• Novinky

      • Škola volá!!!

      • Vážení rodičia, milí žiaci,

        

       oznamujeme Vám, že  slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční 2. septembra 2021 (štvrtok) o 9:00 hod. na školskom dvore.

       Do jednotlivých tried žiaci odchádzajú len v sprievode svojho triedneho učiteľa, ktorý ich oboznámi s ďalšími pokynmi.

        

       Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3  a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá Písomné  vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka, ktoré žiak odovzdá tr. učiteľovi alebo ped. asistentke.

        

       Do budovy školy (triedy) majú 02.09. 2021 povolený vstup len rodičia žiakov 1. ročníka. Rodičia môžu vstúpiť do priestorov školy po vypísaní tlačiva: Písomné vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti.

        

       Pravidlá pobytu v škole sa nemenia, nosenie rúšok zostáva i naďalej v interiéri povinné.

       Svätá omša na zač. šk. r. sa začína o 8:00 hod.

       ŠKD a ŠJ budú v prevádzke od 03.09. 2021

       Odchod žiakov zo školy - 10:15 – 10:30 hod.

        

       Žiaci, ktorí sa chcú stravovať v školskej jedálni si vyzdvihnú zápisný lístok u vedúcej ŠJ v budove MŠ v priebehu dňa (02.09. 2021).

        

       Tešíme sa na stretnutie s Vami.

       Prajeme všetkým ešte krásny zvyšok prázdnin.

        

      • Dôležitý oznam - informácie k otváraniu škôl

      • Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach zostavilo manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19. Pravidlá pobytu v škole sa nemenia, nosenie rúšok zostáva i naďalej v interiéri povinné.

        

       Každý žiak pri nástupe do školy prinesie „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“. Dané tlačivo nájdete         TU

       Rovnaké vyhlásenie donesie žiak triednemu učiteľovi vždy, ak preruší dochádzku na 3 a viac dní, pričom sa započítavajú víkendy aj sviatky.

        

       Na začiatku školského roka MŠVVaŠ SR  umožní dobrovoľné testovanie žiakov v školách a v domácom prostredí.

       Možnosť testovania PCR kloktacími testami môžu využiť všetci žiaci, aj zaočkovaní a aj tí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19. Možnosť testovať sa PCR kloktacími testami bude dostupná len na začiatku školského roka.

        

       MŠVVaŠ SR tiež poskytne antigénové samotesty na domáce použitie tým žiakom základných škôl,  ktorých rodičia prejavia záujem o takýto druh samotestov, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách. Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, pokiaľ ich rodičia o ne prejavia záujem.

       Vo všetkých prípadoch je testovanie domácimi antigénovými samotestami dobrovoľné a bezplatné.

       Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane 1 balenie, ktoré obsahuje 25 ks testov na domáce samotestovanie a 25 ks sterilných odberových tyčiniek. Žiadame rodičov, aby svoj záujem resp. nezáujem o tieto testy vyjadrili cez rodičovské konto v edupage alebo prostredníctvom triedneho učiteľa do 25. 08.2021.

       Rodičia žiakov (novoprijatí žiaci), ktorí nemajú ešte vytvorené edupage konto, môžu svoj záujem o testy nahlásiť na emailovu adresu zsslovkajna @gmail.com  do 25.8.2021.

        

       Pri vykonávaní testu žiak postupuje podľa pokynov výrobcu testu a návodu zverejneného Ministerstvom zdravotníctva SR.

        

       Ak máte v škole dve a viac detí, je potrebné žiadať o testy na každé dieťa zvlášť!

        

       Návod na použitie:

       Samodiagnosticky test - navod na pouzitie.pdf

        

       Sprievodca pre samotestovanie:

       Sprievodca - samotestovanie Covid-19.pdf

        

       Manuál - školský semafor