• Novinky

      • Dôležitý oznam - Testovanie 2. kolo

      • Milí rodičia a žiaci.

        

                   NÚCEM pripravil pre žiakov aj tento rok sériu elektronických testovaní z rôznych typov gramotností (čitateľská, matematická, prírodovedná), z vyučovacích jazykovmatematiky a cudzích jazykov. Naša škola sa tak isto ako predchádzajúce roky do tohto testovania zapojí. Tentoraz to ale nebude prebiehať v škole ako doteraz, ale individuálne z domu v rámci online vyučovania.

                   Prosím preto rodičov, dozrite na svoje ratolesti, aby sa tohto testovania zúčastnili.

                   Testy sú zamerané na priebežné opakovanie a upevňovanie učiva

                   Po prvom kole testovaní, sú pre vás pripravené testy v rámci 2. kola testovania 

        

       Testy sú naplánované nasledovne:

        

       20.5.2020

        

       Test z matematickej gramotnosti pre žiakov 5. ročníka ZŠ

       Test z matematiky pre žiakov 7. ročníka ZŠ

       Test z matematiky pre žiakov 8. ročníka ZŠ

        

       21.5.2020

        

       Test zo Slovenského jazyka a literatúry pre žiakov 5. ročníka ZŠ 

       Test z čitateľskej gramotnosti  pre žiakov 8. ročníka ZŠ

        

       22.5.2020

        

       Test z anglického jazyka, úroveň A2 pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ 

        

       Testovacie termíny je NUTNÉ dodržať, na test sa dá prihlásiť len v určený deň testovania a je možné len jedno spustenie testu. Odporúčame spustiť test v doobednajších hodinách.

        

       Bližšie info: http://www.etest.sk/e-testovanie-jar-2020-april-maj/

        

       Návod na priame spustenie testu: http://www.etest.sk/data/files/2635_navod-na-priame-spustenie-testu.pdf

        

       Video návod na spustenie testu: http://www.etest.sk/data/files/484_141125_spustenie-testu.avi

        

        

       Prihlasovacie údaje žiakov na prihlásenie budeme posielať žiakom 5. ročníka individuálne cez správu na portáli Edupage v priebehu nasledujúcich dní. Žiaci 7., 8. a 9. ročníka použijú prihlasovacie údaje z predchádzajúceho kola testovania. Ak by ste prihlasovacie údaje nedostali do pondelka  18.5.2020, kontaktujte p.uč. Pavla Žeca na jeho emailovej adrese zec@zsslovkajna.sk v priebehu pondelka 18.5.2020.

        

       Doplnenie: 

       Prístupové heslá pre vstup do testu (nie na prihlásenie žiaka!)

        

       Matematika 5. ročník: mat5

       Slovenský jazyk 5. ročník: sjl5

       Matematika 7. ročník: mat7

       Matematika 8. ročník: mat8

       Slovenský jazyk 8. ročník: sjl8

       Anglický jazyk 8. a 9. ročník: anj8

      • Návod

      • Milí rodičia a žiaci. Pripravili sme pre vás krátky návod, ako môžete posielať cez Edupage správy s prílohou. Dúfame, že pomôže tým, ktorí ešte trocha tápajú pri práci s Edupage a zlepší to vašu komunikáciu s učiteľmi a medzi sebou.

      • Zmena spôsobu hodnotenia žiakov

      • Zmena spôsobu hodnotenia žiakov

       Riaditeľstvo ZŠ, Školská ulica 54/21, Slovenská Kajňa po dôkladnom zvážení vzniknutej situácie, ktorá vznikla v dôsledku prerušenia vyučovania a na základe "Usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v šk. roku 2019/2020" mení spôsob záverečného hodnotenia žiakov v týchto predmetoch:

        A) NBV, ETV, OBN, HUV, VYV, TSV, PVC,THD

        B) v predmetoch vyučovaných v rámci projektu

       TDA, PJH, BEO, MIA, 

       C) v špeciálnej triede aj predmet INF,

        

       ktoré boli pôvodne hodnotené klasifikáciou, avšak podmienky v čase prerušovaného vyučovania neumožňujú naplniť ich ciele plnohodnotnou realizáciou, na konci šk. roka 2019/2020 nebudeme klasifikovať známkou. Po dohode              na pedagogickej rade, sa v 2. polroku školského roka 2019/2020  záverečné hodnotenie týchto predmetov  bude realizovať   slovom absolvoval - absolvovala. 

       Ostatné predmety budú v záverečnom hodnotení klasifikované známkou.

       V prvom ročníku sa záverečné hodnotenie bude realizovať formou slovného hodnotenia.

       Riaditeľ školy Vám ďalej oznamuje zásady hodnotenia žiakov počas mimoriadnej situácie:

       1.Priebežné hodnotenie sa počas prerušeného  vyučovania v škole nerealizuje formou klasifikácie.   Priebežné hodnotenie má mať charakter konštruktívnej spätnej väzby, má mať motivačný charakter, pomenovať žiakom chyby, ktoré robia a navrhnúť postup pri ich odstraňovaní.

       2. Pri priebežnom a záverečnom hodnotení sa prihliada predovšetkým na osobitosti, možnosti a individuálne podmienky na domácu prípravu počas prerušeného vyučovania na škole V záverečnom hodnotení žiakov (klasifikácia predmetov) sa vychádza z výsledkov, aké žiaci dosiahli v čase pred prerušením vyučovania, z portfólií  žiackych prác, z rozhovorov so žiakmi, prípadne konzultáciou s rodičmi. Podkladmi môžu byť projekty, riešenia komplexných úloh, samostatné praktické práce spracované žiakmi počas domácej prípravy s prihliadnutím na individuálne podmienky  každého žiaka.

       3. V čase  mimoriadnej situácie  sa ruší povinnosť realizovať predpísané  kontrolné písomné práce vyplývajúce z výkonového štandardu štátneho vzdelávacieho programu.