• Novinky

      • Pozor zmena!

      • Vážení rodičia a milí žiaci,

       na základe odporúčania RÚVZ vo Vranove nad Topľou a výsledkov testovania rodičov žiakov zo dňa 27.02.2020, zriaďovateľ školy po dohode s riaditeľom školy rozhodol, že bude od 1.3.2021(pondelka) prebiehať vyučovanie pre žiakov I. stupňa dištančnou formou (vzdelávanie z domu).

       O nástupe žiakov I. stupňa na prezenčnú formu vyučovania Vás budeme informovať.

       Žiaci II. stupňa pokračujú vo vzdelávaní dištančnou formou.

      • Obnovenie vyučovania po jarných prázdninách

      • Vážení rodičia !

          Oznamujeme vám, že v pondelok 01.03.2021, bude obnovené vyučovanie žiakov 1. – 4. ročníka a ŠKD. V prevádzke  bude pokračovať aj  školská jedáleň.

       Žiaci 5. - 9.ročníka sa od 01.03.2021 naďalej učia dištančne.

          Čo je potrebné odovzdať v pondelok ráno pred vstupom žiaka do školy?

          Vyplnené a podpísané Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti jedného zákonného zástupcu o negatívnom výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie staršieho ako 7 dní alebo o negatívnom výsledku antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie staršieho ako 7  dní alebo o platnej výnimke a tiež o neprítomnosti akútnych príznakov ochorenia.

       Otestovať sa môžete u zriaďovateľa školy - obec Slovenská Kajňa.

       Testovanie prebehne na OcÚ Slovenská Kajňa v sobotu 27.02.2021 v čase od 10.00 hod do 18.00 hod. Bližšie informácie - Testovanie

       Cestne_vyhlasenie_rodic_3_(1).docx

       V prípade potreby bude tlačivo – Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti - pripravené na vyplnenie v škole, v pondelok ráno od 7. 30 h.

      • Jarná škola 2021 - Fotogaléria

      • Do fotogalérie bol pridaný nový album Jarná škola 2021.

       Naší žiaci v Jarnej škole - Február 2021

       Jarná škola (22.2.2021-26.2.2021)

        

       A je tu koniec! Žiaci 1.-4.ročníka sa počas jarných prázdnin zúčastnili „JARNEJ PRÁZDNINOVEJ ŠKOLY“. Počas nej absolvovali rôzne aktivity a úlohy zamerané najmä na utvrdenie a precvičovanie učiva, ktoré bolo žiakom vysvetľované počas dištančného vzdelávania. Zamerali sme sa aj na to, čo sa počas dištančného vzdelávania nedalo zrealizovať.

       Najviac sme si utvrdzovali učivo z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra.

       U žiakov prvého a druhého ročníka sme sa v slovenskom jazyku a literatúre venovali hlavne zlepšeniu čítania a písania. V matematike sa žiaci venovali finančnej gramotnosti.

       U tretiakov a štvrtákov sme sa zo slovenského jazyka zamerali hlavne na vybrané slová a slovné druhy. V matematike sme precvičovali predovšetkým násobenie a delenie v obore do 10. Učivo sme precvičovali najmä pomocou rôznych zaujímavých pracovných listov a tiež aj interaktívnej tabule.  

       Vedomosti si žiaci mali možnosť overiť aj pomocou rôznych zábavných súťaží. Žiakov najviac zaujali úlohy na interaktívnej tabuli – dopĺňanie, vyberanie správnych možností a kvízy.

                   Na odreagovanie od učenia mali žiaci možnosť využiť aj svoje šikovné ručičky a pracovné zručnosti si overili maľovaním, strihaním, skladaním a lepením.  Výsledkom ich námahy boli zaujímavé výtvarné práce.

       Taktiež sme využili aj posledný sneh tohto roku. Obliekli sme sa do otepľovačiek, čiapok, rukavíc a vybrali sme sa na náš školský dvor.  Žiaci sa tam dosýta vyšantili. V snehu sme robili rôzne postavičky a otlačky. Žiačky prvého a druhého ročníka nepotrebovali ani klzáky a zábavu si urobili na šmýkačke zo snehu.

       Dúfame , že  po tomto týždni sú žiaci obohatení hlavne o nove zážitky a vedomosti, ktoré vedeli majú dostatočne zopakované a utvrdené.

      • Jarná škola 2021

      • MŠVVaŠ SR na zmiernenie dopadov pandémie COVID-19 vo výchove a vzdelávaní umožňuje základným školám počas jarných prázdnin v školskom roku 2020/2021 organizovať tzv. jarné školy.

       Po dohode so zriaďovateľom organizujeme počas jarných prázdnin (od 22.2. do 26.2.2021) „Jarnú školu 2021“ pre žiakov 1.-4. ročníka..

       Jarná škola je dobrovoľná, zameraná na doplnenie, utvrdenie učiva, ktoré sa nestihlo počas dištančného vzdelávania. Tiež bude zameraná na predmety, ktoré sa počas dištančného vzdelávania nedali realizovať - výchovy a manuálne zručnosti. Nebude prebiehať podľa bežného rozvrhu.

       UPOZORNENIE: Opatrenia – COVID platia, t.j. je potrebné mať negatívny test u jedného z rodičov nie starší ako 7 dní .

       Otestovať sa môžete u zriaďovateľa školy - obec Slovenská Kajňa.

       Testovanie prebehne na OcÚ Slovenská Kajňa v sobotu 20.02.2021 v čase od 10.00 hod do 18.00 hod. Bližšie informácie - Testovanie

       Informácie o jarných školách na minedu: Jarné školy 2021

      • Jarné prázdniny

      • Jarné prázdniny sa uskutočnia od 22. do 26. februára 2021 pre žiakov 1.-4. ročníka, ktorí sa  neprihlásili do jarnej školy a pre žiakov 5.-9. ročníka, ktorí sa vzdelávajú dištančne.

       Nástup žiakov po prázdninách do školy závisí od epidemiologickej  situácie v našom okrese. Ak sa epidemiologická situácia nezmení:

       - I.stupeň prezenčne - podmienka - otestovaný aspoň jeden z rodičov(negatívny) a podpísané Cestne_vyhlasenie_rodic_3.docx

       - II.stupeň dištančne

      • Úspech v Projekte čitateľskej gramotnosti - „Čítame radi 2“

      • V decembri 2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci so Združením vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na podávanie žiadostí o rozvojový projekt Čítame radi. Flexibilne sme v priebehu niekoľkých dní pripravili a podali žiadosť na nákup detských, mládežníckych kníh a odbornej literatúry pre zamestnancov škôl. V decembri sme neuspeli. Šťastie sa na nás usmialo druhý februárový týždeň keď naša škola uspela na MŠVVaŠ SR v projekte na podporu čitateľskej gramotnosti – rozvojový projekt „Čítame radi 2“, keď sa nám podarilo získať sumu 800,- €  na nákup kníh. Tešíme sa.

       Viac informácií:

       Projekt "Čítame radi 2"

        

      • Súťaž

      • Pod záštitou operačného programu OPKZP-PO1-INFO-2017-28 je vyhlásená súťaž pre 2. stupeň ZŠ na tému:  Ako vidíš vodu .....nie len z vodovodu


       Zapojte sa do súťaže a vyhrajte Smart Hodinky :-)


       Súťaž trvá do 1.4.2021.

       Svoje výtvory posielajte do správy na FB InfoVodaTuke alebo na mail infovodatuke@gmail.sk

       Viac info - sutaz_2.st._ZS.pdf​​​​​​​

      • Podmienky pre prezenčné vzdelávanie naďalej pokračujú

      • Vzhľadom na aktuálny Covid automat, test platí len 7 dní, teda je potrebné opätovné testovanie zamestnancov školy a min. 1 zákonného zástupcu žiaka.

       Zákonný zástupca žiaka a zamestnanci školy sa môžu otestovať antigénovými testami v budove OcÚ Slovenská Kajňa v sobotu – 13.02. 2021 – od 10.00 hod. do 18.00 hod.

       Bližšie informácie tu Testovanie na OcÚ Slovenská Kajňa

        

       Podmienky účasti žiaka na prezenčnom vyučovaní ostávajú nezmenené:

       • aspoň jeden z rodičov žijúci v spoločnej domácnosti ma negatívny test
       • rodič vyplní tlačivo – Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré prinesie žiak v deň nástupu do školy. (Bez vyplneného a podpísaného tlačiva nebude žiak pustený do školy.)
       • potvrdenie o negatívnom teste je potrebné doniesť do školy  k nahliadnutiu

        

      • Oznam

      • Na základe dnešného rozhodnutia RÚVZ - VT sa žiaci I.stupňa začnú vyučovať prezenčne(v škole) od stredy 10.02.2021, ak sa epidemiologická situácia nezmení a RÚVZ nerozhodne inak.

       Podmienky účasti žiaka na prezenčnom vyučovaní ostávajú nezmenené:

        - aspoň jeden z rodičov žijúci v spoločnej domácnosti ma negatívny test,

       - rodič vyplní tlačivo – Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré prinesie žiak v deň nástupu do školy. (Bez vyplneného a podpísaného tlačiva nebude žiak pustený do školy.)

       Cestne_vyhlasenie_rodic_3.docx​​​​​​​

       Informacie_k_nastupu_do_skoly_10.2.2021.docx​​​​​​​      • Pozor, opäť zmena vzdelávania!

      • Na základe odporúčania Okresného úradu Vranov nad Topľou, odboru krízové riadenie a RÚVZ Vranov nad Topľou sa základné  a materské školy v pondelok 8.2.2021  neotvoria.

       Žiaci v pondelok 8.02.2021 pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

       RÚVZ v pondelok 8.2.2021 na základe výsledkov víkendového testovania prehodnotí otváranie škôl a vydá usmernenie k otvoreniu škôl v celom okrese Vranov nad Topľou.

       Aj napriek neustálym zmenám odporúčame zákonným zástupcom žiakov, aby sa testovania zúčastnili, nakoľko je možný prechod na prezenčné vzdelávania žiakov 1.st. ZŠ  už v priebehu najbližších dní  ďalšieho týždňa a podmienkou  účasti   žiaka 1. st. na vyučovaní  v ZŠ od 8. 2. 2021 je pretestovanie aspoň jedného zákonného zástupcu, ktorý žije s dieťaťom v spoločnej domácnosti s negatívnym výsledkom testu.

        

      • Začíname vzdelávať prezenčne na I.stupni a otvárame činnosť ŠKD - doplnenie.

      • Na základe vyjadrenia ministra školstva, Branislava Grölinga, v pondelok 08. 02. 2021 a na základe  jeho  rozhodnutia číslo:2021/10079:1-A1810 sa obnovuje prezenčné vzdelávanie na ZŠ:

        - pre  žiakov I. STUPŇA,

       - pre žiakov II. STUPŇA v   skupinách 5+1, ktorí nemajú prístup k                    dištančnému vzdelávaniu,

       - činnosť ŠKD,

       - školskej jedálne,

       Podmienky na vstup žiaka I.stupňa do školy:

        je NEGATÍVNY RT-PCR,  resp. antigénový TEST jedného z rodičov žiaka, s ktorým žiak žije v spoločnej domácnosti,

       - negatívny test nesmie byť STARŠÍ AKO 7 DNÍ.

       Žiaci prvého stupňa základnej školy sa netestujú, aj keď presiahli vek 10 rokov.

       Podmienky na vstup žiaka II.stupňa do školy, ktorí sa budú vzdelávať v skupinách 5+1:

       je NEGATÍVNY RT-PCR,  resp. antigénový TEST žiaka,

        je NEGATÍVNY RT-PCR,  resp. antigénový TEST jedného z rodičov žiaka, s ktorým žiak žije v spoločnej domácnosti,

       - negatívny test nesmie byť STARŠÍ AKO 7 DNÍ.

       Podmienky na vstup zamestnanca  do školy:

        je NEGATÍVNY RT-PCR,  resp. antigénový TEST, 

       - negatívny test nesmie byť STARŠÍ AKO 7 DNÍ.

       Obec Slovenská Kajňa vytvorila pre záujemcov odberné miesto, kde sa budú môcť rodičia žiakov a zamestnanci ZŠ otestovať prostredníctvom antigénových testov.

       Odberové miesto bude v budove OcÚ Slovenská Kajňa a bude otvorené v sobotu  06. 02. 2021 –  od 10.00 hod. do 18.00 hod.  Bližšie informácie nájdete na:    Informácie o odberovom mieste.

       Rodičia a zamestnanci môžu samozrejme využiť akékoľvek odberové miesto.

       Tu je prehľad odberových miest v meste Vranov n/T.

       Mobilné odberové miesta Vranov n/T

       V pondelok ráno (08. 02. 2021)  pri vstupe do školy, zákonný zástupca žiaka predloží  Čestné vyhlásenie (asistentovi učiteľa, ktorý bude pri vchode do školy)  v ktorom rodič svojím podpisom potvrdí, že splnil požadované podmienky, aby jeho dieťa mohlo do školy nastúpiť. Týmto podpisom berie na seba zodpovednosť za pravdivosť údajov.

       Cestne_vyhlasenie_rodic.docx​​​​​​​


       Vyučovanie sa bude od pondelka realizovať podľa platného rozvrhu hodín. O prípadných zmenách budú žiakov a rodičov informovať triedne učiteľky.


       Školská dochádzka

       V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

       1. škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu, 
       2. zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,
       3. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka, 
       4. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.