• Novinky

      • Majáles

      • Po dvojročnej prestávke sa 19.05.2022 konal na našej škole Majáles. Od prvých tónov bol parket plný skvelých tanečníkov. Z bohatej tomboly mali žiaci nesmiernu radosť, aj keď vyhrať nemohol každý.

       Kráľom a kráľovnou Majálesu sa tento rok stali Filip Š. a Sára B. Blahoželáme.

       Ďakujeme všetkým za skvelú zábavu a tešíme sa o rok zas.

      • Divadelné predstavenie

      • Žiakov prvého stupňa prišli rozveseliť predstavením Danka a Janka členovia Divadla na predmestí zo Spišskej Novej Vsi. Ďakujeme

      • Futbal - mladšie žiačky

      • Dňa 17.5.2022 sme sa zúčastnili okresného kola vo futbale mladších žiačok vo Vranove nad Topľou, kde sme získali pekné 3.miesto. Gratulujeme!

      • ICILS 2023

      • Naša škola bola vybraná medzinárodným centrom (IEA Hamburg) spomedzi všetkých základných škôl na Slovensku do výskumnej vzorky približne 30 škôl, ktoré sa v roku 2022 zúčastnia pilotného merania medzinárodnej štúdie ICILS 2023 - Medzinárodná štúdia počítačovej a informačnej gramotnosti.

        

       Medzinárodnú štúdiu ICILS na Slovensku uskutočňuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej MŠVVaŠ SR), a to prostredníctvom Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (ďalej NÚCEM) v súlade s § 154, ods. 6 Zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. NÚCEM je národným koordinačným centrom tejto medzinárodnej štúdie na Slovensku.

        

       ICILS je výskumný projekt zameraný na hodnotenie počítačovej a informačnej gramotnosti a uskutočňuje sa pod záštitou IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) – Medzinárodnej asociácie pre hodnotenie výsledkov vzdelávania od roku 2013. Meranie prebieha v približne 30-tich krajinách celého sveta. Cieľovou skupinou štúdie na Slovensku sú žiaci 8. ročníka základných, špeciálnych základných škôl a zodpovedajúceho ročníka osemročných gymnázií (tretí ročník/tercia). Medzinárodná štúdia ICILS sa realizuje v elektronickej podobe prostredníctvom PC či notebookov.

        

       Štúdia sa realizuje v dvoch fázach. V prvej fáze sa v priebehu mája 2022 na vybranej vzorke škôl z každej zúčastnenej krajiny uskutoční overovanie nástrojov tzv. pilotné meranie, ktorého súčasťou je aj Naša škola. Hlavné meranie zamerané na zber údajov a ich vyhodnotenie sa bude na Slovensku realizovať na jar 2023.

        

       Pilotné meranie štúdie ICILS sa uskutoční na Našej škole v dňoch 16.5. - 17.5.2022 o 08:00 hod. a bude trvať približne 3,5 hodiny (210 minút). Merania sa zúčastnia žiaci VIII. triedy. Žiaci vyplnia test z počítačovej a informačnej gramotnosti, Dotazník pre žiaka a test z informatického myslenia (computational thinking). Súčasťou merania je aj Dotazník o škole určený riaditeľovi školy, Dotazník pre koordinátora IKT a Dotazník pre učiteľov vyučujúcich ôsmy ročník ZŠ. Výsledky merania ICILS 2023 nebudú zverejnené za jednotlivých žiakov, učiteľov alebo školu.

        

        Viac informácií o tejto dôležitej medzinárodnej štúdii môžete nájsť tiež na webovej stránke MŠVVaŠ SR www.minedu.sk. Základné informácie týkajúce sa priebehu a realizácie testovania ICILS, ako aj publikácie venované výsledkom štúdie je možné nájsť aj na webovej stránke NÚCEM (www.nucem.sk) - v sekcii „Merania“ – záložka „Medzinárodné merania – ICILS“.