• Profil školy

    • Motto: "Vyučovať neznamená naplniť nádobu, ale zapáliť oheň"     

                                                                                                                                                                  (William Butler Yets)

      

     Stupeň vzdelania:  primárne vzdelanie

     Dĺžka vzdelávania:      4 roky

     Stupeň vzdelania:  nižšie stredné vzdelanie

      Dĺžka vzdelávania:     5 rokov

     Vyučovací jazyk:    slovenský jazyk

     Študijná forma:      denná

     Druh školy:              štátna

     Adresa:         Základná škola, Školská ulica 54/21, Slovenská Kajňa  

     IČO:                 37873342

     Riaditeľ školy:   Mgr. Marián  Olšav

     Koordinátor pre tvorbu ŠkVP a iŠkVP: Mgr. Ľubica Bačová

     Škola nemá žiadnu špecializáciu – umožňuje vzdelávanie všetkým deťom berúc do úvahy ich možnosti a schopnosti.

     Aktivity školy v edukačnom procese i mimoškolskej činnosti sú nasmerované na plnenie nasledovných cieľov a úloh:

     -chceme byť školou so svojou históriou, budúcnosťou, ktorá bude mať pevné základy postavené na demokratických zásadách a princípoch,

     -v popredí nášho záujmu je náš žiak, v ktorého prospech pracuje tím pedagogických a nepedagogických zamestnancov,

     -úspešnosť žiaka v ďalšom štúdiu i uplatnenie na trhu práce považujeme za výsledok našej práce,

     -sme a chceme byť aj naďalej školou otvorenou pre žiakov a verejnosť,

     -veľký dôraz kladieme na zdravý vývoj, bezpečnosť, ekológiu vonkajšieho i vnútorného prostredia,

     -poznáme svoje možnosti, ale poznávame aj možnosti našich konkurentov,

     -veľký dôraz kladieme na kvalitu edukačného procesu,

     -podporujeme výučbu cudzích jazykov a IKT,

     -podporujeme nadaných a talentovaných žiakov,

     -venujeme pozornosť efektívnej integrácii žiakov,

     -hľadáme možnosti, ale najmä čerpáme skúsenosti zapájaním sa do rôznych aktivít a projektov, ktoré by mohli skvalitniť našu ponuku. 

     Zriaďovateľ:  Obec Slovenská Kajňa

     Adresa:   Slovenská Kajňa, 09402

     Kontakt: Bc.Lenka Hierzer Štiber – starostka obce