• Koordinátor pre žiakov s ŠVVP

    •  

      

     Koordinátor pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

     Mgr. Jana Mydlová


     Konzultačné hodiny : 

                                        streda     12:30 – 13:30
      (termín konzultácie je možné dohodnúť si telefonicky)

     „Je potrebné si uvedomiť, že prvoradé je vždy dieťa, jeho zdravý psychický vývin a budúcnosť“.

                     V našej základnej škole pôsobím ako školský špeciálny pedagóg. Moja práca je zameraná, predovšetkým, na prácu:

     Ø  so žiakmi so špeciálno-pedagogickými potrebami,

     Ø  s učiteľmi,

     Ø  s rodičmi,

     Ø  s poradenskými zariadeniami.

      

                 Začlenenie – integrácia znamená včlenenie, zaradenie znevýhodneného (hendikepovaného) žiaka do bežnej základnej školy. Môže sa uskutočniť až po špeciálno-pedagogickom a psychologickom vyšetrení v daných poradenských zariadeniach, kde na základe výsledkov odborníci navrhnú začlenenie. Rozhodnutie o prijatí žiaka, ako začleneného do základnej školy, vydáva riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov a písomného vyjadrenia poradenského zariadenia.

     Formou školského začlenenia je  individuálne začlenenie, pri ktorom sú žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zaraďovaní do tried s ostatnými žiakmi triedy, ale sú vzdelávaní podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu, pričom učebné osnovy a výchovné postupy sú prispôsobené ich potrebám. Na našej škole máme dve  špeciálne triedy ktoré navštevujú žiaci s mentálnym postihnutím.

                 Školský špeciálny pedagóg spolu s triednymi učiteľmi zabezpečuje evidenciu a starostlivosť o žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Jedná sa o žiakov:

     - so zdravotným postihnutím (s mentálnym, zrakovým, sluchovým alebo telesným       postihnutím, narušenou komunikačnou schopnosťou alebo autizmom)

     -  dlhodobo chorých alebo zdravotne oslabených

     - so špecifickými vývinovými poruchami učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia, dysmúzia, dyspraxia)

     - s poruchou pozornosti a aktivity

     - s poruchami správania

     - zo sociálne znevýhodneného prostredia

     - s nadaním.

     Pár rád pre rodičov:

                     Ak výsledky Vášho dieťaťa v škole nezodpovedajú spoločne vynaloženej námahe aj keď sa každodenne s dieťaťom pripravujete na vyučovanie. Ak máte pocit, že sa niečo deje, je vhodné osloviť školského špeciálneho pedagóga, alebo triedneho učiteľa a dohodnúť sa na spoločnom postupe.

                 Je možné, že výsledkom diagnostického procesu bude záver, že vaše dieťa trpí práve špecifickou vývinovou poruchou učenia.

     Aké najčastejšie  dysfunkcie poznáme?

     Dyslexia- porucha schopnosti čítať. Deti nerozlišujú jednotlivé hlásky, zamieňajú si ich a ťažko spájajú do slabík a tie zasa do slov. Spolu s dysgrafiou najrozšírenejšia porucha.

     Dysgrafia- porucha schopnosti napodobniť tvary písmen, neschopnosť naučiť sa písať. Písmo môže byť až nečitateľné, žiak nie je schopný si zaznačiť učivo v písomnej podobe.

     Dysortografia- porucha schopnosti naučiť sa základné pravidlá pravopisu. Dieťa nepočuje mäkčene, dĺžne, konce slov alebo viet. Nevzťahuje sa na chybné písanie ypsilonu.

     Dyskalkúlia- porucha matematických schopností. Žiaci majú problémy s osvojením číselných znakov. Ich počet v poslednom období rastie.

     Dysmúzia- nedostatok alebo strata zmyslu pre hudbu.

     Dyspraxia- porucha schopnosti naučiť sa vykonávať zložité úkony. Spolu s dysmúziou patrí medzi menej závažné poruchy. Možno hovoriť skôr o menej šikovných deťoch.

     Špecifické poruchy učenia môžu byť aj na báze porúch pozornosti, medzi ktoré patria:

     ·         ADHD - porucha pozornosti s hyperaktivitou

     ·         ADD - porucha pozornosti bez hyperaktivity

     ·         ODD - opozičné správanie

     ·         alternatívy ADHD (bez agresivity alebo s ňou)

     Základné znaky porúch pozornosti sú impulzivita hyperaktivita.

     A na záver ...

                 Vaša každodenná práca so žiakom s poruchami učenia bude náročná, ale nezabúdajte na to, že pre takéto dieťa je ešte náročnejšia. Spočiatku sa Vám môže zdať, že napriek úsiliu všetkých zainteresovaných nevidíte žiadne zlepšenie a napredovanie. Nestrácajte trpezlivosť a nádej. Nestane sa to zo dňa na deň. Všetko potrebuje čas. Je ale veľmi dôležité ako ten „čas“ využijete.