• Novinky

      • Začiatok šk. roka 2020/2021

      • Vážení rodičia, milí žiaci!

            Ocitli sme sa na prahu školského roka 2020/2021. Rovnako ako predchádzajúce mesiace, tak aj nadchádzajuce budú zaťažkávajúcou skúškou našich schopností, úsilia, ale i disciplíny a vzájomnej ohľaduplnosti. Najdôležitejšou hodnotou v živote človeka je zdravie, preto aj tento výnimočný školský rok budeme musieť otvoriť so špeciálnymi epidemiologickými opatreniami, ktoré by nám mali v maximálnej možnej miere pomôcť eliminovať následky šírenia sa vírusu COVID 19.

       Pevne verím, že sa nám spoločnými silami podarí zostať  v plnom zdraví a budeme spoločne pokračovať v nadobúdaní nových vedomostí a v zdieľaní nových školských zážitkov.

       Minimálne hygienické požiadavky na rodičov a žiakov k 2.09.2020:

       • Každý žiak druhého stupňa musí mať minimálne 2 rúška. V interiéri školy sa musia  žiaci  druhého stupňa pohybovať v  rúšku. Žiakom prvého stupňa sa nosenie rúšok v interiéri školy odporúča.
       • Rodičom je vstup do budovy školy zakázaný. Výnimku tvoria rodičia žiakov 1.ročníka, ktorí môžu svoje dieťa doprevádzať až do triedy. Rodič musí mať nasadené rúško. Žiaka smie v budove školy sprevádzať len jeden z rodičov.
       • Každý žiak aj rodič, ktorý vstupuje do budovy školy  musí podstúpiť meranie teploty pri vstupe, ktoré vykonávajú asistenti učiteľa.
       • Pred prvým nástupom do školy od 2.09.2020 musí každý žiak odovzdať vyplnený a podpísaný dotazník.  Dotaznik_-_rodic.docx   

       Manuál opatrení pre školy a školské zariadenia https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-aktualizovane-2682020

       Podmienky vstupu žiaka do školy dané Ministerstvom školstva Podmienky_vstupu_do_skoly.docx      • Škola sa otvára pre všetkých

      • Vážení rodičia,

       oznamujeme Vám, ako aj žiakom, že od 22.6.2020 sa obnovuje školské vyučovanie pre všetkých žiakov ZŠ.

       Účasť žiakov na vyučovaní v ZŠ je dobrovoľná. Prosíme rodičov, aby prostredníctvom triedneho učiteľa potvrdili nástup svojho dieťaťa do školy.

       Pri prvom nástupe je potrebné predložiť vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Bez tohto vyhlásenia žiak do školy nebude prijatý.

       Tlačivo nájdete na stránke školy v časti Koronavírus – dôležité/Tlačivá na stiahnutie pod názvom „Čestné vyhlásenie rodiča“

       Pre zákonných zástupcov a žiakov aj naďalej platia pokyny upravujúce prevádzku, vnútorný režim a podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia, ktoré vydal riaditeľ ZŠ a sú zverejnené na stránke školy.

        

       Organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v základných školách a školských zariadeniach od 22. 6. 2020 vydanú ministrom školstva nájdete na:

      • Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a žiakom

      • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

      • OZNAM!

      • Vážení rodičia,

       žiadame Vás, aby ste kvôli prerušeniu vyučovania zapríčineného šírením ochorenia COVID-19 nahlásili zmenu v prípade, ak chcete, aby Vaše dieťa v budúcom školskom roku 2020/2021 navštevovalo iný voliteľný predmet (etická výchova, rímsko-katolícke náboženstvo) ako malo nahlásené v tomto školskom roku. Zmenu oznámte triednemu učiteľovi žiaka.

       V prípade, že nenahlásite zmenu, chápeme to, že súhlasíte, aby vaše dieťa navštevovalo ten istý voliteľný predmet ako v školskom roku 2019/2020.

      • Otvorenie školy

      • Na základe usmernenia MŠVVaŠ pripravuje  riaditeľ školy otvorenie našej školy od 1. júna 2020 pre žiakov 1 . - 5. ročníka. Okrem prezenčného vyučovania bude pokračovať aj naďalej dištančné vzdelávanie. Podrobnosti súvisiace s bezpečným nástupom detí do školy a do ŠKD zverejníme v následujúcom týždni. Čestné prehlásenia pre žiakov a učiteľov, ktoré je potrebné doručiť do školy pred prvým nástupom,  sú zverejnené v tlačivách na stiahnutie v sekcii "Koronavírus - dôležité" https://zsslovkajna.edupage.org/a/koronavirus-dolezite?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQyNSZzdWJwYWdlPTc%3D

       27.05.2020 

       Vážení rodičia, Základná škola Slovenská Kajňa sa otvára 1. júna 2020 pre žiakov 1. - 5. ročníka. Otvorenie sa uskutoční na základe Rozhodnutia o otvorení základných škôl, ktoré vydala Obec Slovenská Kajňa ako náš zriaďovateľ. Žiaci sa budú vzdelávať v 3 skupinách. Prvá skupina bude vytvorená z I.A, I.B triedy,  druhá skupina z II.triedy a tretia skupina žiakov bude vytvorená z III., IV. a V.triedy. Tí žiaci, ktorí sa prihlásili na obed,  sa budú stravovať v triede v ktorej sa budú vyučovať. Vyučovanie sa končí  o 11.30 hod. Potom žiaci odchádzajú do ŠKD. Školský klub detí budeme prevádzkovať do 16.30 hod. Nástup detí do školy(platí pre deti, ktoré budú prichádzať do školy individuálne):

       Benkovce 7.20 – 7.25

       Kvakovce 7.25- 7,30

       Malá Domaša – 7.30 -7.35

       Žalobín – 7.35 – 7.40

       Slovenská Kajňa - 7.40 - 7.45

       29.05.2020 – NOVÉ – organizačné zmeny

       Z dôvodu nízkeho záujmu rodičov  o pobyt žiakov v ŠKD zriaďovateľ školy neobnoví prevádzku ŠKD od 1.06.2020. Vyučovanie v škole sa predlžuje a bude končiť o 14.15 hod.

       Dodatok k prevádzkovému poriadku školy(Dodatok_k_Prevadzkovemu_poriadku_-_spravny.pdf​​​​​​​)

       Pokyn riaditeľa ZŠ č. 1/2020  o podmienkach zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov v škole po otvorení prevádzky   školy od 1.6.2020  (Prikaz(1).pdf​​​​​​​ )

       Rozvrh hodín platný od 1.6.2020 (Rozvrh_hodin_-_I._sk._____novy.docxRozvrh_hodin_-_II._sk._____novy.docxRozvrh_hodin_-_III._sk._____novy.docx​​​​​​​)

       Autobusy budú premávať ako počas školského vyučovania

       1. Pokyny pre zákonných zástupcov žiakov
       • Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo  základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk)
       • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.
       • Prikladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie          Pozor 28.5.2020 bolo rozhodnutím ministra tlačivo zmenené. (Priloha_-_29.05.2020.docx
       • Zákonný zástupca zabezpečí príchod žiaka do školy v čase od 7.15 do 7.45, nevstupuje do priestorov školy a nepohybuje sa v priestoroch školy.
       • Odchod zo školy:
       • pre tých, ktorí nechodia na obedy a nezúčastňujú sa popoludňajších aktivít 11.45 hod
       • pre tých, ktorí chodia na obedy, ale  nezúčastňujú sa popoludňajších aktivít - do 12:15 h
       • pre tých, ktorí chodia na obedy a zúčastňujú sa popoludňajších aktivít

       1.skupina 14.15 – 14.25 hod

       2.skupina 14.25 – 14.30 hod 


       • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy
       • Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak  bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené. 


      • Dôležitý oznam - Testovanie 2. kolo

      • Milí rodičia a žiaci.

        

                   NÚCEM pripravil pre žiakov aj tento rok sériu elektronických testovaní z rôznych typov gramotností (čitateľská, matematická, prírodovedná), z vyučovacích jazykovmatematiky a cudzích jazykov. Naša škola sa tak isto ako predchádzajúce roky do tohto testovania zapojí. Tentoraz to ale nebude prebiehať v škole ako doteraz, ale individuálne z domu v rámci online vyučovania.

                   Prosím preto rodičov, dozrite na svoje ratolesti, aby sa tohto testovania zúčastnili.

                   Testy sú zamerané na priebežné opakovanie a upevňovanie učiva

                   Po prvom kole testovaní, sú pre vás pripravené testy v rámci 2. kola testovania 

        

       Testy sú naplánované nasledovne:

        

       20.5.2020

        

       Test z matematickej gramotnosti pre žiakov 5. ročníka ZŠ

       Test z matematiky pre žiakov 7. ročníka ZŠ

       Test z matematiky pre žiakov 8. ročníka ZŠ

        

       21.5.2020

        

       Test zo Slovenského jazyka a literatúry pre žiakov 5. ročníka ZŠ 

       Test z čitateľskej gramotnosti  pre žiakov 8. ročníka ZŠ

        

       22.5.2020

        

       Test z anglického jazyka, úroveň A2 pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ 

        

       Testovacie termíny je NUTNÉ dodržať, na test sa dá prihlásiť len v určený deň testovania a je možné len jedno spustenie testu. Odporúčame spustiť test v doobednajších hodinách.

        

       Bližšie info: http://www.etest.sk/e-testovanie-jar-2020-april-maj/

        

       Návod na priame spustenie testu: http://www.etest.sk/data/files/2635_navod-na-priame-spustenie-testu.pdf

        

       Video návod na spustenie testu: http://www.etest.sk/data/files/484_141125_spustenie-testu.avi

        

        

       Prihlasovacie údaje žiakov na prihlásenie budeme posielať žiakom 5. ročníka individuálne cez správu na portáli Edupage v priebehu nasledujúcich dní. Žiaci 7., 8. a 9. ročníka použijú prihlasovacie údaje z predchádzajúceho kola testovania. Ak by ste prihlasovacie údaje nedostali do pondelka  18.5.2020, kontaktujte p.uč. Pavla Žeca na jeho emailovej adrese zec@zsslovkajna.sk v priebehu pondelka 18.5.2020.

        

       Doplnenie: 

       Prístupové heslá pre vstup do testu (nie na prihlásenie žiaka!)

        

       Matematika 5. ročník: mat5

       Slovenský jazyk 5. ročník: sjl5

       Matematika 7. ročník: mat7

       Matematika 8. ročník: mat8

       Slovenský jazyk 8. ročník: sjl8

       Anglický jazyk 8. a 9. ročník: anj8

      • Návod

      • Milí rodičia a žiaci. Pripravili sme pre vás krátky návod, ako môžete posielať cez Edupage správy s prílohou. Dúfame, že pomôže tým, ktorí ešte trocha tápajú pri práci s Edupage a zlepší to vašu komunikáciu s učiteľmi a medzi sebou.

      • Zmena spôsobu hodnotenia žiakov

      • Zmena spôsobu hodnotenia žiakov

       Riaditeľstvo ZŠ, Školská ulica 54/21, Slovenská Kajňa po dôkladnom zvážení vzniknutej situácie, ktorá vznikla v dôsledku prerušenia vyučovania a na základe "Usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v šk. roku 2019/2020" mení spôsob záverečného hodnotenia žiakov v týchto predmetoch:

        A) NBV, ETV, OBN, HUV, VYV, TSV, PVC,THD

        B) v predmetoch vyučovaných v rámci projektu

       TDA, PJH, BEO, MIA, 

       C) v špeciálnej triede aj predmet INF,

        

       ktoré boli pôvodne hodnotené klasifikáciou, avšak podmienky v čase prerušovaného vyučovania neumožňujú naplniť ich ciele plnohodnotnou realizáciou, na konci šk. roka 2019/2020 nebudeme klasifikovať známkou. Po dohode              na pedagogickej rade, sa v 2. polroku školského roka 2019/2020  záverečné hodnotenie týchto predmetov  bude realizovať   slovom absolvoval - absolvovala. 

       Ostatné predmety budú v záverečnom hodnotení klasifikované známkou.

       V prvom ročníku sa záverečné hodnotenie bude realizovať formou slovného hodnotenia.

       Riaditeľ školy Vám ďalej oznamuje zásady hodnotenia žiakov počas mimoriadnej situácie:

       1.Priebežné hodnotenie sa počas prerušeného  vyučovania v škole nerealizuje formou klasifikácie.   Priebežné hodnotenie má mať charakter konštruktívnej spätnej väzby, má mať motivačný charakter, pomenovať žiakom chyby, ktoré robia a navrhnúť postup pri ich odstraňovaní.

       2. Pri priebežnom a záverečnom hodnotení sa prihliada predovšetkým na osobitosti, možnosti a individuálne podmienky na domácu prípravu počas prerušeného vyučovania na škole V záverečnom hodnotení žiakov (klasifikácia predmetov) sa vychádza z výsledkov, aké žiaci dosiahli v čase pred prerušením vyučovania, z portfólií  žiackych prác, z rozhovorov so žiakmi, prípadne konzultáciou s rodičmi. Podkladmi môžu byť projekty, riešenia komplexných úloh, samostatné praktické práce spracované žiakmi počas domácej prípravy s prihliadnutím na individuálne podmienky  každého žiaka.

       3. V čase  mimoriadnej situácie  sa ruší povinnosť realizovať predpísané  kontrolné písomné práce vyplývajúce z výkonového štandardu štátneho vzdelávacieho programu.

        

      • Zápis do 1.ročníka

      • Zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ Slovenská Kajňa
        pre školský rok 2020/2021 sa uskutoční:

       1. osobne, bez prítomnosti dieťaťa (len jeden zákonný zástupca!)

       dňa 29. apríla 2020 (streda) od 8,00 – 16,00 hod.

       v budove základnej školy.

       Na zápis treba priniesť rodný list dieťaťa, občiansky preukaz rodiča a 9€ na pomôcky do prvého ročníka, alebo

         2. elektronicky, prostredníctvom webovej stránky školy ( nové doplnenie oznamu - v čase do 30.04.2020)  - https://zsslovkajna.edupage.org/register/   vytlačenú a podpísanú prihlášku donesie rodič osobne na overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami  do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

       Pre tých, ktorí prídu na zápis do školy osobne, vstup do areálu školy je povolený len s ochranným rúškom a v rukaviciach.

        

       Usmernenie k zápisu

        

       1. Ak zákonný zástupca požiada školu o odklad PŠD svojho dieťaťa, pričom súčasťou takejto žiadosti je aj odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporúčanie odkladu PŠD zariadením centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (ďalej len CPPPaP), nebudú sa tieto súčasti žiadosti pri zápise vyžadovať. Zákonný zástupca ich škole doručí dodatočne, najneskôr do 4 týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia vyučovania.

        

       2. Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len ŠVVaP) doloží toto vyjadrenie CPPPaP do vydania rozhodnutia riaditeľa školy o prijatí dieťaťa na  PŠD, najneskôr do 15. júna 2020.

        

       3. Ak zákonný zástupca požiada o to, aby bolo na plnenie PŠD výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo 6. rok veku, povinné prílohy žiadosti zákonného zástupcu, t. j. súhlasné vyjadrenie  CPPPaP a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast sa pri zápise nebudú vyžadovať, zákonný zástupca ich doručí škole dodatočne.

        

      • OZNAM

      •                                               OZNAM

       Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislava Gröhlinga školy ostanú zatvorené až do odvolania.

       Od 25. marca 2020 je prístupná stránka www.ucimenadialku.sk, ktorá vznikla v spolupráci viacerých mimovládnych organizácií a ministerstva školstva a poslúži ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách v čase mimoriadneho stavu. Stránka prináša prehľad možnosti dištančného vzdelávania predovšetkým v slovenskom a českom jazyku, ako aj odporúčania a usmernenia pre školy, učiteľov, odborných zamestnancov, poradne, rodičov. 
            Široká verejnosť má od 26. marca 2020 k dispozícii call centrum rezortu školstva. Odborníci budú poskytovať poradenstvo a odpovede na otázky v súvislosti so situáciou v školstve v pracovných dňoch od 8:00 h do 16:00 h na bezplatnom telefónnom čísle 0800 138 033 alebo e-mailovej adrese helpdesk@iedu.sk.

       V súvislosti s pokračovaním uzatvorenia škôl Vás chcem upozorniť na tieto skutočnosti:

       1.RTVS by malo vysielať vyučovacie hodiny cez TV v doobedňajších hodinách a bolo by dobré aby žiaci sledovali dané vysielanie.

       2. Skontrolujte svoje deti akým spôsobom komunikujú s učiteľom v danom predmete. V prípade chýbajúcej komunikácie to oznámte škole na e-mail: zsslovkajna@gmail.com.

       2. Veľa učiteľov komunikuje so žiakmi cez edupage stránku školy a bolo by dobré aby ste svoje deti skontrolovali, či sa vôbec zapájajú do komunikácie s daným učiteľom. V prípade, že ste stratili prístupové údaje na stránku školy, treba si tieto vyžiadať cez e-mail: zsslovkajna@gmail.com (je potrebné uviesť meno a priezvisko žiaka, triedu)

      • OZNAM

      • Sme v druhom týždni mimoriadneho prerušenia školského vyučovania a včerajším rozhodnutím krízového štábu SR sa nástup do školy posúva do neurčita. Vzdelávanie žiakov prebieha na škole rôznymi formami podľa dohody danej skupiny žiakov a vyučujúceho. Pri každej forme takéhoto vzdelávania je však potrebný zvýšený dohľad rodiča nad prácou žiakov, ktorú majú vykonávať doma. Preto  žiadame rodičov,  aby kontrolovali  svoje deti, aby sa prihlasovali na edupage stránku školy, na stránku programu ALF (prípadne iné dohodnuté formy externého vzdelávania), aby vypracovali zadané úlohy. V prípade akýchkoľvek otázok,  kontaktujte jednotlivých učiteľov cez emaily (školské, sú na stránke školy).

      • Mimoriadne prerušenie vyučovania

      • O Z N A M

       Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 

       prerušuje

       vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

       Nástup do školy je 30.03.2020. Testovanie 9 sa uskutoční v riadnom termíne t.j. 1.04.2020.

       Žiaci majú nariadené samoštúdium, ktoré je koordinované prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy. Žiadame rodičov žiakov, aby samoštúdium žiakov pravidelne kontrolovali. V prípade zmien v organizácii vyučovania Vás budeme informovať prostredníctvom obecného rozhlasu a webovej stránky školy.