• Novinky

      • Otvorenie školy

      • Na základe usmernenia MŠVVaŠ pripravuje  riaditeľ školy otvorenie našej školy od 1. júna 2020 pre žiakov 1 . - 5. ročníka. Okrem prezenčného vyučovania bude pokračovať aj naďalej dištančné vzdelávanie. Podrobnosti súvisiace s bezpečným nástupom detí do školy a do ŠKD zverejníme v následujúcom týždni. Čestné prehlásenia pre žiakov a učiteľov, ktoré je potrebné doručiť do školy pred prvým nástupom,  sú zverejnené v tlačivách na stiahnutie v sekcii "Koronavírus - dôležité" https://zsslovkajna.edupage.org/a/koronavirus-dolezite?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQyNSZzdWJwYWdlPTc%3D

       27.05.2020 

       Vážení rodičia, Základná škola Slovenská Kajňa sa otvára 1. júna 2020 pre žiakov 1. - 5. ročníka. Otvorenie sa uskutoční na základe Rozhodnutia o otvorení základných škôl, ktoré vydala Obec Slovenská Kajňa ako náš zriaďovateľ. Žiaci sa budú vzdelávať v 3 skupinách. Prvá skupina bude vytvorená z I.A, I.B triedy,  druhá skupina z II.triedy a tretia skupina žiakov bude vytvorená z III., IV. a V.triedy. Tí žiaci, ktorí sa prihlásili na obed,  sa budú stravovať v triede v ktorej sa budú vyučovať. Vyučovanie sa končí  o 11.30 hod. Potom žiaci odchádzajú do ŠKD. Školský klub detí budeme prevádzkovať do 16.30 hod. Nástup detí do školy(platí pre deti, ktoré budú prichádzať do školy individuálne):

       Benkovce 7.20 – 7.25

       Kvakovce 7.25- 7,30

       Malá Domaša – 7.30 -7.35

       Žalobín – 7.35 – 7.40

       Slovenská Kajňa - 7.40 - 7.45

       29.05.2020 – NOVÉ – organizačné zmeny

       Z dôvodu nízkeho záujmu rodičov  o pobyt žiakov v ŠKD zriaďovateľ školy neobnoví prevádzku ŠKD od 1.06.2020. Vyučovanie v škole sa predlžuje a bude končiť o 14.15 hod.

       Dodatok k prevádzkovému poriadku školy(Dodatok_k_Prevadzkovemu_poriadku_-_spravny.pdf​​​​​​​)

       Pokyn riaditeľa ZŠ č. 1/2020  o podmienkach zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov v škole po otvorení prevádzky   školy od 1.6.2020  (Prikaz(1).pdf​​​​​​​ )

       Rozvrh hodín platný od 1.6.2020 (Rozvrh_hodin_-_I._sk._____novy.docxRozvrh_hodin_-_II._sk._____novy.docxRozvrh_hodin_-_III._sk._____novy.docx​​​​​​​)

       Autobusy budú premávať ako počas školského vyučovania

       1. Pokyny pre zákonných zástupcov žiakov
       • Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo  základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk)
       • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.
       • Prikladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie          Pozor 28.5.2020 bolo rozhodnutím ministra tlačivo zmenené. (Priloha_-_29.05.2020.docx
       • Zákonný zástupca zabezpečí príchod žiaka do školy v čase od 7.15 do 7.45, nevstupuje do priestorov školy a nepohybuje sa v priestoroch školy.
       • Odchod zo školy:
       • pre tých, ktorí nechodia na obedy a nezúčastňujú sa popoludňajších aktivít 11.45 hod
       • pre tých, ktorí chodia na obedy, ale  nezúčastňujú sa popoludňajších aktivít - do 12:15 h
       • pre tých, ktorí chodia na obedy a zúčastňujú sa popoludňajších aktivít

       1.skupina 14.15 – 14.25 hod

       2.skupina 14.25 – 14.30 hod 


       • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy
       • Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak  bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.