• Novinky

      • Jarné prázdniny

      • Jarné prázdniny sa uskutočnia od 22. do 26. februára 2021 pre žiakov 1.-4. ročníka, ktorí sa  neprihlásili do jarnej školy a pre žiakov 5.-9. ročníka, ktorí sa vzdelávajú dištančne.

       Nástup žiakov po prázdninách do školy závisí od epidemiologickej  situácie v našom okrese. Ak sa epidemiologická situácia nezmení:

       - I.stupeň prezenčne - podmienka - otestovaný aspoň jeden z rodičov(negatívny) a podpísané Cestne_vyhlasenie_rodic_3.docx

       - II.stupeň dištančne

      • Úspech v Projekte čitateľskej gramotnosti - „Čítame radi 2“

      • V decembri 2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci so Združením vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na podávanie žiadostí o rozvojový projekt Čítame radi. Flexibilne sme v priebehu niekoľkých dní pripravili a podali žiadosť na nákup detských, mládežníckych kníh a odbornej literatúry pre zamestnancov škôl. V decembri sme neuspeli. Šťastie sa na nás usmialo druhý februárový týždeň keď naša škola uspela na MŠVVaŠ SR v projekte na podporu čitateľskej gramotnosti – rozvojový projekt „Čítame radi 2“, keď sa nám podarilo získať sumu 800,- €  na nákup kníh. Tešíme sa.

       Viac informácií:

       Projekt "Čítame radi 2"

        

      • Súťaž

      • Pod záštitou operačného programu OPKZP-PO1-INFO-2017-28 je vyhlásená súťaž pre 2. stupeň ZŠ na tému:  Ako vidíš vodu .....nie len z vodovodu


       Zapojte sa do súťaže a vyhrajte Smart Hodinky :-)


       Súťaž trvá do 1.4.2021.

       Svoje výtvory posielajte do správy na FB InfoVodaTuke alebo na mail infovodatuke@gmail.sk

       Viac info - sutaz_2.st._ZS.pdf​​​​​​​

      • Podmienky pre prezenčné vzdelávanie naďalej pokračujú

      • Vzhľadom na aktuálny Covid automat, test platí len 7 dní, teda je potrebné opätovné testovanie zamestnancov školy a min. 1 zákonného zástupcu žiaka.

       Zákonný zástupca žiaka a zamestnanci školy sa môžu otestovať antigénovými testami v budove OcÚ Slovenská Kajňa v sobotu – 13.02. 2021 – od 10.00 hod. do 18.00 hod.

       Bližšie informácie tu Testovanie na OcÚ Slovenská Kajňa

        

       Podmienky účasti žiaka na prezenčnom vyučovaní ostávajú nezmenené:

       • aspoň jeden z rodičov žijúci v spoločnej domácnosti ma negatívny test
       • rodič vyplní tlačivo – Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré prinesie žiak v deň nástupu do školy. (Bez vyplneného a podpísaného tlačiva nebude žiak pustený do školy.)
       • potvrdenie o negatívnom teste je potrebné doniesť do školy  k nahliadnutiu

        

      • Oznam

      • Na základe dnešného rozhodnutia RÚVZ - VT sa žiaci I.stupňa začnú vyučovať prezenčne(v škole) od stredy 10.02.2021, ak sa epidemiologická situácia nezmení a RÚVZ nerozhodne inak.

       Podmienky účasti žiaka na prezenčnom vyučovaní ostávajú nezmenené:

        - aspoň jeden z rodičov žijúci v spoločnej domácnosti ma negatívny test,

       - rodič vyplní tlačivo – Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré prinesie žiak v deň nástupu do školy. (Bez vyplneného a podpísaného tlačiva nebude žiak pustený do školy.)

       Cestne_vyhlasenie_rodic_3.docx​​​​​​​

       Informacie_k_nastupu_do_skoly_10.2.2021.docx​​​​​​​      • Pozor, opäť zmena vzdelávania!

      • Na základe odporúčania Okresného úradu Vranov nad Topľou, odboru krízové riadenie a RÚVZ Vranov nad Topľou sa základné  a materské školy v pondelok 8.2.2021  neotvoria.

       Žiaci v pondelok 8.02.2021 pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

       RÚVZ v pondelok 8.2.2021 na základe výsledkov víkendového testovania prehodnotí otváranie škôl a vydá usmernenie k otvoreniu škôl v celom okrese Vranov nad Topľou.

       Aj napriek neustálym zmenám odporúčame zákonným zástupcom žiakov, aby sa testovania zúčastnili, nakoľko je možný prechod na prezenčné vzdelávania žiakov 1.st. ZŠ  už v priebehu najbližších dní  ďalšieho týždňa a podmienkou  účasti   žiaka 1. st. na vyučovaní  v ZŠ od 8. 2. 2021 je pretestovanie aspoň jedného zákonného zástupcu, ktorý žije s dieťaťom v spoločnej domácnosti s negatívnym výsledkom testu.

        

      • Začíname vzdelávať prezenčne na I.stupni a otvárame činnosť ŠKD - doplnenie.

      • Na základe vyjadrenia ministra školstva, Branislava Grölinga, v pondelok 08. 02. 2021 a na základe  jeho  rozhodnutia číslo:2021/10079:1-A1810 sa obnovuje prezenčné vzdelávanie na ZŠ:

        - pre  žiakov I. STUPŇA,

       - pre žiakov II. STUPŇA v   skupinách 5+1, ktorí nemajú prístup k                    dištančnému vzdelávaniu,

       - činnosť ŠKD,

       - školskej jedálne,

       Podmienky na vstup žiaka I.stupňa do školy:

        je NEGATÍVNY RT-PCR,  resp. antigénový TEST jedného z rodičov žiaka, s ktorým žiak žije v spoločnej domácnosti,

       - negatívny test nesmie byť STARŠÍ AKO 7 DNÍ.

       Žiaci prvého stupňa základnej školy sa netestujú, aj keď presiahli vek 10 rokov.

       Podmienky na vstup žiaka II.stupňa do školy, ktorí sa budú vzdelávať v skupinách 5+1:

       je NEGATÍVNY RT-PCR,  resp. antigénový TEST žiaka,

        je NEGATÍVNY RT-PCR,  resp. antigénový TEST jedného z rodičov žiaka, s ktorým žiak žije v spoločnej domácnosti,

       - negatívny test nesmie byť STARŠÍ AKO 7 DNÍ.

       Podmienky na vstup zamestnanca  do školy:

        je NEGATÍVNY RT-PCR,  resp. antigénový TEST, 

       - negatívny test nesmie byť STARŠÍ AKO 7 DNÍ.

       Obec Slovenská Kajňa vytvorila pre záujemcov odberné miesto, kde sa budú môcť rodičia žiakov a zamestnanci ZŠ otestovať prostredníctvom antigénových testov.

       Odberové miesto bude v budove OcÚ Slovenská Kajňa a bude otvorené v sobotu  06. 02. 2021 –  od 10.00 hod. do 18.00 hod.  Bližšie informácie nájdete na:    Informácie o odberovom mieste.

       Rodičia a zamestnanci môžu samozrejme využiť akékoľvek odberové miesto.

       Tu je prehľad odberových miest v meste Vranov n/T.

       Mobilné odberové miesta Vranov n/T

       V pondelok ráno (08. 02. 2021)  pri vstupe do školy, zákonný zástupca žiaka predloží  Čestné vyhlásenie (asistentovi učiteľa, ktorý bude pri vchode do školy)  v ktorom rodič svojím podpisom potvrdí, že splnil požadované podmienky, aby jeho dieťa mohlo do školy nastúpiť. Týmto podpisom berie na seba zodpovednosť za pravdivosť údajov.

       Cestne_vyhlasenie_rodic.docx​​​​​​​


       Vyučovanie sa bude od pondelka realizovať podľa platného rozvrhu hodín. O prípadných zmenách budú žiakov a rodičov informovať triedne učiteľky.


       Školská dochádzka

       V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

       1. škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu, 
       2. zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,
       3. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka, 
       4. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“. 
      • Pokračovanie dištančného vzdelávania

      •  

       Oznamujeme žiakom a rodičom, že vzhľadom na epidemiologickú situáciu na Slovensku, vzdelávanie žiakov I. a II. stupňa ZŠ pokračuje dištančnou formou aj v týždni od 01.02. do 05.02.2021.

       Výpis z klasifikácie za 1. polrok šk. r. 2020/2021 si môžu zákonní zástupcovia vyzdvihnúť v ZŠ v utorok  (02.02. 2021) v čase od 8.00 - 12.00 hod. V prípade, že si výpis v danom dni zákonní zástupcovia nevyzdvihnú, bude  žiakom odovzdaný až pri prvom nástupe do školy.

       Rodičia, ktorí majú vytvorené rodičovské konto na stránke školy, si po prihlásení môžu tento výpis pozrieť a vytlačiť.

       O ďalších zmenách vo vyučovaní Vás budeme informovať cez  webovú stránku školy.

        

        

       Mgr. Marián Oľšav

                                                                                                                                riaditeľ školy

      • Pokračovanie dištančného vzdelávania

      • Oznamujeme žiakom a rodičom, že vzhľadom na epidemiologickú situáciu na Slovensku, vzdelávanie žiakov I. a II.stupňa ZŠ pokračuje dištančnou formou aj v týždni od 25.01.2021 do 29.01.2021.

       Riaditeľstvo školy dáva do pozornosti  možnosť testovania žiakov II.stupňa a rodičov žiakov I. a II.stupňa u zriaďovateľa Základnej školy, ktoré bude prebiehať na OcÚ Slovenská Kajňa v dňoch:

       23.01.2021 - v čase od 8.00 do 19.00 hod.

       24.01.2021- v čase od 8.00 do 16.00 hod. 

       Ďalšie pokyny o nástupe žiakov do školy, o testovaní rodičov, žiakov a zamestnancov, budú zverejnené na stránke školy podľa pokynov ministerstva školstva a zriaďovateľa školy. 

       Upozorňujeme rodičov, že aj napriek pandémii naďalej prebieha školský rok a že učenie sa doma je súčasťou POVINNEJ ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY, za ktorú zodpovedá vždy ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA ŽIAKA.

       Vyzývame rodičov, aby DOZERALI na učenie sa svojich detí doma a aby ich kontrolovali. Neúčasť na online hodine a tiež nevypracovanie úloh považujeme za ABSENCIU ŽIAKA a sme nútení udeliť NEOSPRAVEDLNENÚ HODINU. Potom sme povinní informovať o nedochádzke do školy inštitúcie, ktoré ju riešia (OcÚ, ÚPSVaR...)

                                                                                               Mgr.Marián Oľšav

                                                                                                          RŠ

        

      • OZNAM - pre žiakov a rodičov - ZMENA

      • Oznamujeme žiakom a rodičom, že žiaci 1. stupňa a 2. stupňa pokračujú vo vzdelávaní dištančnou formou aj v týždni od 18.1.2021 do 22.1.2021. Zároveň oznamujeme žiakom a rodičom, že 26.1.2021 sa uskutoční Pedagogická rada zameraná na hodnotenie a klasifikáciu žiakov za I. polrok šk. roka 2020/2021.

       Ďalšie pokyny o nástupe žiakov do školy, o testovaní rodičov a žiakov budú zverejnené na stránke školy.

      • Vzdelávanie žiakov prvého stupňa základných škôl opäť podporí televízne vyučovanie - relácia Školský klub

      • Štátny pedagogický ústav v spolupráci s verejnoprávnou televíziou RTVS pripravili ďalšie pokračovanie televízneho vyučovania. Relácia Školský klub je určená žiakom a učiteľom prvého stupňa základných škôl a nadväzuje na vysielanie z jesenných mesiacov minulého roka.

       Vysielanie začína od dnes,11. januára na Dvojke. Bude prebiehať od pondelka do štvrtka vždy od 9.00 do 10.00. Rovnako ako na jeseň, aj teraz bude každý deň venovaný jednej vzdelávacej oblasti alebo predmetu. „V pondelok budú „televízni učitelia“ učiť slovenský jazyk a literatúru, v utorok sa budú venovať obsahu zo vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť, v stredu sa bude vyučovať matematika a vo štvrtok prírodovedné predmety“ .

       Televízne relácie môžu deti sledovať aj z archívu RTVS alebo na stránke: https://ucimenadialku.sk/skolsky-klub.„Ku každej relácií sú vytvorené pracovné listy, ktoré môžu deťom vytlačiť rodičia. 

       Relácia ponúka interaktívnu komunikáciu s detským divákom počas celého vysielania, ale aj prostredníctvom tzv. výzvy, ktorú televízni učitelia zadávajú v každej relácii. Deti môžu na ňu reagovať zaslaním odpovedí, ale aj nápadov či fotografií na adresu: skolskyklub@ucimenadialku.sk alebo môžu rodičia vypracované výzvy zavesiť na FB stránku školského klubu.

      • MS Teams - inštrukcie a návod

      • Vážení rodičia, učitelia a milí žiaci,


       V rámci epidemiologickej situácie na Slovensku, sme nútení na našej škole pokračovať v dištančnej forme vzdelávania žiakov. Dištančné vzdelávanie nedokáže nahradiť prezenčnú formu vzdelávania v škole, ale našou snahou je, aby jeho efektivita neustále rástla. Od januára 2021 zavádzame ďalšiu, novú formu online dištančného vzdelávania pomocou balíka programov Office 365 a aplikácie MS Teams, ktorú sme zakúpili od spoločnosti Microsoft pre všetkých žiakov a učiteľov našej školy.

       Aplikáciu si môžete stiahnuť do svojich mobilných zariadení alebo PC zo stránky: www.office.com.

       Prístupové mená a heslá k registrácii aplikácie Vám v čo najbližšom čase pošlú Vaši triedni učitelia.

       Kompletný návod na registráciu a prvé kroky v aplikácii nájdete priložený tu:


      • Hodnotenie a klasifikácia žiakov za I.polrok šk. roka 2020/2021

      • Termín na vyskúšanie a hodnotenie žiakov za prvý polrok školského roka 2020/2021 sa predlžuje do 31. marca"Učitelia tak nemusia prvé týždne po otvorení škôl mať pocit, že treba „naháňať známky.“ Nie je to potrebné. Ak má žiak známky z prvého polroku a je potrebné, aby získal ďalšiu známku, je možné ho do 31. marca hodnotiť,“

       „Ministerstvo školstva čo najskôr, preto vydá rozhodnutie, ktoré upraví nástup žiakov do škôl." 

        

       Prijímacie konania a talentové skúšky

       Zmeny nastali aj pri termín

       och na prijímacie konanie na stredné školy. Štandardné prijímacie skúšky sa budú konať v prvom termíne 3. mája (podľa potreby aj 4. mája 2021). V druhom termíne sa uskutočnia 10. mája (alebo podľa potreby 11. mája).  Talentové prijímacie skúšky sa uskutočnia v prvom termíne 5. mája (podľa potreby aj 6. a 7. mája 2021). V druhom termíne 12. mája (prípadne 13. a 14. mája).

       Testovanie žiakov

       • Testovanie pre žiakov 5. ročníka sa ruší.
       • Testovanie pre žiakov 9. ročníka sa uskutoční v termíne 9. a 10. júna 2021 s náhradnými termínmi 24. júna a 25. júna.
      • Nástup žiakov do školy po Vianočných prázdninách

      • Vážení rodičia, milí žiaci.

       Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo 4.01.2021 termíny a podmienky návratu žiakov do škôl s ohľadom na momentálnu epidemiologickú situáciu na Slovensku. 

       Vyučovanie sa začína v pondelok 11.01.2021 a bude prebiehať takto:

       - od 11.01.2020 do 15.01.2021(od 11. do 18. januára bude vyplácaná pandemická OČR) 

       žiaci I.stupňadištančne - podľa tohto rozvrhu                                                 -  Rozvrh_hodin_ziakov_pre_distancne_vzdelavanie_od_18.01.2020.pdf

       žiaci II.stupňa - dištančne - podľa rozvrhu, ktorý platil do 18.12.2020

       žiaci IX.B a II.B - dištančne - písomné zadávanie úloh

       - od 18.01.2021 do 22.01.2021

       žiaci I.stupňa - prezenčne -  podľa rozvrhu platného do 18.12.2020 - podmienkapo pretestovaní všetkých   zamestnancov školy a   zákonného zástupcu žiaka I. stupňa.  Rodičia naďalej môžu v    tomto čase ospravedlniť dieťa na 5 vyučovacích dní po sebe (v prípade potreby tak môže žiak ostať doma až do konca lockdownu). 

       žiaci II.stupňa - pokračujú v dištančnej forme vzdelávania

       žiaci II.stupňa zo SZP a žiaci bez prístupu k vzdelávaniu a /nemajú internet  a pod./  - sa budú  vzdelávať prezenčne v skupinách 5 žiakov  a 1 učiteľ /po testovaní zamestnancov školy. Rodičia naďalej môžu v tomto čase ospravedlniť dieťa na 5 vyučovacích  dní po sebe (v prípade potreby tak môže  žiak  ostať doma až do konca lockdownu)

       žiaci IX.B  -  sa môžu  vzdelávať prezenčne po testovaní zákonných zástupcov žiakov a zamestnancov školy. Rodičia naďalej môžu v tomto čase ospravedlniť dieťa na 5 vyučovacích dní po sebe (v prípade potreby tak môže žiak ostať doma až do konca  lockdownu)

       ŠKD prezenčne po testovaní zákonných zástupcov a zamestnancov školy

       od 25.01.2020 - ukončenie lockdownu

       žiaci I.stupňa - prezenčne

       žiaci II. stupňa - prezenčne - po plánovanom pretestovaní žiakov a jedného rodiča, pričom ÚVZ SR vyhláškou určí pretestovanie žiakov druhého stupňa základnej školy a zamestnancov školy.

       V čase od 22.1.2021 – 24.01.2021 je plánované testovanie zákonných zástupcov  a žiakov 2.stupňa a zamestnancov školy.

       Zároveň je potrebné zdôrazniť, že tieto podmienky sú predbežné a závisieť budú od vývoja situácie. Lokálne podmienky navyše môže zmeniť alebo upraviť RÚVZ-VT.

       V priebehu nasledujúcich dní budú zverejnené ďalšie podrobnosti, resp. zmeny podmienok vzdelávania žiakov.

                                                                                                                               Mgr.Marián Oľšav - riaditeľ školy

      • Šťastné a veselé!

      •  

        

       Už opäť tu máme z roka najkrajší čas, keď ľudské teplo je silnejšie ako vonku štípajúci mráz.

       Vločky na ruku dopadnú, teplom sa roztopia, krásne Ti srdce pohladia, v duši náladu rozlejú a keď pri stromčeku Ťa dary potešia a v oku sa Ti slza zaleskne, nie si sám, niekto na Teba myslí a želanie s prianím prekrásnych Vianoc Ti zimným vánkom k Tebe od nás prinesie.

       To Vám praje vedenie školy a kolektív učiteľov.

      • Nástup do školy po Vianočných prázdninách

      • Ministerstvo školstva zverejnilo prvé informácie o podmienkach nástupu žiakov do školy po Vianočných prázdninách.

       Navrat_do_skol_2021.pdf

       Na základe tejto informácie škola uskutočnila prvý krok - prieskum záujmu  zákonných zástupcov žiakov a zamestnancov školy, o testovanie na COVID 19 - základná podmienka pre otvorenie školy pre žiakov II.stupňa(prezenčné vzdelávanie) v prípade, ak sa okres bude nachádzať v tomto čase v II. a III. stupni varovania Regionálneho semaforu.

       Celkový počet rodičov žiakov 2.stupňa: 56

       Počet oslovených rodičov: 56

       Počet rodičov, ktorí sú za testovanie: 25

       Ak sa okres bude nachádzať  11.1. 2021 v Regionálnom semafore v stupni ostražitosti I. a II., bude škola prezenčne vzdelávať žiakov 2.stupňa  bez obmedzenia(nie sú potrebné testy na COVID-19).

       O ďalších  podrobnostiach  otvorenia školy, Vás budeme priebežne informovať.