolne

     -  rozšírili sa administratívne priestory

     -   inštalovalo sa zariadenie zborovne novým nábytkom  

     -   zrekonštruovali sa sociálne zariadenia pre učiteľov a žiakov

      -  vybudovalo sa basketbalové ihrisko,                  

      -  chodníky ku škole, altánok na školskom dvore

      -  zrekonštruovala sa strecha novej školskej budovy a jej interiér

      -  vymenili sa okná a položila plávajúca podlaha v 1.a 4. ročníku

      -  vymenili sa okná na dolnej chodbe novej budovy

      -  urobila sa dielňa pre školníka v priestoroch kotolne

      -  oplotil sa areál školy od cintorína.

      

     Riadiaci pracovníci Základnej školy :

      

     1960 – 1961 Jozef Grejták

     1961 – 1962 Jozef Dvulit

     1963 – 1967 Anton Choma

     1967 – 1967 Juraj Babjak

     1968 – 1982 Mgr. Milan Paľo

     1982 – 1991 Mgr. Mária Fečkovičová

     1991 – 2001 Mgr. Anna Durkajová

     2001 – 2011 Mgr. Oľga Koudelková

     2011 – súčasnosť  Mgr. Marián Oľšav

      

     Zástupcovia riaditeľa školy :

      

     1961 – 1963 Mikuláš Rováš

     1963 – 1966 Viera Jefanovová

     1966 – 1973 zas. uč. Mária Bičejová

     1973 – 1978 Zuzana Hudáková

     1978 – 1990 Mgr. Michal Dzurčanin

     1990 – 2001 Mgr. Oľga Koudelková

     2001 –  2011 Mgr. Marián Olšav        

     2011 – 2013  Mgr. Marek  Kačmár

     2013 – 2014 Mgr. Marek Kačmár/Mgr. Marta Štofirová

     2014 – súčasnosť Mgr. Ľubica Bačová

      

     Z radov učiteľov, ktorí dlhodobo pôsobili a pôsobia na ZŠ ja potrebné spomenúť mená :

     Mgr. Martin Michálek, Mgr. Michal Dzurčanin, Mgr. Milan Mularčík, Mgr. Mária Hlavatá, Mgr. Ľudmila Fecurová, Mária Červenáková, Michal Červenák, Mgr. Mária Fečkovičová, Mgr. Anna Durkajová, Mgr. Oľga Koudelková, Terézia Grecová, zas.uč. Mária Bičejová, Margita Antolová, Vlasta Urbanová, Zuzana Hudáková, Ján Mikula, Ľudmila Dzurčaninová, Michal Štefanko, Michal Tkáč, Eva Fejková, Magdaléna Vološčáková, Mgr. František Húrny, Oľga Klapáková, Marta Konrádová, Marta Kravcová, Mgr. Milan Varga,Mgr. Jozef Dancák. Mgr. Mária Zolovčíková, Mgr. Peter  Nachtmann.

                   Prvým školníkom bol Juraj Oslovič, ďalším Ján Konečný,  Jozef Prostredný, František Lancoš, Štefan Vasilko. K upratovačkám  patrili Mária Olachová,  Zuzana Konečná, Anna Nusová, Mária Vasilková, Emília Mularčíková, Margaréta Znašiková, Kvetoslava Nusová, Zlatica Babjačková, Eva Bednárová.

      

     Zloženie kolektívu školy v školskom roku 2013 – 2014

     Riaditeľ školy: Mgr. Marián Olšav

     Zástupca riad. školy: Mgr. Marek Kačmár, Mgr. Marta Štofirová

     Pedagogickí pracovníci školy: Mgr. Bačová Ľubica, Mgr. Baníková Anna, Mgr. Fecurová Ľudmila,  Mgr. Anna Gavurová, PaedDr. Jalčák Miloš,  Klapaková Oľga, Mgr. Klič Jaroslav, PhDr. Marenčin Ján, Mgr. Mižák Vladislav, Mgr. Mydlová Jana Mgr. Olšavová, Katarína Mgr.Oslovičová Lucia , Ing. Pavlišková Viera, Mgr. Petrová, Ľudmila, Mgr. Štofirová Marta, PaedDr. Tomašová Iveta, Mgr.Vasilko Matúš, Ing. Žec Pavol.

     Administratívna pracovníčka školy :

     Mgr. Eva Dudášová

     Hospodárski pracovníci školy:

     Eva Bednárová, Kvetoslava Nusová , Štefan Vasilko

      

     Zloženie kolektívu školy v školskom roku 2014 – 2015

     Riaditeľ školy: Mgr. Marián Olšav

     Zástupca riad. školy: Mgr. Ľubica Bačová

     Pedagogickí pracovníci školy:  Mgr. Baníková Anna, Mgr. Fecurová Ľudmila,  Mgr. Anna Gavurová, PaedDr. Jalčák Miloš,  Klapaková Oľga, Mgr. Klič Jaroslav, PhDr. Marenčin Ján, Mgr.Lenka Miklošová, Mgr. Mižák Vladislav, Mgr. Mydlová Jana Mgr. Olšavová, Katarína Mgr.Oslovičová Lucia , Ing. Pavlišková Viera, Mgr. Petrová, Ľudmila, Mgr. Štofirová Marta, PaedDr. Tomašová Iveta, Mgr.Vasilko Matúš, Ing. Žec Pavol.

     Administratívna pracovníčka školy :

     Mgr. Eva Dudášová

     Hospodárski pracovníci školy:

     Eva Bednárová, Kvetoslava Nusová , Štefan Vasilko

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Použitá literatúra

     1. Vlastivedné múzeum Hanušovce nad Topľou, Okresná knižnica Vranov nad Topľou Z dejín školstva v okrese Vranov nad Topľou
     2. Tamtiež
     3. Tamtiež
     4. Archív v Sátoraljaújhely ( Maďarsko ) Prehľad obyvateľov podľa povolania a popisu obydlia ( r. 1869 – 1870 )
     5. Vlastivedné múzeum Hanušovce nad Topľou, Okresná knižnica Vranov nad Topľou Z dejín školstva v okrese Vranov nad Topľou
     6. Informácia Ján Konečný 1925 Slovenská Kajňa
     7. ABC našej školy Občasník žiakov Základnej školy v Slovenskej Kajni č.1 ročník IV. šk. rok 2005/2006, Mgr. Martin Michálek Z histórie zápasu o školu v Slovenskej Kajni
     8. Mgr. Milan Mularčík Slovenská Kajňa v toku dejín. Z dejín nášho školstva, str. 41
     9. ABC našej školy Občasník žiakov Základnej školy v Slovenskej Kajni č. 2, ročník III. šk. rok 2004/2005, Mgr. Milan Mularčík Z histórie našej školy
     10. List Školdozorného úradu vo Vranove nad Topľou, č. 6085/1942
     11. ABC našek školy Občasník žiakov Základnej školy vSlovenskej Kajni č. 2, roč. III, šk.rok 2004/2005 Mgr. Milan Mularčík Z histórie našej školy
     12. Tamtiež
     13. Tamtiež
     14. Tamtiež
     15. Tamtiež
     16. ŠOKA Vranov nad Topľou Hodnotiaca správa MNV za roky 1961 – 1965
     17. Encyklopédia Slovenska, zväzok V., R-Š, str.656
     18. Zemplínske noviny zo dňa 20.marca 1963
     19. ŠOKA Vranov nad Topľou Správa na plénum MNV o výchovno – vyučovacích výsledkoch na ZDŠ Slovenská Kajňa
     20. ŠOKA Vranov nad Topľou Správa o realizácii Československej výchovno – vzdelávacej sústavy na ZŠ Slovenská Kajňa
     21. Mgr. Milan Mularčík Slovenská Kajňa v toku dejín str. 43
     22. Benkovské noviny roč. 7, č.16, máj 2004, Základná škola Slov. Kajňa s elokovanou triedou v Kvakovciach.
     23. Informácia riad. ZŠ Mgr. Oľgy Koudelkovej a zas.riad.školy  Mgr.Mariána Olšava
     24. Benkovské noviny roč. 7, č. 16, máj 2004, Základná škola Slovenská Kajňa s elokovanou triedou v Kvakovciach , ABC našej školy Občasník žiakov Základnej školy v Slovenskej Kajni, č.1, roč.VI., január 2008 Mgr. Marta Štofírová Elektronizácia a revitalizácia školskej knižnice
     25. Benkovské noviny, roč. 6, č. 14, apríl 2003
     26. ABC našej školy Občasník žiakov Základnej školy v Slovenskej Kajni, č.1, roč. III., šk.rok 2004/2005
     27. ABC našej školy Občasník žiakov Základnej školy v Slovenskej Kajni č.2, roč. 3, šk. rok 2004/2005, Mgr. Ľudmila Fecurová Spevácke talenty
     28. ABC našej školy Občasník žiakov Základnej školy v Slovenskej Kajni č.2, roč. I., šk.rok 2002/2003, č.2 roč. III., šk.rok 2004/2005, č.2, roč. IV., šk.rok 2005/2006
     29. ABC našej školy Občasník žiakov Základnej školy v Slov. Kajni, č.2, roč. III., šk.rok 2004/2005, Mgr. Michal Dzurčanin Futbalisti stále výborní!
     30. Inf. Mgr. Oľga Koudelková riaditeľka ZŠ Slovenská Kajňa