• Novinky

      • Dôležitý oznam! Zmena dokumentov!

      • POZOR: Aktualizácia dokumentov k 8.11.2020.

       Aktuálne opatrenia v súvislosti s celoplošným testovaním „Spoločná zodpovednosť“

       Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 704 zo dňa 4. novembra 2020 a vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 15 zo dňa 29. októbra 2020 (ďalej len „vyhláška č. 15“), č. 16 zo dňa 30. októbra 2020 (ďalej len „vyhláška č. 16“), č. 20 zo dňa 6. novembra 2020 (ďalej len „vyhláška č. 20“) a č. 21 zo dňa 6. novembra 2020 (ďalej len „vyhláška č. 21“) vydáva toto usmernenie v súvislosti s celoplošným testovaním „Spoločná zodpovednosť“.

       Oznam o zákaze vstupu do budovy a o výnimkách zo zákazu vstupu do objektu platný od 8. novembra 2020

       Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti platné od 8. novembra 2020

       Vyhlásenie zamestnanca školy o bezinfekčnosti platné od 8. novembra 2020

       Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti platné od 8. novembra 2020

      • Rodičovský príspevok

      • Rodičovská rada pri ZŠ Slovenská Kajňa rozhodla o výške rodičovského príspevku v školskom roku 2020/2021 na žiaka takto:

        

       1. dieťa: 10,- €;

       2. dieťa: 8,- €;

       3. dieťa: 6,- €;

       4.  a ďalšie deti 4,- €

       Tento príspevok je potrebné uhradiť do 27.11.2020.

       Rodičovská rada rozhodla, že v prípade nezaplatenia tohto príspevku, sa žiakovi neposkytne žiadny príspevok z tohto fondu (napr. balíčky na Mikuláša, MDD, Žiacky ples, Noc v škole, knižné odmeny a mnohé iné).

      • Týždeň zdravej výživy 2020

      • Do galérie Týždeň zdravej výživy 2020 boli pridané fotografie.

       Týždeň Zdravej výživy na 1.stupni - týždeň sme otvorili výstavkou ovocia a zeleniny, na ktorú celý týždeň pribúdali krásne výrobky našich žiakov, monitorovali sme stravovacie návyky žiakov, prezentáciami nabádali na zdravú stravu, realizovali ochutnávky ovocia, zeleniny, nátierky, ovocné čaje a vytvárali rôzne zaujímavé výtvarné práce s danou tematikou. Nezabúdajme na zvýšenú konzumáciu vitamínov v tomto jesennom období.

      • Oznam!

      • Aktuálne opatrenia v súvislosti s celoplošným testovaním „Spoločná zodpovednosť“

       Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v nadväznosti na vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 15 a č. 16 zo dňa 29. a 30. októbra 2020 a uznesenie vlády SR č. 693/2020 vydáva toto usmernenie v súvislosti s celoplošným testovaním „Spoločná zodpovednosť.“

       Oznam o zákaze vstupu do budovy a o výnimkách zo zákazu vstupu do objektu

       Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti

       Vyhlásenie zamestnanca školy o bezinfekčnosti

       Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

      • ZUŠ Jastrabie

      • ZUŠ Jastrabie, ktorá má na našej škole výtvarný a tanečný odbor, sa obracia na svojich žiakov s prechodom na dištančné vzdelávanie. Zapojte sa a efektívne využite svoj voľný čas.

      • OZNAM

      • Podľa rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva a Ústredného krízového štábu: Od pondelka 26. októbra 2020 prechádza na dištančnú výučbu 5. - 9. ročník všetkých ZŠ na Slovensku. Ak bude situácia priaznivá, v pondelok 30. novembra 2020 by sa mali žiaci vrátiť do škôl. Ak nie, bude sa pokračovať v dištančnej výučbe. Naši žiaci sa budú vzdelávať online formou prostredníctvom platformy EduPage. Rozvrhy zverejníme. Žiaci 1. až 4. ročníka ostávajú na prezenčnej forme výučby a vyučujú sa podľa doterajšieho rozvrhu. ŠKD funguje v nezmenenom bezpečnostnom režime. Jesenné prázdniny sa presúvajú z 29. a 30. októbra 2020 na piatok 30. októbra a pondelok 2. novembra 2020. Okrem toho pribudnú nové prázdniny aj v piatok 6. novembra 2020 a v pondelok 9. novembra 2020 - ide o obdobie v čase plošného testovania obyvateľov Slovenska na Covid-19.

       Podrobnejšie informácie - klikni tuPokyn

      • OZNAM!

      •            Z rozhodnutia MŠVVaŠ SR sa s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania PRERUŠUJE na našej škole

                                                         ZÁUJMOVÉ VZDELÁVANIE.

        

                   Zároveň sa zavádza povinnosť nosiť prekrytie horných dýchacích ciest (rúšok) pre VŠETKÝCH žiakov školy vo všetkých priestoroch školy a počas celého vyučovania.

      • Organizácia vyučovania v stredu 2.09.2020

      • Na základe odporúčania ministra školstva sa slávnostné spoločné otvorenie šk. roka 2020/2021 neuskutoční.

        7.30 - 8.15 hod - slávnostná svätá omša (účasť dobrovoľná)

       8.15 - 8.30 hod - ranný filter

       8.30 - 9.30 hod - otvorenie šk. roka v triedach

       9.30 - 10.00 hod - odchod žiakov domov

       V tento deň sa v ŠKD vyučovať ešte nebude a nebudú ani podávané obedy v školskej jedálni. Žiakom budú rozdané prihlášky na obedy. Žiaci, ktorí vo štvrtok donesú podpísané záväzné prihlášky na obed, budú sa môcť už vo štvrtok stravovať v školskej jedálni.

        

      • Začiatok šk. roka 2020/2021

      • Vážení rodičia, milí žiaci!

            Ocitli sme sa na prahu školského roka 2020/2021. Rovnako ako predchádzajúce mesiace, tak aj nadchádzajuce budú zaťažkávajúcou skúškou našich schopností, úsilia, ale i disciplíny a vzájomnej ohľaduplnosti. Najdôležitejšou hodnotou v živote človeka je zdravie, preto aj tento výnimočný školský rok budeme musieť otvoriť so špeciálnymi epidemiologickými opatreniami, ktoré by nám mali v maximálnej možnej miere pomôcť eliminovať následky šírenia sa vírusu COVID 19.

       Pevne verím, že sa nám spoločnými silami podarí zostať  v plnom zdraví a budeme spoločne pokračovať v nadobúdaní nových vedomostí a v zdieľaní nových školských zážitkov.

       Minimálne hygienické požiadavky na rodičov a žiakov k 2.09.2020:

       • Každý žiak druhého stupňa musí mať minimálne 2 rúška. V interiéri školy sa musia  žiaci  druhého stupňa pohybovať v  rúšku. Žiakom prvého stupňa sa nosenie rúšok v interiéri školy odporúča.
       • Rodičom je vstup do budovy školy zakázaný. Výnimku tvoria rodičia žiakov 1.ročníka, ktorí môžu svoje dieťa doprevádzať až do triedy. Rodič musí mať nasadené rúško. Žiaka smie v budove školy sprevádzať len jeden z rodičov.
       • Každý žiak aj rodič, ktorý vstupuje do budovy školy  musí podstúpiť meranie teploty pri vstupe, ktoré vykonávajú asistenti učiteľa.
       • Pred prvým nástupom do školy od 2.09.2020 musí každý žiak odovzdať vyplnený a podpísaný dotazník.  Dotaznik_-_rodic.docx   

       Manuál opatrení pre školy a školské zariadenia https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-aktualizovane-2682020

       Podmienky vstupu žiaka do školy dané Ministerstvom školstva Podmienky_vstupu_do_skoly.docx      • Škola sa otvára pre všetkých

      • Vážení rodičia,

       oznamujeme Vám, ako aj žiakom, že od 22.6.2020 sa obnovuje školské vyučovanie pre všetkých žiakov ZŠ.

       Účasť žiakov na vyučovaní v ZŠ je dobrovoľná. Prosíme rodičov, aby prostredníctvom triedneho učiteľa potvrdili nástup svojho dieťaťa do školy.

       Pri prvom nástupe je potrebné predložiť vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Bez tohto vyhlásenia žiak do školy nebude prijatý.

       Tlačivo nájdete na stránke školy v časti Koronavírus – dôležité/Tlačivá na stiahnutie pod názvom „Čestné vyhlásenie rodiča“

       Pre zákonných zástupcov a žiakov aj naďalej platia pokyny upravujúce prevádzku, vnútorný režim a podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia, ktoré vydal riaditeľ ZŠ a sú zverejnené na stránke školy.

        

       Organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v základných školách a školských zariadeniach od 22. 6. 2020 vydanú ministrom školstva nájdete na:

      • Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a žiakom

      • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

      • OZNAM!

      • Vážení rodičia,

       žiadame Vás, aby ste kvôli prerušeniu vyučovania zapríčineného šírením ochorenia COVID-19 nahlásili zmenu v prípade, ak chcete, aby Vaše dieťa v budúcom školskom roku 2020/2021 navštevovalo iný voliteľný predmet (etická výchova, rímsko-katolícke náboženstvo) ako malo nahlásené v tomto školskom roku. Zmenu oznámte triednemu učiteľovi žiaka.

       V prípade, že nenahlásite zmenu, chápeme to, že súhlasíte, aby vaše dieťa navštevovalo ten istý voliteľný predmet ako v školskom roku 2019/2020.