• Novinky

      • Škola sa otvára pre všetkých

      • Vážení rodičia,

       oznamujeme Vám, ako aj žiakom, že od 22.6.2020 sa obnovuje školské vyučovanie pre všetkých žiakov ZŠ.

       Účasť žiakov na vyučovaní v ZŠ je dobrovoľná. Prosíme rodičov, aby prostredníctvom triedneho učiteľa potvrdili nástup svojho dieťaťa do školy.

       Pri prvom nástupe je potrebné predložiť vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Bez tohto vyhlásenia žiak do školy nebude prijatý.

       Tlačivo nájdete na stránke školy v časti Koronavírus – dôležité/Tlačivá na stiahnutie pod názvom „Čestné vyhlásenie rodiča“

       Pre zákonných zástupcov a žiakov aj naďalej platia pokyny upravujúce prevádzku, vnútorný režim a podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia, ktoré vydal riaditeľ ZŠ a sú zverejnené na stránke školy.

        

       Organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v základných školách a školských zariadeniach od 22. 6. 2020 vydanú ministrom školstva nájdete na:

      • Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a žiakom

      • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

      • OZNAM!

      • Vážení rodičia,

       žiadame Vás, aby ste kvôli prerušeniu vyučovania zapríčineného šírením ochorenia COVID-19 nahlásili zmenu v prípade, ak chcete, aby Vaše dieťa v budúcom školskom roku 2020/2021 navštevovalo iný voliteľný predmet (etická výchova, rímsko-katolícke náboženstvo) ako malo nahlásené v tomto školskom roku. Zmenu oznámte triednemu učiteľovi žiaka.

       V prípade, že nenahlásite zmenu, chápeme to, že súhlasíte, aby vaše dieťa navštevovalo ten istý voliteľný predmet ako v školskom roku 2019/2020.