• Novinky

      • Biela pastelka

      • Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka vašej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím.

       Aj naša škola sa opäť zapojila do tejto zbierky. Ľubovoľným príspevkom je možné prispieť do 1.decembra 2021.

       Za akúkoľvek podporu od vás ďakujeme.

      • Samotestovanie

      • Vydávanie antigénových samotestov na domáce použitie


       Vážení rodičia,

       v priebehu tohto týždňa sa v ZŠ Slovenská Kajňa uskutoční vydávanie Ag testov – sada 5 ks na domáce samotestovanie. Za každú triedu termín vydávania určí triedny učiteľ. Testy preberá výlučne zákonný zástupca žiaka, ktorý podpisom preberacieho protokolu berie na vedomie využitie Ag testov za účelom diagnostiky ochorenia COVID-19 žiaka, ktorému sú testy určené.

       V prípade, ak preberajúci Ag testy nepoužije, pričom zároveň nedošlo k ich znefunkčneniu, je povinný ich odovzdávajúcemu vrátiť, čo podpisom preberacieho protokolu berie na vedomie. V prípade, ak preberajúci Ag testy použije na iný ako dohodnutý účel, je povinný vydať bezdôvodné obohatenie formou finančného plnenia, ktorého výška sa vypočíta ako súčin počtu odovzdaných Ag testov a trhovej ceny jedného Ag. testu.

       Samotestovanie sa odporúča realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy, alebo kedykoľvek, keď žiak prejavuje jeden z príznakov COVID-19. Výsledok samotestu zákonný zástupca škole oznamuje len v prípade, že bol žiak pozitívny – žiak následne ostáva doma a zákonný zástupca informuje o tejto skutočnosti všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho ďalej usmerní.

       Oznamovanie pozitívnych testov zákonný zástupca žiaka vykonáva prostredníctvom rodičovského konta edupage alebo zaslaním sms správy triednemu učiteľovi.      • Návšteva pápeža na Slovensku

      • OZNAM

       Riaditeľstvo ZŠ Slovenská Kajňa v zastúpení Mgr. Mariánom Oľšavom, Vám touto cestou
       oznamuje, že podľa § 150 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje voľno žiakom 1. – 9. ročníka na deň 14. 09. 2021.

       Riaditeľské voľno sa udeľuje z dôvodu návštevy Svätého Otca Františka v Prešovskom kraji.