• Novinky

      • Deň Zeme

      • Deň Zeme na 1.stupni

       22.4. si naši žiaci na prvom stupni, rôznymi triednymi aktivitami pripomenuli Deň Zeme.

       Pozreli si prezentácie, vypočuli piesne o zemi, vesmíre, vypracovali pracovné listy, vyrobili knihy o Zemi, spoločné plagáty, vyčistili okolie školy od odpadkov a spoznávali jarné kvety na školskom dvore

      • Návrat do škôl od 26.04.2021

      • Vážení rodičia, milí žiaci, 

       na základe platného REGIONÁLNEHO COVID ŠKOLSKÉHO AUTOMATU sa v termíne od 26.04.2021 na našej  škole spúšťa prezenčné vyučovanie vo všetkých ročníkoch.

       Žiaci II. st.  budú prechádzať adaptačným obdobím v rozsahu dvoch týždňov.

       Počas adaptačného obdobia sa vyučuje podľa  upraveného rozvrhu tried. Rozvrhy_tried_pocas_adaptacneho_vzdelavania_26.04-30.04.2021.pdf​​​​​​​


       Podmienky prezenčného vzdelávania:

       1. Žiaci prvého stupňa sa netestujú, aj keď presiahli vek 10 rokov. Potrebný je negatívny test jedného zákonného zástupcu žiaka a Cestne_vyhlasenie_-__rodic_-_I.stupen__zamestnanec(1).docx

       2. Podmienkou prezenčného vyučovania žiakov 2. stupňa je negatívny RT-PCR, antigénový alebo kloktací test žiaka a platný negatívny test jedného z rodičov, s ktorým žiak žije v spoločnej domácnosti,

       - negatívny test nesmie byť starší ako 7 dní.

       - platná výnimka Výnimky z testovania

       Cestne_vyhlasenie_-_ziak_a_rodic_-_II.stupen.(2).docx

       3. Podmienky na vstup zamestnanca  do školy:

       -  je negatívny RT-PCR,  resp. antigénový TEST, 

       - negatívny test nesmie byť starší ako 7 dní.

       - platná výnimka 


       Čestné vyhlásenie je potrebné odovzdať  v tlačenej podobe pri rannom skríningu. Bližšie informácie Vám poskytnú triedni učitelia.


       Školská dochádzka

       V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak škola eviduje neprítomnosť žiaka podľa týchto podmienok:

       1. ospravedlní absenciu žiakovi, ak je táto zákonným zástupcom riadne nahlásená z dôvodu netestovania zákonného zástupcu žiaka a zároveň zabezpečuje kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti. Ak tak zákonný zástupca neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,

       2. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 1, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,


       3. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

       Zákonný zástupca má nárok na ošetrovné svojich detí ak:

       • im bola nariadená karanténa/izolácia,

       • ich trieda/škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu (zriaďovateľ, riaditeľ alebo RÚVZ), pričom nemusí ísť iba o karanténne opatrenie, ale môže ísť aj o riaditeľské voľno,

       • ich lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu choroby dieťaťa. Je v najlepšom záujme dieťaťa, aby sa v prípade, že riaditeľ zabezpečí prezenčnú formu výučby, jej zúčastňoval žiak v čo najväčšom rozsahu.


       Možnosti testovania:

       Antigénové testovanie počas víkendu 24. 04. 2021. Bližšie informácie získate na stránke obce Slovenská Kajňa.

       Testovanie na OcÚ Slovenská Kajňa

      • Nové výnimky z testovania na Covid -19


      • Učitelia, zamestnanci škôl, rodičia, ktorí majú 2 týždne po druhej dávke očkovania mRNA vakcínou (Pfizer, Moderna) alebo 4 týždne po prvej dávke vektorovej vakcíny (Astra Zeneca) sa nemusia od 19.4.2021 testovať. V tom prípade k čestnému vyhláseniu ukážte k nahliadnutiu   potvrdenie o očkovaní. Platia aj doterajšie výnimky z testovania (viac tu:Uznesenie_vlady_-_vynimky_z_testovania.pdf ), v takom prípade ukážte k nahliadnutiu k čestnému vyhláseniu doklad preukazujúci výnimku

      • Návrat žiakov 8. a 9. ročníka do školy od 19.04.2021

      • Vážení rodičia a žiaci,

                

       žiaci 8. a 9. ročníka sa vracajú do školy. Máme z toho veľkú radosť.

        

       Od pondelka vstúpia títo žiaci do dvoch adaptačných týždňov (19.4. - 30.4.2021).

       V zmysle Metodického pokynu Štátneho pedagogického ústavu (ŠPU) a v zmysle Usmernenia ministra školstva SR k návratu žiakov - bude  hlavnou náplňou našej práce, počas adaptačných týždňov,  venovať pozornosť Vášmu dieťaťu predovšetkým ako ľudskej osobe, ktorá prešla dlhým, náročným obdobím odlúčenia od školy a kolektívu. Tejto skutočnosti zodpovedá adaptačný rozvrh pre týchto žiakov, ktorý bude platiť dva týždne.

       Adaptačný rozvrh je plný aktivít zameraných na osobnosť Vašich detí v rámci Triednych aktívít (TA). Najväčší priestor je preto venovaný práve času, ktorý tematicky budú najviac tráviť s triednou učiteľkou. Adaptačný rozvrh tvoria aj predmety, na ktoré si žiaci budú nosiť riadne učebné pomôcky. Počas adaptačných týždňov, ale nebudú skúšaní, nebudú písať testy a nebude prebiehať klasifikácia.  Vyučovanie bude prebiehať opakovaním prebratého učiva a  interaktívne.

       Prosíme rodičov, aby nevnímali tieto aktivity ako "hranie", alebo ako "stratený čas". Naopak sú pre žiakov a ich obnovu školských návykov mimoriadne potrebné a dôležité.

        

       Podmienky nástupu žiakov 8. a 9.roč. na prezenčné vzdelávanie:

       1. Negatívny test žiaka na ochorenie COVID- 19 nie starší ako 7 dní.

       Ak sa žiak zúčastnil testovania prostrednícstvom kloktacích testov v škole - výsledok mu bude zaslaný na zadané mob. číslo alebo e-mailom.

       Ak sa žiak zúčastnil PCR testovania alebo antigénového testovania v MOM -ke donesie so sebou k nahliadnutiu výsledok tohto testovania (SMS - správa, ..).

       2. Negatívny test jedného z rodičov na ochorenie COVID- 19 nie starší ako 7 dní. Alebo potvrdenie o výnimke z testovania.

       Výsledok testu alebo potvrdenie o výnimke z testovania je potrebné doniesť do školy k nahliadnutiu.

       3. Doniesť vypísané a podpísané čestné prehlásenie za rodiča a žiaka a súhlas dotknutej osoby.

       Cestne_vyhlasenie_-_ziak_a_rodic_-_II.stupen..docx

       Suhlas_so_spracovanim_osobnych_udajov.docx

        

       Rozvrhy hodín

       Rozvrh hodín pre IX.A triedu od 19.04.2021 do 23.04.2021

       IX.A.docx

       Rozvrh hodín pre IX.B triedu od 19.04.2021 do 23.04.2021

       IX.B.docx

       Rozvrh hodín pre VIII. triedu od 19.04.2021 do 23.04.2021

       VIII.tr.docx

       Rozvrh hodín pre II.B triedu od 19.04.2021 do 23.04.2021

       II.B.docx

       Rozvrhy hodín pre skupiny 5+1 - bez prístupu k on-line dištančnému vzdelávaniu

       1.skupina_-_VPU_-_5.-7.roc.docx

       2.skupina_-_MP-_5.-6.roc.docx

       POZOR zmena pri dištančnom vzdelávaní žiakov 5. až 7.ročníka

       Od 19.04.2021 sa mení čas a dĺžka trvania hodín dištančného vzdelávania.

       Platný rozvrh tu Distancne_vzdelavanie.docx

      • Tanečné tréningy

      • Milí žiaci,

        

       Laci Strike a Streed Dance Academy vás pozývajú na ďalšie bezplatné otvorené tréningy hip hopu s Lacim Strikeom, ktoré sa uskutočnia v piatok 16. apríla prostredníctvom aplikácie ZOOM, v čase od 16:00, 17:00, 18:00 a 19:00. Pozývame všetkých tancuchtivých od 6 rokov až po dospelákov, ktorí si chcú zatancovať s Lacim, skúsiť niečo nové, alebo si len spríjemniť piatkový večer veselou aktivitou.

        

       Všetky informácie a prihlášku na otvorený tréning nájdete na tomto linku: https://www.streetdance.sk/trening-zadarmo.

        

      • Prvé testovanie kloktacími testami na našej škole máme úspešne za sebou

      • Dňa 09.04. 2021 sme na našej ZŠ otestovali kloktacími testami žiakov II. st., ktorí nemajú prístup k dištančnému vzdelávaniu. Títo žiaci sa zúčastňujú prezenčného vyučovania v obmedzenom počte päť žiakov a jeden učiteľReakcie žiakov, ale aj ich rodičov boli pozitívne. Testovanie prebehlo bez komplikácií.

       Kloktací test je jednoduchý, bezpečný a bezbolestný spôsob samoodberu vzorky pre vykonanie vyšetrenia na ochorenie COVID-19. Vzorky sú odoberané formou výplachu ústnej dutiny žiaka fyziologickým roztokom alebo čistou vodou bez prítomnosti zdravotníckeho personálu, len pod dohľadom osoby, ktorá dobrovoľne vykoná dozor pri odbere vzorky. Tento druh testovania, z odobratej vzorky prostredníctvom výplachu ústnej dutiny žiaka, sa vyhodnocuje v akreditovanom laboratóriu PCR testom na zistenie prítomnosti vírusu SARS-CoV-2. Výhodou kloktacích testov je omnoho presnejšia/citlivejšia detekcia prítomnosti vírusu SARS–CoV-2 v porovnaní s antigénovými testami. Kloktací test je určený primárne žiakom II. stupňa na základných školách. Účasť na testovaní formou kloktania je dobrovoľná. Žiak na II. stupni základnej školy môže byť naďalej testovaný antigénovými testami v prípade nezáujmu o kloktacie testy, a tak preukazovať platný výsledok testu.

       Veríme, že sa táto forma testovania na našej škole osvedčí a postupne  sa do testovania budú môcť zapojiť aj ostatní  žiaci II.st. 

        

       Tešíme sa na spoločné prezenčné vzdelávanie!