• Škola sa otvára pre všetkých

     • Vážení rodičia,

      oznamujeme Vám, ako aj žiakom, že od 22.6.2020 sa obnovuje školské vyučovanie pre všetkých žiakov ZŠ.

      Účasť žiakov na vyučovaní v ZŠ je dobrovoľná. Prosíme rodičov, aby prostredníctvom triedneho učiteľa potvrdili nástup svojho dieťaťa do školy.

      Pri prvom nástupe je potrebné predložiť vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Bez tohto vyhlásenia žiak do školy nebude prijatý.

      Tlačivo nájdete na stránke školy v časti Koronavírus – dôležité/Tlačivá na stiahnutie pod názvom „Čestné vyhlásenie rodiča“

      Pre zákonných zástupcov a žiakov aj naďalej platia pokyny upravujúce prevádzku, vnútorný režim a podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia, ktoré vydal riaditeľ ZŠ a sú zverejnené na stránke školy.

       

      Organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v základných školách a školských zariadeniach od 22. 6. 2020 vydanú ministrom školstva nájdete na:

     • Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a žiakom

     • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

     • Žiadna nuda doma

     • Do galérie Žiadna nuda doma boli pridané fotografie.

      Naše deti sa doma nenudili ani počas prerušeného vyučovania...

     • OZNAM!

     • Vážení rodičia,

      žiadame Vás, aby ste kvôli prerušeniu vyučovania zapríčineného šírením ochorenia COVID-19 nahlásili zmenu v prípade, ak chcete, aby Vaše dieťa v budúcom školskom roku 2020/2021 navštevovalo iný voliteľný predmet (etická výchova, rímsko-katolícke náboženstvo) ako malo nahlásené v tomto školskom roku. Zmenu oznámte triednemu učiteľovi žiaka.

      V prípade, že nenahlásite zmenu, chápeme to, že súhlasíte, aby vaše dieťa navštevovalo ten istý voliteľný predmet ako v školskom roku 2019/2020.