• Novinky

      • Deň mlieka

      • Koncom septembra si pripomíname Svetový deň mlieka v školách (29.9.).

       Mlieko a mliečne výrobky predstavujú jednu z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek ľudskej výživy.

       Tento deň je preto dobrá príležitosť, aby sme si uvedomili význam mlieka pre naše zdravie.

       Aj žiaci 1.stupňa sa zapojili rôznymi tvorivými aktivitami, ochutnávkou mliečnych výrobkov, pozeraním výukového CD, pracovnými listami do Dňa mlieka.

      • Biela pastelka

      • Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka vašej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím.

       Aj naša škola sa opäť zapojila do tejto zbierky. Ľubovoľným príspevkom je možné prispieť do 1.decembra 2021.

       Za akúkoľvek podporu od vás ďakujeme.

      • Samotestovanie

      • Vydávanie antigénových samotestov na domáce použitie


       Vážení rodičia,

       v priebehu tohto týždňa sa v ZŠ Slovenská Kajňa uskutoční vydávanie Ag testov – sada 5 ks na domáce samotestovanie. Za každú triedu termín vydávania určí triedny učiteľ. Testy preberá výlučne zákonný zástupca žiaka, ktorý podpisom preberacieho protokolu berie na vedomie využitie Ag testov za účelom diagnostiky ochorenia COVID-19 žiaka, ktorému sú testy určené.

       V prípade, ak preberajúci Ag testy nepoužije, pričom zároveň nedošlo k ich znefunkčneniu, je povinný ich odovzdávajúcemu vrátiť, čo podpisom preberacieho protokolu berie na vedomie. V prípade, ak preberajúci Ag testy použije na iný ako dohodnutý účel, je povinný vydať bezdôvodné obohatenie formou finančného plnenia, ktorého výška sa vypočíta ako súčin počtu odovzdaných Ag testov a trhovej ceny jedného Ag. testu.

       Samotestovanie sa odporúča realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy, alebo kedykoľvek, keď žiak prejavuje jeden z príznakov COVID-19. Výsledok samotestu zákonný zástupca škole oznamuje len v prípade, že bol žiak pozitívny – žiak následne ostáva doma a zákonný zástupca informuje o tejto skutočnosti všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho ďalej usmerní.

       Oznamovanie pozitívnych testov zákonný zástupca žiaka vykonáva prostredníctvom rodičovského konta edupage alebo zaslaním sms správy triednemu učiteľovi.      • Návšteva pápeža na Slovensku

      • OZNAM

       Riaditeľstvo ZŠ Slovenská Kajňa v zastúpení Mgr. Mariánom Oľšavom, Vám touto cestou
       oznamuje, že podľa § 150 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje voľno žiakom 1. – 9. ročníka na deň 14. 09. 2021.

       Riaditeľské voľno sa udeľuje z dôvodu návštevy Svätého Otca Františka v Prešovskom kraji.

      • Škola volá!!!

      • Vážení rodičia, milí žiaci,

        

       oznamujeme Vám, že  slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční 2. septembra 2021 (štvrtok) o 9:00 hod. na školskom dvore.

       Do jednotlivých tried žiaci odchádzajú len v sprievode svojho triedneho učiteľa, ktorý ich oboznámi s ďalšími pokynmi.

        

       Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3  a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá Písomné  vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka, ktoré žiak odovzdá tr. učiteľovi alebo ped. asistentke.

        

       Do budovy školy (triedy) majú 02.09. 2021 povolený vstup len rodičia žiakov 1. ročníka. Rodičia môžu vstúpiť do priestorov školy po vypísaní tlačiva: Písomné vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti.

        

       Pravidlá pobytu v škole sa nemenia, nosenie rúšok zostáva i naďalej v interiéri povinné.

       Svätá omša na zač. šk. r. sa začína o 8:00 hod.

       ŠKD a ŠJ budú v prevádzke od 03.09. 2021

       Odchod žiakov zo školy - 10:15 – 10:30 hod.

        

       Žiaci, ktorí sa chcú stravovať v školskej jedálni si vyzdvihnú zápisný lístok u vedúcej ŠJ v budove MŠ v priebehu dňa (02.09. 2021).

        

       Tešíme sa na stretnutie s Vami.

       Prajeme všetkým ešte krásny zvyšok prázdnin.

        

      • Dôležitý oznam - informácie k otváraniu škôl

      • Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach zostavilo manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19. Pravidlá pobytu v škole sa nemenia, nosenie rúšok zostáva i naďalej v interiéri povinné.

        

       Každý žiak pri nástupe do školy prinesie „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“. Dané tlačivo nájdete         TU

       Rovnaké vyhlásenie donesie žiak triednemu učiteľovi vždy, ak preruší dochádzku na 3 a viac dní, pričom sa započítavajú víkendy aj sviatky.

        

       Na začiatku školského roka MŠVVaŠ SR  umožní dobrovoľné testovanie žiakov v školách a v domácom prostredí.

       Možnosť testovania PCR kloktacími testami môžu využiť všetci žiaci, aj zaočkovaní a aj tí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19. Možnosť testovať sa PCR kloktacími testami bude dostupná len na začiatku školského roka.

        

       MŠVVaŠ SR tiež poskytne antigénové samotesty na domáce použitie tým žiakom základných škôl,  ktorých rodičia prejavia záujem o takýto druh samotestov, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách. Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, pokiaľ ich rodičia o ne prejavia záujem.

       Vo všetkých prípadoch je testovanie domácimi antigénovými samotestami dobrovoľné a bezplatné.

       Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane 1 balenie, ktoré obsahuje 25 ks testov na domáce samotestovanie a 25 ks sterilných odberových tyčiniek. Žiadame rodičov, aby svoj záujem resp. nezáujem o tieto testy vyjadrili cez rodičovské konto v edupage alebo prostredníctvom triedneho učiteľa do 25. 08.2021.

       Rodičia žiakov (novoprijatí žiaci), ktorí nemajú ešte vytvorené edupage konto, môžu svoj záujem o testy nahlásiť na emailovu adresu zsslovkajna @gmail.com  do 25.8.2021.

        

       Pri vykonávaní testu žiak postupuje podľa pokynov výrobcu testu a návodu zverejneného Ministerstvom zdravotníctva SR.

        

       Ak máte v škole dve a viac detí, je potrebné žiadať o testy na každé dieťa zvlášť!

        

       Návod na použitie:

       Samodiagnosticky test - navod na pouzitie.pdf

        

       Sprievodca pre samotestovanie:

       Sprievodca - samotestovanie Covid-19.pdf

        

       Manuál - školský semafor

      • Dopravná výchova

      • Naši žiaci si v rámci Dopravnej výchovy preverili svoje zručnosti na bicykloch a kolobežkách.

       "Bezpečne na cestách".

      • Náučná okružná plavba po Domaši

      • Žíaci 6. ročníka sa so svojou triednou pani učiteľkou vybrali na náučnú plavbu po vodnej nádrži Domaša na lodi Bohemia. Okrem zážitkov si odtiaľ odniesli aj kopec nových informácií o histórii tejto vodnej nádrže.

      • ŠKD - Humenné Eifelko

      • Žiaci školského klubu detí na našej škole sa vybrali na výlet do Humenného a navštívili detské zábavné centrum Eifelko. Ako vidno na fotkách, výlet sa im veľmi páčil a užili si každú chvíľku na mieste.

      • 1. stupeň vo Svidníku

      • Dňa 22.6.2021 sa žiaci 1.stupňa zúčastnili koncoročného výletu do Svidníka. Navštívili skanzen, vojenské múzeum, pamätník a ZOO v Stropkove. Nechýbala chutná zmrzlina, drobné občerstvenie a detské ihrisko . Počasie žiakom prialo, deti si to veľmi užili...

      • Koncoročný výlet 2. stupňa

      • V dňoch  18.6. – 20.6.2021 sa žiaci 2. stupňa vybrali na koncoročný výlet do Vyšných Ružbách. Mali možnosť spoznať prírodné pamiatky východného Slovenska. Prvou zastávkou bol hrad Stará Ľubovňa kde sa vybláznili v replike starovekého vojenského tábora, neskôr sa napili zo vzácnych Prameňov lásky a zabudnutia a nakoniec sa vykúpali v jedinečnom Travertínovom jazierku Kráter.

       Samozrejme nezabudli ani na zábavu a celý výlet si náramne užili.

      • Miesto, ktoré mám rád.

      • Tak znela téma siedmackych projektov,v ktorých spracovali umelecký opis.

       Kooperatívne učenie a projektové vyučovanie bolo prínosom pre všetkých zúčastnených.

      • Fyzika v každodennom živote

      • Naši šikovní žiaci dokazujú na svojich projektoch, že Fyzika to nie je len Newton a Einstein, ale aj množstvo tém, s ktorými sa stretávame v každodennom živote. Svoje projekty venovali témam od zdravej výživy a ochrany zdravia až po spaľovacie motory a alternatívne zdroje energie.

      • Naši deviataci "časť 2"

      • Aké je to byť učiteľom? Deviataci si prostredníctvom svojich prác vyskúšali koncipovanie a prezentovanie výkladnej skrine výkladového slohového postupu - výkladu.Témou bol spisovný jazyk a nárečia. Zvládli to takmer ako profesionáli.

      • Práce našich žiakov

      • Naši šiestaci vytvorili projekty s názvom Módna prehliadka. Zdokonalili si vedomosti o opisnom slohovom postupe, precvičili si efektívne uplatnenie podstatných mien a prídavných mien, vycibrili si svoje pozorovacie schopnosti.

      • 1. jún - Deň detí.

      • Rôznymi aktivitami - spoločenské hry, korčuľovanie, kolobežkovanie, pobyt v prírode, opekačka, výstup na hrad Čičva, návšteva obchodného centra, nákupy, zmrzlina, pizza .... oslávila každá trieda so svojim triednym učiteľom ich deň.

      • Naši deviataci

      • Najlepšia odpoveď kritikom "dedinských škôl" sú dobre pripravení absolventi.

       Našim deviatakom to opäť vyšlo už v prvom kole. Toto sú budúci veterinári, maséri, ekonómovia, elektrotechnici, farmaceuti, gymnazisti i umeleckí animátori. Veru, rozpŕchnu sa po celom východoslovenskom regióne.

        

       Držíme im palce!