• Novinky

      • Pokračovanie dištančného vzdelávania

      •  

       Oznamujeme žiakom a rodičom, že vzhľadom na epidemiologickú situáciu na Slovensku, vzdelávanie žiakov I. a II. stupňa ZŠ pokračuje dištančnou formou aj v týždni od 01.02. do 05.02.2021.

       Výpis z klasifikácie za 1. polrok šk. r. 2020/2021 si môžu zákonní zástupcovia vyzdvihnúť v ZŠ v utorok  (02.02. 2021) v čase od 8.00 - 12.00 hod. V prípade, že si výpis v danom dni zákonní zástupcovia nevyzdvihnú, bude  žiakom odovzdaný až pri prvom nástupe do školy.

       Rodičia, ktorí majú vytvorené rodičovské konto na stránke školy, si po prihlásení môžu tento výpis pozrieť a vytlačiť.

       O ďalších zmenách vo vyučovaní Vás budeme informovať cez  webovú stránku školy.

        

        

       Mgr. Marián Oľšav

                                                                                                                                riaditeľ školy

      • Pokračovanie dištančného vzdelávania

      • Oznamujeme žiakom a rodičom, že vzhľadom na epidemiologickú situáciu na Slovensku, vzdelávanie žiakov I. a II.stupňa ZŠ pokračuje dištančnou formou aj v týždni od 25.01.2021 do 29.01.2021.

       Riaditeľstvo školy dáva do pozornosti  možnosť testovania žiakov II.stupňa a rodičov žiakov I. a II.stupňa u zriaďovateľa Základnej školy, ktoré bude prebiehať na OcÚ Slovenská Kajňa v dňoch:

       23.01.2021 - v čase od 8.00 do 19.00 hod.

       24.01.2021- v čase od 8.00 do 16.00 hod. 

       Ďalšie pokyny o nástupe žiakov do školy, o testovaní rodičov, žiakov a zamestnancov, budú zverejnené na stránke školy podľa pokynov ministerstva školstva a zriaďovateľa školy. 

       Upozorňujeme rodičov, že aj napriek pandémii naďalej prebieha školský rok a že učenie sa doma je súčasťou POVINNEJ ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY, za ktorú zodpovedá vždy ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA ŽIAKA.

       Vyzývame rodičov, aby DOZERALI na učenie sa svojich detí doma a aby ich kontrolovali. Neúčasť na online hodine a tiež nevypracovanie úloh považujeme za ABSENCIU ŽIAKA a sme nútení udeliť NEOSPRAVEDLNENÚ HODINU. Potom sme povinní informovať o nedochádzke do školy inštitúcie, ktoré ju riešia (OcÚ, ÚPSVaR...)

                                                                                               Mgr.Marián Oľšav

                                                                                                          RŠ

        

      • OZNAM - pre žiakov a rodičov - ZMENA

      • Oznamujeme žiakom a rodičom, že žiaci 1. stupňa a 2. stupňa pokračujú vo vzdelávaní dištančnou formou aj v týždni od 18.1.2021 do 22.1.2021. Zároveň oznamujeme žiakom a rodičom, že 26.1.2021 sa uskutoční Pedagogická rada zameraná na hodnotenie a klasifikáciu žiakov za I. polrok šk. roka 2020/2021.

       Ďalšie pokyny o nástupe žiakov do školy, o testovaní rodičov a žiakov budú zverejnené na stránke školy.

      • Vzdelávanie žiakov prvého stupňa základných škôl opäť podporí televízne vyučovanie - relácia Školský klub

      • Štátny pedagogický ústav v spolupráci s verejnoprávnou televíziou RTVS pripravili ďalšie pokračovanie televízneho vyučovania. Relácia Školský klub je určená žiakom a učiteľom prvého stupňa základných škôl a nadväzuje na vysielanie z jesenných mesiacov minulého roka.

       Vysielanie začína od dnes,11. januára na Dvojke. Bude prebiehať od pondelka do štvrtka vždy od 9.00 do 10.00. Rovnako ako na jeseň, aj teraz bude každý deň venovaný jednej vzdelávacej oblasti alebo predmetu. „V pondelok budú „televízni učitelia“ učiť slovenský jazyk a literatúru, v utorok sa budú venovať obsahu zo vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť, v stredu sa bude vyučovať matematika a vo štvrtok prírodovedné predmety“ .

       Televízne relácie môžu deti sledovať aj z archívu RTVS alebo na stránke: https://ucimenadialku.sk/skolsky-klub.„Ku každej relácií sú vytvorené pracovné listy, ktoré môžu deťom vytlačiť rodičia. 

       Relácia ponúka interaktívnu komunikáciu s detským divákom počas celého vysielania, ale aj prostredníctvom tzv. výzvy, ktorú televízni učitelia zadávajú v každej relácii. Deti môžu na ňu reagovať zaslaním odpovedí, ale aj nápadov či fotografií na adresu: skolskyklub@ucimenadialku.sk alebo môžu rodičia vypracované výzvy zavesiť na FB stránku školského klubu.

      • MS Teams - inštrukcie a návod

      • Vážení rodičia, učitelia a milí žiaci,


       V rámci epidemiologickej situácie na Slovensku, sme nútení na našej škole pokračovať v dištančnej forme vzdelávania žiakov. Dištančné vzdelávanie nedokáže nahradiť prezenčnú formu vzdelávania v škole, ale našou snahou je, aby jeho efektivita neustále rástla. Od januára 2021 zavádzame ďalšiu, novú formu online dištančného vzdelávania pomocou balíka programov Office 365 a aplikácie MS Teams, ktorú sme zakúpili od spoločnosti Microsoft pre všetkých žiakov a učiteľov našej školy.

       Aplikáciu si môžete stiahnuť do svojich mobilných zariadení alebo PC zo stránky: www.office.com.

       Prístupové mená a heslá k registrácii aplikácie Vám v čo najbližšom čase pošlú Vaši triedni učitelia.

       Kompletný návod na registráciu a prvé kroky v aplikácii nájdete priložený tu:


      • Hodnotenie a klasifikácia žiakov za I.polrok šk. roka 2020/2021

      • Termín na vyskúšanie a hodnotenie žiakov za prvý polrok školského roka 2020/2021 sa predlžuje do 31. marca"Učitelia tak nemusia prvé týždne po otvorení škôl mať pocit, že treba „naháňať známky.“ Nie je to potrebné. Ak má žiak známky z prvého polroku a je potrebné, aby získal ďalšiu známku, je možné ho do 31. marca hodnotiť,“

       „Ministerstvo školstva čo najskôr, preto vydá rozhodnutie, ktoré upraví nástup žiakov do škôl." 

        

       Prijímacie konania a talentové skúšky

       Zmeny nastali aj pri termín

       och na prijímacie konanie na stredné školy. Štandardné prijímacie skúšky sa budú konať v prvom termíne 3. mája (podľa potreby aj 4. mája 2021). V druhom termíne sa uskutočnia 10. mája (alebo podľa potreby 11. mája).  Talentové prijímacie skúšky sa uskutočnia v prvom termíne 5. mája (podľa potreby aj 6. a 7. mája 2021). V druhom termíne 12. mája (prípadne 13. a 14. mája).

       Testovanie žiakov

       • Testovanie pre žiakov 5. ročníka sa ruší.
       • Testovanie pre žiakov 9. ročníka sa uskutoční v termíne 9. a 10. júna 2021 s náhradnými termínmi 24. júna a 25. júna.
      • Nástup žiakov do školy po Vianočných prázdninách

      • Vážení rodičia, milí žiaci.

       Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo 4.01.2021 termíny a podmienky návratu žiakov do škôl s ohľadom na momentálnu epidemiologickú situáciu na Slovensku. 

       Vyučovanie sa začína v pondelok 11.01.2021 a bude prebiehať takto:

       - od 11.01.2020 do 15.01.2021(od 11. do 18. januára bude vyplácaná pandemická OČR) 

       žiaci I.stupňadištančne - podľa tohto rozvrhu                                                 -  Rozvrh_hodin_ziakov_pre_distancne_vzdelavanie_od_18.01.2020.pdf

       žiaci II.stupňa - dištančne - podľa rozvrhu, ktorý platil do 18.12.2020

       žiaci IX.B a II.B - dištančne - písomné zadávanie úloh

       - od 18.01.2021 do 22.01.2021

       žiaci I.stupňa - prezenčne -  podľa rozvrhu platného do 18.12.2020 - podmienkapo pretestovaní všetkých   zamestnancov školy a   zákonného zástupcu žiaka I. stupňa.  Rodičia naďalej môžu v    tomto čase ospravedlniť dieťa na 5 vyučovacích dní po sebe (v prípade potreby tak môže žiak ostať doma až do konca lockdownu). 

       žiaci II.stupňa - pokračujú v dištančnej forme vzdelávania

       žiaci II.stupňa zo SZP a žiaci bez prístupu k vzdelávaniu a /nemajú internet  a pod./  - sa budú  vzdelávať prezenčne v skupinách 5 žiakov  a 1 učiteľ /po testovaní zamestnancov školy. Rodičia naďalej môžu v tomto čase ospravedlniť dieťa na 5 vyučovacích  dní po sebe (v prípade potreby tak môže  žiak  ostať doma až do konca lockdownu)

       žiaci IX.B  -  sa môžu  vzdelávať prezenčne po testovaní zákonných zástupcov žiakov a zamestnancov školy. Rodičia naďalej môžu v tomto čase ospravedlniť dieťa na 5 vyučovacích dní po sebe (v prípade potreby tak môže žiak ostať doma až do konca  lockdownu)

       ŠKD prezenčne po testovaní zákonných zástupcov a zamestnancov školy

       od 25.01.2020 - ukončenie lockdownu

       žiaci I.stupňa - prezenčne

       žiaci II. stupňa - prezenčne - po plánovanom pretestovaní žiakov a jedného rodiča, pričom ÚVZ SR vyhláškou určí pretestovanie žiakov druhého stupňa základnej školy a zamestnancov školy.

       V čase od 22.1.2021 – 24.01.2021 je plánované testovanie zákonných zástupcov  a žiakov 2.stupňa a zamestnancov školy.

       Zároveň je potrebné zdôrazniť, že tieto podmienky sú predbežné a závisieť budú od vývoja situácie. Lokálne podmienky navyše môže zmeniť alebo upraviť RÚVZ-VT.

       V priebehu nasledujúcich dní budú zverejnené ďalšie podrobnosti, resp. zmeny podmienok vzdelávania žiakov.

                                                                                                                               Mgr.Marián Oľšav - riaditeľ školy