• Novinky

      • Pozor opäť zmena!!

      • RÚVZ so sídlom v Vranove nad Topľou zakazuje prevádzku zariadenia pre detí a mládež (I. stupeň - prezenčné vzdelávanie) pre ZŠ, Školská nulica 54/21, Slovenská Kajňa podľa § 12 ods. 2 písm. n) zák. č. 355/2007 Z. z.

       Zákaz sa netýka prevádzky školského  klubu detí a zariadenia školského stravovania. Školský klub detí môže byť využívaný na dištančné vzdelávanie detí rodičov z kritickej infraštruktúry.(rodič musí vedieť zdokladovať))

       Individuálnym posúdením a odsledovaním školského zariadenia bolo zistené, že percento chýbajúcich detí v zariadení je vyššie ako 25 %. Prevádzka školy je zatvorená až do odvolania RÚVZ vo Vranove nad Topľou.

       V Slovenskej Kajni 28.11.2021

       Žiaci 1.stupňa sa od pondelka budú učiť dištančne - on-line - zatiaľ podľa stáleho rozvrhu.

      • Žiaci druhého stupňa prechádzajú na dištančné vzdelávanie!

      • RÚVZ vo Vranove n/T rozhodol o zatvorení II. stupňa ZŠ, gymnázií a stredných škôl v okrese Vranov nad Topľou. Od pondelka 29. novembra žiaci II. stupňa prechádzajú na dištančnú formu vzdelávania, zatiaľ podľa stáleho platného rozvrhu.

       Žiaci I. stupňa pokračujú v prezenčnej forme vzdelávania a budú sa posudzovať jednotlivé triedy individuálne podľa výskytu ochorenia na Covid-19.

       Školský klub detí ostáva otvorený.

       Zdroj: vyhláška RÚVZ VT 266/2021

      • Testovanie pohybových predpokladov

      • V októbri sa na našej škole uskutočnilo Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníka vo viacerých disciplínach .

       Tu je ukážka niektorých disciplín

      • Krabičky plné lásky

      • Potešte i tieto Vianoce seniorov vo svojom okolí darčekom, ktorý zahreje pri srdci Vás aj ich.

       Môžete sa rozhodnúť pre "Mikulášsky balíček" alebo "Vianočnú krabičku" (rozhodnutie je na tebe).

       Poteš babičku alebo deduška v domove dôchodcov. Často je to jediný darček, ktorý dostanú.

       Darčeky alebo balíčky priprav a odovzdaj ich tr. učiteľovi do 26.11.2021.

        

       !!!Pozor, krabica sa musí dať otvoriť, aby sa dala skontrolovať, Mikulášske balíčky neviažte!!!!

        

       Čo môže byť v krabici si pozri na priloženom obrázku...

       Vopred ďakujeme.

      • Pokračovanie dištančného vzdelávania

      • Riaditeľ školy oznamuje žiakom II. stupňa ZŠ a ich rodičom, že dištančné vzdelávanie v V. až IX. A triede, bude pokračovať aj v nasledujúcom týždni a to od 15. 11 – 16. 11. 2021.
       Žiaci z týchto tried sa budú vzdelávať podľa rozvrhu pre dištančné vzdelávanie.
       Zároveň v dištančnom vzdelávaní pokračujú aj žiaci II.A triedy, ktorí sa budú aj naďalej vzdelávať podľa klasického rozvrhu.
       Žiaci II. stupňa, ktorí nemajú prístup k on-line vzdelávaniu a žiaci IX.B, pokračujú v prezenčnom vzdelávaní.

       Nástup do školy (na prezenčné vzdelávanie) je 18.11.2021 (štvrtok).

      • Zmena spôsobu vzdelávania žiakov na II.stupni ZŠ.

      • Riaditeľ školy oznamuje žiakom II.stupňa ZŠ a ich rodičom, že od 8.11.2021 do 12.11.2021 sa žiaci v V. až IX.A triede budú vzdelávať dištančne podľa rozvrhu, ktorý si môžete pozrieť tu Rozvrh_distancne_vzdelavanie_od_19.10.pdf

       Zároveň na dištančné vzdelávanie prechádzajú v uvedenom dátume aj žiaci II.A triedy, ktorí sa budú vyučovať podľa klasického rozvrhu.

       Žiaci II.stupňa, ktorí nemajú prístup k on-line vzdelávaniu a žiaci IX.B, pokračujú v prezenčnom vzdelávaní.

      • Záložka spája školy

      • Tradične, ako každý rok, sme sa zapojili do pekného projektu "Záložka spája školy". Tento rok nás spojili so ZŠ Trstené pri Hornáde. Žiaci 1.a 2.stupňa vytvorili pre svojich rovesníkov takéto krásne, veselé záložky do kníh.

      • Kybernetická bezpečnosť

      • Pandémia, digitalizácia, práca a vzdelávanie na diaľku a nepostačujúce digitálne zručnosti upriamujú pozornosť na kybernetickú bezpečnosť používateľov aj organizácií.

       Október je vyhlásený za Európsky mesiac kybernetickej bezpečnosti. Európska komisia sa kampaňou snaží posilniť vnímanie bezpečnostných hrozieb a propagovať kybernetickú bezpečnosť na všetkých úrovniach.

       Kybernetické útoky sú v súčasnosti najrýchlejšie rastúcim typom kriminálnej činnosti v globálnom meradle. Podvodníci v kybernetickom priestore dlhodobo zneužívajú dôverčivosť, nevzdelanosť alebo proste nedbanlivosť používateľov.

       Jednoduchá rada znie – Uvažuj skôr, než klikneš

      • Prerušenie prezenčného vzdelávania v 7. ročníku

      • Vážení rodičia, žiaci!

       Na základe pozitívneho výsledku domáceho Ag testu žiačky 7. ročníka a po dohode s RÚVZ riaditeľ školy nariaďuje prerušenie prezenčného vzdelávania v 7. ročníku na deň 27.10. 2021, nakoľko od 28.10 – 2. 11. 2021 sú jesenné prázdniny. V tento deň sa žiaci 7. roč. budú vzdelávať dištančne podľa klasického rozvrhu hodín (okrem výchov). Karanténa žiakov potrvá do 01. 11. 2021. Prezenčné vzdelávanie začne v utorok 02. 11. 2021. O prípadnej zmene Vás budeme včas informovať.

       Ďakujeme za porozumenie.
       Prosíme rodičov a žiakov o dodržiavanie karanténnych opatrení.

      • Pozor zmena vyučovania vo 4. ročníku!

      • Z nariadenia RÚVZ prechádza 4.tr. na dištančné vyučovanie v dňoch 25.10 (utorok) a 26.10. 2021 (streda). Karanténa detí trvá do nedele 31.10.2021. Dištančné vyučovanie bude prebiehať podľa klasického rozvrhu. Prezenčné vyučovanie začne v utorok 2.11.2021.  Prosíme rodičov a žiakov o dodržiavanie karanténnych opatrení.

        

      • Pozor zmena!

      • Vážení rodičia, milí žiaci,

       riaditeľ ZŠ Slovenská Kajňa udeľuje žiakom IV.tr. na deň 25.10.2021 (pondelok) riaditeľské voľno. 

       O spôsobe vzdelávania žiakov tejto triedy počas nasledujúcich dní, Vás budeme informovať po dohode s RÚVZ.

      • OZNAM!

      • Vážení rodičia, milí žiaci.

       Po týždni dištančného vzdelávania a zaistenia nariadených karanténnych opatrení riaditeľ školy

       OBNOVUJE PREZENČNÉ VYUČOVANIE na 1. a 2. stupni ZŠ a v ŠKD

       od pondelka 25.10 2021.

        

       Nezabudnite prosím vyplniť „Vyhlásenie o bezpríznakovosti“ Vášho dieťaťa, nakoľko ide z Vašej strany o povinný dokument, ktorým sa zaväzujete, že posielate svoje dieťa do školy zdravé, bezpríznakové.

        

       Verím, že spoločnými silami a zodpovedným prístupom sa nám podarí zotrvať v prezenčnej forme výučby čo najdlhšie.

      • Zmena spôsobu vzdelávania žiakov I.triedy.

      • Riaditeľ školy, v súlade so školským semaforom a po dohode s RÚVZ, nariaďuje žiakom I.triedy prechod na dištančnú formu vzdelávania od 15.10.2021 do 22.10.2021. Dištančné vzdelávanie sa týka aj žiakov tých ročníkov I.stupňa, ktorí navštevujú ŠKD. Žiadam rodičov týchto žiakov a žiakov, ktorých sa dištančné vzdelávanie priamo dotýka, aby dodržiavali pravidlá dištančného vzdelávania.

      • Vydávanie antigénových samotestov na domáce použitie (II. kolo))

      • Oznamujeme zákonným zástupcom žiakov, ktorí prejavili záujem o domáce antigénové samotesty, aby si ďalších 5ks prišli vyzdvihnúť v termíne od 11.10.2021 (pondelok) do 13.10.2021 (streda). Testy budú vydávané zákonným zástupcom na podpis v čase od 8:00 do 15:00 hod. pri hlavnom vchode ZŠ.

      • Rodičovský príspevok

      • Rodičovská rada pri ZŠ Slovenská Kajňa rozhodla o výške rodičovského príspevku v školskom roku 2021/2022 na žiaka takto:

        

       1. dieťa: 12,- €;

       2. dieťa: 9,- €;

       3. dieťa: 6,- €;

       4.  a ďalšie deti 4,- €

       Tento príspevok je potrebné uhradiť do 26.11.2021.

       Rodičovská rada rozhodla, že v prípade nezaplatenia tohto príspevku, sa žiakovi neposkytne žiadny príspevok z tohto fondu (napr. balíčky na Mikuláša, MDD, Žiacky ples, Noc v škole, knižné odmeny a mnohé iné).

      • Európsky deň jazykov

      • Aj v tomto školskom roku sa naši žiaci zúčastnili zábavno-vzdelávacích aktivít pri príležitosti Európskeho dňa jazykov na hodinách Anglického jazyka a Zábavnej angličtiny.

       Žiaci 1. ročníka sa učili povedať hračky po anglicky, v 2. ročníku sa žiaci učili nakupovať po anglicky, v 7. ročníku na hodinách angličtiny naši žiaci zisťovali koľko krajín patrí do Európskej únie a koľko jazykov sa používa v EÚ a nakoniec žiaci 8. ročníka zisťovali ako sa povie pozdrav “Ahoj “ v rôznych jazykoch.