• 01d) Správa o zákazke

    • Správa o zákazke podľa §21, ods. 2 a 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní

      

     a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

      

      

      Verejný obstarávateľ: ZŠ Slovenská Kajňa

     Zákazka: Podlimitná zákazka zadávaná podľa §9, ods. 9 – zákazka na poskytnutie služby

     Zatriedenie verejného obstarávateľa: Podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona č 25/2006 Z. z.

     Postup verejného obstarávania: Výzva na predkladanie cenových ponúk

     Predmet zákazky: okná

     a) identifikácia verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, predmet a hodnota zákazky, rámcovej

     dohody alebo dynamického nákupného systému:

      1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

      

     Názov verejného obstarávateľa: ZŠ Slovenská Kajňa

      

     Sídlo verejného obstarávateľa: ZŠ Slovenská Kajňa, 09402 Slovenská Kajňa 54

      

     Zastúpený: Mgr.Marián Oľšav, riaditeľ školy

      

     Bankové spojenie:TATRABANKA, a. s., pobočka Vranov nad Topľou

      

     Číslo účtu: 2622018271/1100

      

     Telefón: 057/4494152

      

     E – mail: zsslovkajna@gmail.com

     www.zsslovkajna.edupage.sk

      

      (ďalej „verejný obstarávateľ“)

     Verejný obstarávateľ podľa § 6, ods. 2, písmeno a) zákona č 25/2006 Z. z.

     Názov zákazky:  zhotovenie a montáž okien

     Predmetom zákazky je dodanie a montáž okien do Základnej školy Slovenská Kajňa a to:

     Popis tovaru a služby
     m.j.
     Počet m.j.
     Okno 850x1120 mm
     kus
     8
     Parapet vonkajší  180x900 biely
     kus
     8
     Parapet vnútorný 250x900 biely
     kus
     8
     Montáž, demontáž a vysprávky
     kus
     8
     Predmetom zákazky je aj dovoz , demontáž a montáž okien do miesta dodania predmetu zákazky

     (Základná škola, Slovenská Kajňa, 094 02 Slovenská Kajňa).

     Predpokladaná hodnota zákazky: 1345,93 €.

      b) Použitý postup zadávania zákazky: Výzva na predkladanie cenových ponúk - zákazka

     zadávaná podľa §9, ods. 9 – zákazka na poskytnutie služby.

     c) dátum uverejnenia oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie (ďalej len „európsky vestník“) a vo Vestníku verejného obstarávania (ďalej len „vestník“) a čísla týchto oznámení:

     Predbežné:

     EÚ: neuplatňuje sa

     UVO: neuplatňuje sa

      

     Vyhlásenie:

     EÚ: neuplatňuje sa

     UVO: neuplatňuje sa 

      

     Výsledok:

     EÚ: neuplatňuje sa

     UVO: neuplatňuje sa.

      d) identifikáciu vybratých záujemcov a odôvodnenie ich výberu: Neuplatňuje sa.

     e) identifikáciu vylúčených uchádzačov alebo záujemcov a odôvodnenie ich vylúčenia:

     Neuplatňuje sa.

     f) odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk: Neuplatňuje sa.

     g) identifikáciu úspešného uchádzača a odôvodnenie výberu jeho ponuky, podiel zákazky alebo

     rámcovej dohody, ktorý úspešný uchádzač má v úmysle zadať tretím osobám, ak je známy:

     Identifikácia úspešného uchádzača:  Okna Martin Trade s.r.o. Dlhá 155, 094 13 Dlhé Klčovo,         IČO: 44993943.

     Návrh úspešného uchádzača na plnenie kritéria: 1345,93 €

     Odôvodnenie výberu: Vybraná najnižšia cena. Úspešný uchádzač ponúkol najnižšiu cenu.

      

     Návrh uchádzačov na plnenie kritéria na hodnotenie ponúk:

     Por. č.
     Dodávateľ

     (obchodné meno, adresa

     jeho sídla)
     Cena v €
     Ďalšie údaje na vyhodnotenie

     cenových ponúk
     Dátum a poznámka
     Bez DPH
     s  DPH
     1.
     ROBE s.r.o Hviezdoslavova 161/54, 09301 Vranov n/T
     1650,4
     1980,48
      
     Tretia cena v poradí
     2.
     OKNA  Martin TRADE s.r.o. Dlhá 155, 09413 Dlhé klčovo
     1121,61
     1345,93
      
     Najnižšia cena
     3.
     Ján DŽurdženik OKNO Vranov, Sedliská 191
     1545,16
     1854,19
      
     Druhá cena v poradí
      

      

     Podiel zákazky, ktorý úspešný uchádzač má v úmysle zadať tretím osobám: Neuplatňuje sa.

     h) odôvodnenie použitia rokovacieho konania alebo súťažného dialógu: Neuplatňuje sa.

     i) odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 108j ods. 1 písm. h) a l) a prekročenia podielu podľa §

     108j ods. 1 písm. k): Neuplatňuje sa.

     j) odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 108h ods. 2: Neuplatňuje sa.

     k) dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky:  Neuplatňuje sa. 

      

     Slovenská Kajňa , dňa: 5.12.2013

      

                                                                                                                                                                   ..................................................................

                                                                                                                  Mgr.Marián Oľšav

                                                                                    osoba zodpovedná za verejné obstarávanie