• Hurá do školy!
     • Hurá do školy!

     •            Riaditeľstvo ZŠ v Slovenskej Kajni oznamuje žiakom a rodičom žiakov našej školy,

      že slávnostné otvorenie školského roku 2017/2018 sa uskutoční v pondelok  4.septembra 2017.

       

                 Program:

                                     7.45 – svätá omša v kostole Slovenská Kajňa

                                     8.30 – otvorenie šk.roka 2017/2018

                                              - privítanie žiakov, príhovor riaditeľa školy

                                              - privítanie prvákov

                                              - predstavenie pedagogického zboru a triednych učiteľov

                                     9.00 – vstup do kmeňových tried so svojimi triednymi učiteľmi

                                     9.00 – 10.00 – triednická hodina (vnútorný poriadok, kartičky SAD, pomôcky, organizácia ďalšieho dňa)

                                    10.15 – odchod detí domov

       

              V prípade nepriaznivého počasia sa program presúva do budovy školy.