• 01c) Zmluva o dielo

    • Príloha č. 1

     Vzor s uvedením požadovaného minimálneho rozsahu zmluvných podmienok

     ZMLUVA O DIELO č. ................................. doplní úspešný uchádzač

     uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov

      

     I.

     Zmluvné strany

     1. Zhotoviteľ:

     Obchodné meno:                                 

     Sídlo:                          

     Zastúpený:                              

     Bankové spojenie:                    

     IČO:                                                   

     IČDPH:                                               

     Tel.:                                        

     Fax:                            

     e-mail:

     ( ďalej len „zhotoviteľ “)

      

     2. Objednávateľ:

     Obchodné meno PO:   ZŠ – Slovenská Kajňa

     Sídlo PO :                   Slovenská Kajňa 54

     DIČ PO : 2021636386                       IČO: 37873342                                     

     Právna forma v prípade PO:                              

     Zápis v OR SR alebo v inej evidencii PO:            

     Štatutárny orgán PO: Mgr.Marián Oľšav                                    

      

      

     ( ďalej len „objednávateľ “)

      

      

     II. Základné ustanovenia

      

     1. Dohodnutá cena za vykonanie diela   ...............................vrátane DPH.
     2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termíne podľa predbežnej dohody s objednávateľom a to  v termíne do 31.12.2013
     3. Objednávateľ sa zaväzuje, že uhradí dohodnutú zálohu vo výške 100% z celkovej ceny diela po podpise tejto zmluvy. Nezaplatenie dohodnutej zálohy v celom rozsahu najneskôr do 30 dní po stanovenom termíne zmluvné strany považujú za okamžité odstúpenie od zmluvy zo strany zhotoviteľa, ibaže ten v lehote do 40 dní po lehote splatnosti zálohy oznámi objednávateľovi, že od zmluvy o dielo neodstupuje.

      

     1. Predmetom zmluvy je:
     1. záväzok zhotoviteľa vykonať dielo tak, ako je vymedzené v bode 2.5. tejto zmluvy, spôsobom a za podmienok ďalej dohodnutých touto zmluvou,
     2. záväzok objednávateľa prevziať dielo vykonané v zmysle bodu 2.5. tejto zmluvy spôsobom a za podmienok dohodnutých touto zmluvou,
     3. záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi za vykonanie diela cenu vo výške, spôsobom a  za podmienok dohodnutých touto zmluvou,
     4. záväzok objednávateľa poskytnúť zhotoviteľovi spolupôsobenie spôsobom a za podmienok dohodnutých touto zmluvou.

      

     1.         Dielom sa na účely tejto zmluvy rozumie vo všeobecnosti:
     1. zhotovenie a dodanie dohodnutých výrobkov a ich príslušenstva špecifikovaných v objednávke,
     2. montáž výrobkov, ak jej dodanie je dohodnuté medzi stranami.

     2.6.          Konkrétny predmet zmluvy zmluvné strany dohodli písomne v Ponuke/Objednávke okien a dverí s označením číslom, ktoré je totožné s číslom tejto zmluvy (ďalej len „objednávka“) a ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť, t.j. z uvedenej objednávky strany vychádzajú pri zisťovaní, čo je konkrétnym predmetom tejto zmluvy o dielo, teda dodanie akých výrobkov a v akom počte, prípadne aj ich montáž.

             (ďalej len „dielo“)

     2.7.          Pod pojmom zhotovenie a dodanie výrobkov sa na účely  tejto zmluvy rozumie kompletná doprava zhotovených výrobkov na dohodnuté miesto plnenia.

     2.8.          Pod pojmom montáž výrobkov sa na účely  tejto zmluvy rozumie vykonanie činností, ktoré sú bližšie určené v objednávke a následné vyskúšanie funkčností dodaných namontovaných výrobkov.

      

      

     III. Účel zmluvy

                    

     3.1.          Účastníci deklarujú, že účelom tejto zmluvy je dodanie diela, t.j. zhotovenie a dodanie plastových výrobkov, ich doplnkov, prípadne aj ich montáž podľa objednávky, ktorá má za cieľ vytvoriť vyhovujúce tepelno-izolačné vlastnosti dotknutých nehnuteľností.

      

      

     IV. Zmena termínu vykonania diela

      

     1. V prípade, že zo strany objednávateľa nebude zaplatená záloha v lehote a spôsobom podľa tejto zmluvy, zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je oprávnený zmeniť termín vykonania diela  a to tak, že ho vykoná v dodatočnej primeranej lehote po zaplatení zálohy. To isté platí v prípade existencie prekážok vykonania diela spočívajúcich vo vyššej moci a omeškania objednávateľa so splnením jeho povinností podľa tejto zmluvy a podľa príslušných zákonných ustanovení.

      

     V. Miesto vykonania a odovzdania diela

      

      

        Miestom odovzdania diela je adresa sídla resp. trvalého bydliska objednávateľa uvedená
                 v čl. I bod 2, ak sa účastníci nedohodnú inak a v tom prípade je dohodnutým miestom dodania diela : Humenné

                           

               

      

     VI. Práce naviac

      

     1. Dodávky a práce, ktoré nie sú v tejto zmluve dohodnuté, nie sú uvedené v objednávke a potreba vykonania ktorých vznikne ako dôsledok požiadaviek objednávateľa, ktorým zhotoviteľ ich vykonaním vyhovie, sa považujú za práce naviac, ktoré na základe osobitne vystavenej faktúry uhradí objednávateľ.

     6.2.          Objednávateľ nie je oprávnený v žiadnom prípade aplikovať zádržné z ceny diela.

      

     VII. Platobné podmienky

      

     1. Úhrada ceny za vykonanie diela bude realizovaná na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom a doručenej  

     objednávateľovi pri súčasnom zúčtovaní zaplatenej zálohy.

     1. Faktúra je splatná v lehote v nej uvedenej.
     2. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu je objednávateľ oprávnený vrátiť faktúru na opravenie a doplnenie najneskôr do troch dní od doručenia faktúry s tým, že uvedie, ako je potrebné faktúru opraviť. V takom prípade sa zastaví plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

      

     VIII. Spôsob a čas vykonania diela

      

     1. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo je vykonané zhotoviteľom riadne:

     a)         pri zhotovení a dodaní výrobku v okamihu, kedy zhotoviteľ dopraví zhotovené výrobky na miesto podľa čl. V. tejto zmluvy; ak zo strany objednávateľa nebude realizovaná potrebná súčinnosť, zmluvné strany vyhlasujú, že v tomto prípade vzniká fikcia vykonania diela a to na základe zápisu v montážnom denníku a v príslušných záznamoch o prevádzke motorového vozidla zhotoviteľa.

     b)         pri zhotovení a dodaní výrobku s montážou v okamihu, ukončenia prác a spísania preberacieho protokolu; v prípade že objednávateľ odmietne spísanie preberacieho protokolu, zmluvné strany vyhlasujú, že v tomto prípade vzniká fikcia vykonania diela odmietnutím spísania preberacieho protokolu objednávateľom.

     8.2                          Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je povinný prevziať aj čiastočne vykonané dielo, pokiaľ rozsah nedodaných výrobkov resp. montážnych prác (hodnota ktorých je určená podľa objednávky) je najviac 7% celkovej ceny diela. Riadne dodaným výrobkom je taký výrobok, ktorý z pohľadu termoizolačných vlastností je funkčný. Rozsah nerealizovaných montážnych prác sa určí percentuálnym podielom nerealizovaných prác konkrétneho druhu k celkovému rozsahu prác daného druhu. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v primeranej dohodnutej lehote zrealizuje vykonanie diela podľa čl. II. tejto zmluvy.

      

     IX. Práva a povinnosti zhotoviteľa a objednávateľa

      

      

     1. Podkladom pre vypracovanie objednávky je zameranie vykonané pracovníkmi zhotoviteľa na mieste samom, prípadne výrobné rozmery oznámi sám objednávateľ. V oboch uvedených prípadoch je pred podpisom objednávky objednávateľ povinný skontrolovať uvedené výrobné rozmery a svojim podpisom objednávky potvrdzuje ich správnosť s tým, že preberá zodpovednosť za ich správnosť a za túto nenesie zodpovednosť zhotoviteľ. Výrobky zhotovené v súlade s objednávkou sú bezvadným zhotovením diela.
     2. Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi základné parametre diela, ktoré objednávateľ pozná a ktoré nie je možné zo strany zhotoviteľa predpokladať (napr. vonkajšie prekrytie rámu okien a dverí, určenie farby a rozmerov doplnkov atď. ) a svojim podpisom objednávky ich potvrdí.
     3. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov pri práci a za neohrozenie bezpečnosti pracovníkov objednávateľa a ostatných subdodávateľov. Pri uskutočňovaní dodávok a prác je zhotoviteľ povinný dodržiavať právne predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, požiarne predpisy a predpisy o ochrane životného prostredia.
     4. Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri vykonávaní diela s odbornou starostlivosťou, dodržiavať platné právne predpisy, technické predpisy tak, aby nim vykonané dielo a materiály, výrobky, konštrukcie a zariadenia v ňom zapracované v plnom rozsahu zodpovedali požiadavkám príslušných právnych predpisov a technických predpisov platných v SR.

      

     1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nim použité materiály, výrobky, konštrukcie a zariadenia budú  mať také vlastnosti, aby pri predpokladanej životnosti  diela a bežnej údržbe spĺňali platné technické predpisy a bola zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita.
     2. Zhotoviteľ môže na stavenisku umiestňovať reklamné tabule a viesť  v súvislosti so stavbou reklamnú kampaň.
     3. Zhotoviteľ je oprávnený poveriť vykonaním diela inú osobu, zodpovedá však za riadne vykonanie diela tak, ako by ho vykonal sám.
     4. Objednávateľ je povinný vykonané dielo alebo jeho časť prevziať od zhotoviteľa podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Objednávateľ je povinný vady diela ihneď po ich zistení oznámiť písomne zhotoviteľovi.
     5. Objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa nároky vzniknuté z titulu vád diela.

      

     X. Odovzdanie a prevzatie diela

      

     1. O vykonaní diela spíše zhotoviteľ preberací protokol. V okamihu vykonania diela podľa čl. VIII. sa zmluvné strany zaväzujú podpísať preberací protokol s tým, že každá zo zmluvných strán je oprávnená uviesť svoje stanovisko k vykonaniu diela. Nedoručenie signovaného preberacieho protokolu zo strany objednávateľa zhotoviteľovi v lehote 5 pracovných dní od jeho doručenia objednávateľovi, je považované za súhlas objednávateľa s vykonaním diela bez výhrad.
     2. Objednávateľ je povinný v deň odovzdania diela vykonať jeho prehliadku s vynaložením odbornej starostlivosti za účelom zistenia zjavných vád diela a nedorobkov, ktoré je oprávnený uviesť preberacom protokole.
     3. Objednávateľ môže odmietnuť prevziať predmet zmluvy alebo jeho časti  len pre závady, ktoré sú dôvodom nefunkčnosti dodaných výrobkov.
     4. Prevzatím diela a zaplatením ceny diela alebo jeho časti prechádza vlastnícke právo na objednávateľa, do tej doby sú vo výlučnom vlastníctve zhotoviteľa. Nebezpečenstvo škody na predmete diela prechádza na objednávateľa okamihom, kedy sa predmet diela dostane do sféry pôsobnosti objednávateľa. Do toho času znáša nebezpečenstvo škody na diele zhotoviteľ.
     5. Ak pripraví zhotoviteľ dielo alebo jeho časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ je povinný toto dielo prevziať pred dohodnutým termínom na základe oznámenia zhotoviteľa doručeného minimálne 3 dni vopred.
     6. Ak objednávateľ začne dielo so súhlasom zhotoviteľa užívať napriek tomu, že formálne k vykonaniu diela nedošlo, zmluvné strany sa dohodli, že dielo bolo odovzdané v okamihu, kedy ho objednávateľ začal fakticky užívať.

      

      

     XI. Záručná doba a zodpovednosť za vady

      

     11.1.        Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré existujú v čase vykonania diela a ktorých povaha má za následok nefunkčnosť vykonaného diela. Dielo má vady, ak má vlastnosti, ktoré bránia jeho užívaniu a účelu tejto zmluvy. Ostatné vady sa považujú za nedorobky, ktoré nemajú vplyv na riadne vykonanie diela a ktoré v primeranej lehote v prípade ich oprávnenosti sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť na svoje vlastné náklady. Vady diela, ktoré existujú v čase vykonania, ktoré objednávateľ neuvedie v preberacom protokole, hoci o nich vedel, alebo pri vynaložení primeranej starostlivosti a náležitej kontrole objednávateľ mohol vedieť, sa nepovažujú za vady diela podľa tejto zmluvy.

     11.2.        Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záruku na vykonané dielo.

     1. V prípade dodávky výrobkov s montážou je záručná doba 60 mesiacov a v prípade dodávky výrobkov bez montáže je záručná doba 24 mesiacov; v oboch prípadoch začína plynúť odo dňa vykonania diela podľa čl. VIII. 1. tejto zmluvy. Na príslušenstvo (žalúzie, siete, parapetné dosky, dverové výplne a pod. ) sa poskytuje záručná doba 24 mesiacov.
     2. Počas záručnej doby zodpovedá zhotoviteľ za vzniknuté vady na diele a je povinný ich odstrániť v primeranej lehote po ich oznámení. Zhotoviteľ však nezodpovedá za vady spôsobené nesprávnym používaním výrobkov, násilným poškodením resp. zásahom do konštrukcie alebo montáže bez predchádzajúceho písomného súhlasu zhotoviteľa. Objednávateľ berie na vedomie, že zahmlievanie, resp. zarosovanie okien a dverí nie je v žiadnom prípade vadou diela.

     11.5.        Zmluvné strany sa dohodli, že za vady diela sa považujú len také estetické nedostatky (škrabance a pod.), ktoré sú s prihliadnutím na skutočnosť, že sa jedná o stavebné činnosti, viditeľné bežným pohľadom zo vzdialenosti 2 m a viac a vzhľadom na svoj rozsah pôsobia výrazne rušivo.

     1. Objednávateľ je povinný písomne oznámiť vady zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu potom, čo ich zistí, inak nároky z vád zanikajú.
     2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo má v čase odovzdania a prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá príslušným technickým predpisom a technickým normám platným v SR a že nemá vady, ktoré by znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho požívania na obvyklé alebo zmluvne predpokladané účely.
     3. Ak by odstránenie vád nebolo možné alebo účelné a vady nebránia riadnemu užívaniu diela, má objednávateľ právo na primeranú zľavu z ceny za vykonanie diela, pričom ak nedôjde k dohode zmluvných strán, primeraná výšku zľavy bude určená mediátorom.
     4. Ak vady oznámené objednávateľom zhotoviteľ neuzná za opodstatnené, zmluvné strany sa dohodli na tom, že k existencii relevantných vád diela nechá na svoje náklady vypracovať znalecký posudok objednávateľ. V prípade, že bude konštatovaná existencia vád diela podľa tejto zmluvy, primerané náklady na vypracovanie znaleckého posudku objednávateľovi nahradí zhotoviteľ.

      

     XII. Sankcie

      

     1. Ak zhotoviteľ nedodrží pri vykonávaní diela termín podľa čl. II bod 2.2, resp. čl. IV tejto zmluvy svojím zavineným konaním, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % zo zmluvnej ceny za vykonanie diela za každý začatý deň omeškania.
     2. Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou ceny za dielo alebo jej časti, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % zo zmluvnej ceny za vykonanie diela za každý začatý deň omeškania.
     3. Zmluvné strany sa dohodli, že zaplatením zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy sa účastník nezbavuje povinnosti nahradiť škodu spôsobenú porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta.
     4. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve považujú za primerané a v súlade so zásadami poctivého obchodného styku.

      

     XIII. Odstúpenie od zmluvy

      

     1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy alebo jej časti v nasledovných prípadoch:
     1. ak zhotoviteľ je v omeškaní s vykonaním diela o viac ako 30 dní,
     2. ak bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz. 
      1. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, ak objednávateľ podstatným spôsobom porušuje svoje povinnosti vyplývajúce mu z tejto zmluvy.
      2. Odstúpenie od zmluvy musí byť urobené písomne, musí byť odôvodnené a doručené druhej strane.
      3. V prípade odstúpenia od zmluvy je objednávateľ je povinný uhradiť zhotoviteľovi časť ceny za vykonanie diela zodpovedajúcu rozsahu skutočného vykonania diela ku dňu účinnosti odstúpenia od zmluvy, minimálne vo výške poskytnutej zálohy a zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi  dielo v rozsahu jeho skutočného vykonania  ku dňu účinnosti odstúpenia od zmluvy a previesť na objednávateľa všetky práva s tým spojené. Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenie § 351 ods. 2 Obchodného zákonníka sa v tomto prípade nepoužije.
      4. Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo na náhradu škody.

      

      

      

     XIV. Reklamačný poriadok

      

     14.1         Reklamačný poriadok:

     K reklamácii je potrebné predložiť k nahliadnutiu originál nákupného dokladu tj. faktúry. Reklamačné konanie môže byť začaté ž po vyplnení reklamačného formulára. Ak sa na výrobku prejavia iné ako popisované závady, ktoré však možno posúdiť ako dôvod reklamácie, pokračuje sa v reklamačnom konaní a zákazník bude vyrozumený o jej spôsobe riešenia. Pri nesplnení niektorej z týchto podmienok sa tovar na reklamáciu neprijme. Reklamácie sa prijímajú a vydávajú výhradne v sídle firmy  ........................................... alebo v jej obchodných zastúpeniach. Výnimku tvoria špecifické obchodné dojednania, pri ktorých sú podmienky servisu určené vzájomne podpísanou zmluvou.

     14.2.        Všeobecné reklamačné podmienky:

     Zhotoviteľ diela si v sporných prípadoch vyhradzuje právo rozhodnúť o oprávnenosti reklamácie. Kompletnosť dodávky tovaru, je objednávateľovi diela predvedená pri montáži - prevzatím preberacieho protokolu a svojim podpisom na ňom potvrdzuje kompletnosť pri prevzatí. Na nekompletnosť dodávky tovaru sa pri reklamácii nie je možné odvolávať. Termín vybavenia reklamácie: Pre reklamovaný tovar v záruke platí lehota vybavenia reklamácie max. 30  dní. V prípade nedodržania termínu sa postupuje podľa písomnej dohody vytvorenej spolu s objednávateľom diela. Ak nie je dohoda možná, postupuje sa v súlade s Obchodným zákonníkom.

     1. Záverečné ustanovenia:

     Podpisom reklamačného protokolu objednávateľ diela dáva súhlas firme ........................................... na spracovanie, správu a archiváciu svojich osobných údajov uvedených v tejto zmluve počas doby jej platnosti, v zmysle Zákona č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, pre účely evidencie  sa  firma .............................zaväzuje že tieto informácie neposkytne žiadnym tretím osobám a nepoužije ich na iné účely.

      

      

     XV. Záverečné ustanovenia

      

     1. Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, všetky oznámenia, vyhlásenia, žiadosti, reklamácie, uplatnenia vád a iné úkony v súvislosti s touto zmluvou a jej plnením, musia byť doručené na adresu druhej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, alebo na inú adresu, ktorú oznámi táto zmluvná strana. Pre doručenie všetkých písomnosti sa vyžaduje doručenie osobne, poštou alebo doručenie písomnosti faxom. Písomnosť sa považuje za doručenú za nasledujúcich podmienok a to v prípade osobného doručovania odovzdaním písomnosti oprávnenej osobe alebo inej osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu alebo odmietnutím prevzatia písomnosti takou osobou; v prípade doručovania prostredníctvom poštového podniku oprávneného na poskytovanie poštových služieb na základe zákona č. 507/2001 Z.z. o poštových službách v znení neskorších predpisov doručením na adresu zmluvnej strany a v prípade doporučenej zásielky odovzdaním písomnosti osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu, najneskôr však uplynutím 5 dní odo dňa  uvedeného na podacom lístku a to bez ohľadu na úspešnosť doručenia. Súčasťou faxu musí byť aj potvrdenie o zaslaní faxu. Inak sa nepovažuje písomnosť za doručenú.
     2. Túto zmluvu možno meniť alebo zrušiť len vo forme písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami.
     3. V prípade, že niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatným, táto skutočnosť nespôsobuje neplatnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy.
     4. Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, pričom každá zo strán obdrží po 1  vyhotovení.
     5. Záväzkovo – právny vzťah účastníkov tejto zmluvy sa podľa ich dohody spravuje ustanoveniami Obchodného zákonníka.
     6. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
     7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto  zmluvy je objednávka.
     8. Podpisom tejto zmluvy objednávateľ diela dáva súhlas firme.......................................... na spracovanie, správu a archiváciu svojich osobných údajov uvedených v tejto zmluve počas doby jej platnosti, v zmysle Zákona č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, pre účely evidencie.
     9. Zmluvné strany po prečítaní zmluvy vyhlasujú, že súhlasia s jej obsahom, že ich vôľa pri podpisovaní bola slobodná a vážna, že táto zmluva bola spísaná na základe pravdivých údajov a že ich zmluvná voľnosť a právna spôsobilosť nie je obmedzená.

      

      

      

      

      

                                V Slovenskej Kajni      dňa  ............................................................

      

      

      

      

      

              __________________                                                                                                      _________________

                        objednávateľ                                                                                                                       zhotoviteľ