• Novinky

      • Divadelné predstavenie

      • Žiakov prvého stupňa prišli rozveseliť predstavením Danka a Janka členovia Divadla na predmestí zo Spišskej Novej Vsi. Ďakujeme

      • Futbal - mladšie žiačky

      • Dňa 17.5.2022 sme sa zúčastnili okresného kola vo futbale mladších žiačok vo Vranove nad Topľou, kde sme získali pekné 3.miesto. Gratulujeme!

      • ICILS 2023

      • Naša škola bola vybraná medzinárodným centrom (IEA Hamburg) spomedzi všetkých základných škôl na Slovensku do výskumnej vzorky približne 30 škôl, ktoré sa v roku 2022 zúčastnia pilotného merania medzinárodnej štúdie ICILS 2023 - Medzinárodná štúdia počítačovej a informačnej gramotnosti.

        

       Medzinárodnú štúdiu ICILS na Slovensku uskutočňuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej MŠVVaŠ SR), a to prostredníctvom Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (ďalej NÚCEM) v súlade s § 154, ods. 6 Zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. NÚCEM je národným koordinačným centrom tejto medzinárodnej štúdie na Slovensku.

        

       ICILS je výskumný projekt zameraný na hodnotenie počítačovej a informačnej gramotnosti a uskutočňuje sa pod záštitou IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) – Medzinárodnej asociácie pre hodnotenie výsledkov vzdelávania od roku 2013. Meranie prebieha v približne 30-tich krajinách celého sveta. Cieľovou skupinou štúdie na Slovensku sú žiaci 8. ročníka základných, špeciálnych základných škôl a zodpovedajúceho ročníka osemročných gymnázií (tretí ročník/tercia). Medzinárodná štúdia ICILS sa realizuje v elektronickej podobe prostredníctvom PC či notebookov.

        

       Štúdia sa realizuje v dvoch fázach. V prvej fáze sa v priebehu mája 2022 na vybranej vzorke škôl z každej zúčastnenej krajiny uskutoční overovanie nástrojov tzv. pilotné meranie, ktorého súčasťou je aj Naša škola. Hlavné meranie zamerané na zber údajov a ich vyhodnotenie sa bude na Slovensku realizovať na jar 2023.

        

       Pilotné meranie štúdie ICILS sa uskutoční na Našej škole v dňoch 16.5. - 17.5.2022 o 08:00 hod. a bude trvať približne 3,5 hodiny (210 minút). Merania sa zúčastnia žiaci VIII. triedy. Žiaci vyplnia test z počítačovej a informačnej gramotnosti, Dotazník pre žiaka a test z informatického myslenia (computational thinking). Súčasťou merania je aj Dotazník o škole určený riaditeľovi školy, Dotazník pre koordinátora IKT a Dotazník pre učiteľov vyučujúcich ôsmy ročník ZŠ. Výsledky merania ICILS 2023 nebudú zverejnené za jednotlivých žiakov, učiteľov alebo školu.

        

        Viac informácií o tejto dôležitej medzinárodnej štúdii môžete nájsť tiež na webovej stránke MŠVVaŠ SR www.minedu.sk. Základné informácie týkajúce sa priebehu a realizácie testovania ICILS, ako aj publikácie venované výsledkom štúdie je možné nájsť aj na webovej stránke NÚCEM (www.nucem.sk) - v sekcii „Merania“ – záložka „Medzinárodné merania – ICILS“.

      • Deň Zeme

      • Už od roku 1970 oslavujeme 22. apríl ako Deň Zeme. Naši žiaci urobili v tento deň množstvo krásnych vecí pre našu Zem aktivitami vonku, aj v triede. Vysádzali nové okrasné záhony, strihali, upravovali už vytvorené zákony na školskom dvore, vytvorili senzorický chodník, vyvýšený záhon, sadili zemiaky na školskom pozemku, čistili okolie školy. Mladší žiaci mali prednášky s poľovníkmi, eko - kvízy, filmy a vytvárali eko plagáty. Spramávajme sa k našej krásnej planéte tak, akoby bol každý deň Dňom Zeme.

      • Talenty 2022

      • Dňa 22. 4. 2022 sa uskutočnilo regionálne kolo súťaže v speve ľudových piesní TALENTY v Dlhom Klčove.

       Našu ZŠ na nej reprezentoval Marek Kačmár z IX. A triedy a umiestnil sa v striebornom pásme. Srdečne blahoželáme.

      • Marec - Mesiac knihy

      • “Čítanie je pre myseľ tým, čo cvičenie pre telo.” ― Joseph Addison

       Celý mesiac bol zameraný na aktivity s knihou - starší čítajú mladším, dialogizované čítanie, návšteva knižnice, bábkové divadlo, výroba vlastného leporela, záložky do knihy, puzzle spisovateľov, pexetrio, výroba obalu mojej obľúbenej knihy, Hviezdoslavov Kubín a mnohé iné aktivity.

       Deťom sa aktivity páčili a záujem o knižky aj napriek digitálnym technológiám neklesá.

       Týmito aktivitami chceme motivovať žiakov k čítaniu a prehlbovať lásku ku knihám.

      • Veľký úspech - Pytagoriáda

      • V dňoch 29.- 30.3.2022 sa naši žiaci zúčastnili okresného kola Pytagoriády.

       Žiak Tomas Tomko (3.ročník) sa umiestnil na krásnom 1.mieste. Tešíme sa z úspechu nášho žiaka a blahoželáme mu.

       Žiačka Jana Šregerová (4. ročník) a Adam Baran (3. ročník) získali v okresnom kole titul "úspešného riešiteľa.

       Ešte raz blahoželáme

      • Pasovanie prvákov

      • Naši malí prváci absolvovali svoju oficiálnu pasovačku. Zabavili sa, potrápili, no boli veľmi šikovní a nakoniec úspešne zvládli všetky úlohy. Vitajte prváci. Gratulujeme!

      • OZNAM

      • Oznámenie o udelení riaditeľského voľna

       Riaditeľ ZŠ, Školská ulica 54/21, Slovenská Kajňa v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) §150 ods. 5 o zmene a doplnení niektorých zákonov

       dňa 01.04. 2022 (piatok) udeľuje žiakom základnej školy riaditeľské voľno

       z prevádzkových dôvodov.

        

                                                                                                             Mgr. Marián Oľšav

                                                                                                      Riaditeľ ZŠ Slovenská Kajňa

      • Deň vody

      • Žiaci 4. ročníka pri príležitosti Dňa vody pripravili pre žiakov našej školy "Vodný bufet", v ktorom ponúkali čistú vodu ochutenú citrónom, mätou, limetkou, pomarančom, uhorkou a čučoriedkami.

       Veľký úspech mala voda s čučoriedkami a uhorkou.

      • Hviezdoslavov Kubín

      • „Poézia je umenie, ktoré sa uskutočňuje prostredníctvom nesmierne plastického materiálu - ľudskej reči.“ — Carl Sandburg

       Po roku prerušenia sme sa opäť oddali kráse slova a uskutočnili sme školské kolo Hviezdoslavovho Kubína.

       Víťazom blahoželáme a všetkým zúčastneným ďakujeme. 

        

       1.stupeň

       Poézia

       1. Zuzana Šiketová 3.r.

       2. Sandra Ivanová 2.r.

       3. Maximilián Čečko

       Próza

       1. Ema Michalová 3.r.

       2. Jana Štegerová 4.r.

       3. Dávid Cichý 4.r.

        

       2.stupeň

       Poézia

       1. Betka Tutková 7.r.

       2. Sebastián Kollár 8.r, Michal Červeňák 8.r.

       3. Sára Kurucová 7.r.

       Próza

       1. Sophie Ivanová 5.r.

       2. Kristína Fecenková 6.r.

       3. Barbora Lukáčová 6.r.

      • Lyžiarsky výcvik

      • Žiaci 6. - 9. ročníka sa koncom februára zúčastnili lyžiarskeho výcviku vo Vyšných Ružbachoch. Prvý deň sa oboznámili s lyžovaním a bielym kódexom. Po prvých neistých začiatkoch si ďalšie dní lyžovania užívali naplno. Po týždni sa museli so svahom i lyžovaním rozlúčiť a vrátiť sa plní zážitkov domov.