• Výchovný poradca

    • Výchovná poradkyňa (VP)

     Kto: Mgr. Jana Mydlová 

     Kedy: konzultačný deň: pondelok 07:45-08:30 hod. / utorok 10:30-13:30,

                alebo vždy podľa potreby a dohode so žiakmi a rodičmi 

     Kde: kabinet VP (nová budova- prízemie)

     Čo: činnosť VP je zameraná na riešenie výchovno-vzdelávacích, osobnostných, profesijných a sociálnych  problémov a potrieb žiakov, pomoc učiteľom a rodičom:

     1. výchovno-vzdelávacie problémy žiakov rieši v spolupráci s triednym učiteľom, vedením školy, špeciálnym pedagógom, psychológom, s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) vo Vranove nad Topľou a rodičom
     2. rieši problémy záškoláctva, agresívneho správania, šikanovania, psychického a fyzického týrania, prejavy rasovej a národnostnej nenávisti a extrémizmu s cieľom eliminovať a hlavne predchádzať týmto uvedeným negatívnym javom
     3. snaží sa humanizovať medziľudské vzťahy v školskom prostredí
     4. v oblasti profesijnej orientácie poskytuje poradenský servis pre rodičov  a žiakov končiacich ročníkov:
     1. informuje o možnostiach štúdia na jednotlivých typoch SŠ
     2. usmerňuje pri voľbe povolania a výbere SŠ podľa záujmu a prospechu žiaka
     3. poskytuje informácie o povolaniach, ktoré poznáte/ nepoznáte/ sú žiaduce na trhu práce
     4. umožňuje žiakom stretnutia s vedúcimi pracovníkmi SŠ, ktorí prezentujú formy a možnosti štúdia na ich SŠ
     5. zabezpečuje účasť žiakov na prezentáciách SŠ (Dni otvorených dverí)
     6. organizuje besedy

     Ak potrebujete pomoc , radu a odborné konzultácie môžete sa na CPPPaP vo VT obrátiť aj individuálne.

     Aké služby ponúka CPPPaP?

     • psychologická diagnostika, poradenstvo, terapia
     • špeciálno-pedagogická diagnostika, poradenstvo, terapia
     • logopedická diagnostika, poradenstvo, terapia
     • zisťujeme príčiny problémov v osobnostnom a vzdelávacom vývine
     • pomáhame pri problémoch v osobnostnom a sociálnom vývine
     • v rámci svojej pôsobnosti zabezpečujeme reedukačnú a psychoterapeutickú starostlivosť
     • psychologická diagnostika a poradenstvo pre nadaných a nadpriemerne inteligentných žiakov
      • výbery žiakov do športových tried
      • výbery žiakov do jazykových tried
      • výbery žiakov do tried so všeobecným intelektovým nadaním
     • špeciálny pedagóg poskytuje odbornú starostlivosť deťom so špecifickými poruchami učenia
     • logopéd uskutočňuje logopedické vyšetrenie a následnú starostlivosť deťom s poruchami a neurózami reči
     • venujeme pozornosť prevencii sociálno-patologických javov u detí a žiakov
     • úzko spolupracujeme s výchovnými poradcami ZŠ a SŠ, metodicky ich usmerňujeme, poskytujeme konzultácie pri profesijnej orientácii
     • na požiadanie uskutočňujeme besedy, prednášky a semináre pre pedagógov ZŠ a SŠ, žiakov ZŠ a SŠ a tiež pre rodičov
     • poskytujeme konzultácie rodičom, pedagógom a žiakom
     • klientelu CPPPaP tvoria deti a žiaci od 2 – 18 rokov

     CPPPaP
     Bernoláková 92
     093 01 Vranov nad Topľou

     tel.: 057 442 37 18
     fax: 057 488 01 07

     Po-Pia: 9.00-14.00
      

     Plán besied a preventívnych programov ZŠ v spolupráci CPPPaP:

     1. „Emka to vie“- preventívny program zameraný na prevenciu kriminality (Bezpečne na cestách, Šikanovanie? Počítačová závislosť, Krádeže, Úteky z rodiny, Obchodovanie s ľuďmi, Ako vyhľadať pomoc). Program pre žiakov 4. ročníka.
     2. Ako sa správne učiť- jednorazová prednáška pre žiakov 5. ročníka spojená s aktivitami zameranými na správne návyky učenia sa, motivácia a denný režim, typy pamäte, vhodný čas a prostredie na učenie, psychohygiena pri učení.
     3. Nenič svoje múdre telo (prevencia drogových závislostí)- preventívny program pre žiakov I. stupňa zameraný na prevenciu škodlivých látok, alkoholu, cigariet, vytváranie pozitívneho postoja žiakov k zdravému životnému štýlu, zdravému spôsobu života. Hlavnými témami programu sú: nebezpečenstvo fajčenia, chemikálií, alkoholu, drog, nezdravej výživy.
     4. Voľba povolania- prednáška pre žiakov 9. ročníka o možnostiach štúdia na strednej škole, typoch povolaní, postojoch a záujmoch, záujmové testy.
     5. Aj ty máš právo povedať NIE!- beseda s aktivitami zameraná na práva dieťaťa, legislatívu SR súvisiacou s ochranou detí a mládeže, prevencia syndrómu CAN.
     6. Šikanovanie a kyberšikanovanie na školách- beseda zameraná na prevenciu sociálno-patologických javov.
     7. Cesta k tolerancii- beseda zameraná na prevenciu voči rasizmu, extrémizmu, xenofóbii a intolerancii, zahrňujúca aktivity na priblíženie sa kultúrne odlišným ľuďom, prevencia voči predsudkom, ľudské práva.
     8. Drogy a závislosti- prevencia látkových a nelátkových závislostí so zameraním na závislosť fajčenia.
     9. Ako sa správne rozhodnúť  (realizované podľa záujmu rodičov žiakov 8. a 9. ročníka) – cyklus niekoľkých stretnutí zameraný na profesijnú orientáciu (popis stredných škôl, povolaní, štruktúra vzdelania, uplatnenie sa v jednotlivých povolaniach, záujmové testy, psychologické testy.

      

      

     Oznamy

     Október-  návštevy DOD vybraných stredných škôl 

     November/ December- testovanie žiakov 9. ročníka (diagnostika záujmov, schopností a zručností žiakov s cieľom poskytnutia pomoci pri profesijnej orientácii)

                                             - návštevy DOD ďalších vybraných stredných škôl

     Január- rodičovské združenie pre rodičov 9.ročníka- informácie k podávaniu prihlášok na SŠ, informácie o možnostiach a podmienkach prijímania na SŠ, informácie o realizácii Testovania 9

     Február !

     - zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a talentu /do 20.02.2019/

     - odoslanie prihlášok na stredné školy na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a talentu /do 28.02.2019/

       

           

     15. marec- 30. apríl 2019- overenie športových, talentových alebo iných špeciálnych schopností uchádzača. Konkrétny termín si určí každá stredná škola individuálne.

     Marec, Apríl!!!

     • 03.04.2019 - 04.04.2019 Testovanie 9- 2019 z matematiky a slovenského jazyka a literatúry
     • zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory /do 10.04.2019/
     • riaditeľ zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií /do 20.04.2019/
     • 5.04.2018- náhradný termín T9-2018

      

     Máj

     1. 1. kolo 1. Termín prijímacích skúšok /13.05.2019/
     2. 1. Kolo 2. Termín prijímacích skúšok /16.05.2019/

                    

     Jún

     V prípade vyhlásenia 2. kolo prijímacích skúšok na vybrané stredné školy 18.06.2019.

      

      

      

     Užitočné stránky!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

          www.povolania.eu

          www.stredne-skoly.sk

          www.sustavapovolani.sk

          www.svsmi.sk

           www.nucem.sk

      

      

     Harmonogram prijímacieho konania na SŠ
     v školskom roku 2017/2018

     A/ Predkladanie prihlášok: rodič predkladá prihlášku žiaka riaditeľovi ZŠ:

     • na talentové skúšky do 20.2.2019
     • na ostatné skúšky do 28.2.2019

     Prihláška musí byť podpísaná:

     • rodičom
     • žiakom
     • potvrdená pediatrom, v prípade potreby odborným lekárom

     K niektorým prihláškam je potrebné priložiť potvrdenie o zdravotnom stave na osobitnom tlačive (PaSA, SOŠ lesnícka)

     B/ Odosielanie prihlášok: škola posiela prihlášky žiakov hromadne doporučeným spôsobom:

     • na školy s talentovými skúškami do 28.2.2019
     • na ostatné školy (vrátane 8-ročných gymnázií) do 20.4.2019

     C/ Konanie prijímacích skúšok:

     • talentovky: 25.03.2018- 15.04.2018
     • ostatné stredné školy (vrátane 8-ročných gymnázií): 
      • 1. Kolo (13.05.2019, 16.05.2019)
      • 2. Kolo (18.06.2019)

     (riaditeľ strednej školy odošle rozhodnutie o prijatí žiaka bez prijímacej skúšky najneskôr 10 dní pred termínom konania prijímacej skúšky)

     D/ Počty prihlášok na stredné školy: žiak si môže podať 2 prihlášky na 1. kolo prijímacieho konania a 2 prihlášky na tzv. talentovky

     Pozor zmena!

     Všetci žiaci si môžu podať prihlášku na akýkoľvek typ školy(gymnázia, stredné odborné školy) bez ohľadu na priemer známok, ktorý dosiahli na konci 8. a na pol rok 9. ročníka zo základných predmetov!

     E/ Zápisné lístky: základná škola dáva rodičovi (zákonnému zástupcovi) jeden zápisný lístok, ktorý si rodič príde osobne prevziať do základnej školy. S týmto lístkom rodič zapíše svoje dieťa na strednú školu.

     F/ Odvolanie: proti prípadnému neprijatiu žiaka na strednú školu môže rodič podať odvolanie do 8 dní.