• Výchovný poradca a Školský

     • Výchovný poradca

     • Výchovná poradkyňa (VP)

      Kto: Mgr. Jana Mydlová 

      Kedy: konzultačný deň: utorok 07:30-09:30 hod. / štvrtok 12:30-13:30,

                 alebo vždy podľa potreby a dohode so žiakmi a rodičmi 

      Kde: kabinet VP (nová budova- prízemie)

      Čo: činnosť VP je zameraná na riešenie výchovno-vzdelávacích, osobnostných, profesijných a sociálnych  problémov a potrieb žiakov, pomoc učiteľom a rodičom:

      1. výchovno-vzdelávacie problémy žiakov rieši v spolupráci s triednym učiteľom, vedením školy, špeciálnym pedagógom, psychológom, s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) vo Vranove nad Topľou a rodičom
      2. rieši problémy záškoláctva, agresívneho správania, šikanovania, psychického a fyzického týrania, prejavy rasovej a národnostnej nenávisti a extrémizmu s cieľom eliminovať a hlavne predchádzať týmto uvedeným negatívnym javom
      3. snaží sa humanizovať medziľudské vzťahy v školskom prostredí
      4. v oblasti profesijnej orientácie poskytuje poradenský servis pre rodičov  a žiakov končiacich ročníkov:
      1. informuje o možnostiach štúdia na jednotlivých typoch SŠ
      2. usmerňuje pri voľbe povolania a výbere SŠ podľa záujmu a prospechu žiaka
      3. poskytuje informácie o povolaniach, ktoré poznáte/ nepoznáte/ sú žiaduce na trhu práce
      4. umožňuje žiakom stretnutia s vedúcimi pracovníkmi SŠ, ktorí prezentujú formy a možnosti štúdia na ich SŠ
      5. zabezpečuje účasť žiakov na prezentáciách SŠ (Dni otvorených dverí)
      6. organizuje besedy

      Ak potrebujete pomoc , radu a odborné konzultácie môžete sa na CPPPaP vo VT obrátiť aj individuálne.

      Aké služby ponúka CPPPaP?

      • psychologická diagnostika, poradenstvo, terapia
      • špeciálno-pedagogická diagnostika, poradenstvo, terapia
      • logopedická diagnostika, poradenstvo, terapia
      • zisťujeme príčiny problémov v osobnostnom a vzdelávacom vývine
      • pomáhame pri problémoch v osobnostnom a sociálnom vývine
      • v rámci svojej pôsobnosti zabezpečujeme reedukačnú a psychoterapeutickú starostlivosť
      • psychologická diagnostika a poradenstvo pre nadaných a nadpriemerne inteligentných žiakov
       • výbery žiakov do športových tried
       • výbery žiakov do jazykových tried
       • výbery žiakov do tried so všeobecným intelektovým nadaním
      • špeciálny pedagóg poskytuje odbornú starostlivosť deťom so špecifickými poruchami učenia
      • logopéd uskutočňuje logopedické vyšetrenie a následnú starostlivosť deťom s poruchami a neurózami reči
      • venujeme pozornosť prevencii sociálno-patologických javov u detí a žiakov
      • úzko spolupracujeme s výchovnými poradcami ZŠ a SŠ, metodicky ich usmerňujeme, poskytujeme konzultácie pri profesijnej orientácii
      • na požiadanie uskutočňujeme besedy, prednášky a semináre pre pedagógov ZŠ a SŠ, žiakov ZŠ a SŠ a tiež pre rodičov
      • poskytujeme konzultácie rodičom, pedagógom a žiakom
      • klientelu CPPPaP tvoria deti a žiaci od 2 – 18 rokov

      CPPPaP
      Bernoláková 92
      093 01 Vranov nad Topľou

      tel.: 057 442 37 18
      fax: 057 488 01 07

      Po-Pia: 9.00-14.00
       

      Zoznam preventívnych programov a besied organizovaných v spolupráci s CPPPaP vo VT:

      • Preventívny program „Emka to vie“ (prevencia kriminality) zameraný na prevenciu kriminality (Bezpečne na cestách, Šikanovanie, Počítačová závislosť, Krádeže, Úteky z rodiny, Obchodovanie s deťmi, Ako vyhľadať pomoc) pre žiakov 3.ročníka v spolupráci s CPPPaP vo VT
      • Informatívna a preventívna beseda Obchodovanie s ľuďmi (prevencia pred otrockou prácou) spojená s aktivitami o rizikách práce v zahraničí a prevencii pred neľudským zaobchádzaním a otrockou prácou pre 9.ročník v spolupráci s CPPPaP vo VT
      • Beseda v spolupráci s CPPPaP vo VT na tému Kyberšikana (prevencia sociálno-patologických javov).  Výber ročníka bude prispôsobený aktuálnej potrebe
      • CPPPaP: Ako sa efektívne učiť- jednorazová prednáška spojená s aktivitami zameranými na správne návyky učenia sa, motivácia a denný režim, typy pamäte, vhodný čas a prostredie na učenie, psychohygiena pri učení (5.ročník)
      • CPPPaP: Ako sa správne rozhodnúť (v spolupráci s psychológom)- cyklus niekoľkých stretnutí zameraný na profesijnú orientáciu (popis stredných škôl, povolaní, štruktúra vzdelania, uplatnenie sa v jednotlivých povolaniach, záujmové testy, psychologické testy) pre 9.ročník
      • CPPPaP: Voľba povolania- jednorazová prednáška o možnostiach štúdia na strednej škole, typoch povolaní, postojoch a záujmoch, záujmové testy (9.ročník)
      • CPPPaP: Kamaráti zdravia (prevencia látkových závislostí)- preventívny program zameraný na prevenciu škodlivých látok, alkoholu, cigariet, osvojenie si základov zdravého životného štýlu. Hlavným cieľom programu je viesť deti k negatívnemu postoju k cigaretám, alkoholu a drogám (4.ročník)
      • CPPPaP: HIV/AIDS- informatívna jednorazová beseda s aktivitou zameraná na prevenciu šírenia HIV/AIDS (8.ročník)
      • CPPPaP: Nástrahy sociálnych sietí (prevencia rizík používania internetu a počítačových závislostí)- prevencia ohrozených detí vo virtuálnom prostredí, deti a moderné telekomunikačné technológie, vplyv médií na psychický vývin detí a mládeže. Ako sa nestratiť vo svete internetu (pre 2.ročník)
      • CPPPaP: Koronavírus (prevencia šírenia COVID- 19)- beseda spojená s aktivitami, ako čeliť koronavírusu, rady pre zvládanie strachu z ochorenia (7.ročník)
      • CPPPaP: Poruchy príjmu potravy (prevencia v osobnostnom vývine)- anorexia, bulímia... fyzický vzhľad a jeho hodnota v živote mladých ľudí, rizikové faktory, príčiny vzniku a príznaky, formovanie zdravého vzťahu k sebe (8.ročník)
      • CPPPaP: Naučme sa zvládať konflikty (prevencia v osobnostnom vývine)- efektívne zvládanie konfliktov a negatívnych emócií (6.ročník)
      • CPPPaP: Povedz NIE! (prevencia týrania, zanedbávania a sexuálneho násilia páchaného na deťoch)- jednorazová beseda s aktivitami zameraná na práva dieťaťa, ochranu dieťaťa, legislatívu SR súvisiacou s ochranou detí a mládeže, prevenciu syndrómu CAN (pre 7.ročník)

       

       

       

      Oznamy

      Október-  návštevy DOD vybraných stredných škôl 

      November/ December - návštevy DOD ďalších vybraných stredných škôl

      Január- rodičovské združenie pre rodičov 9.ročníka- informácie k podávaniu prihlášok na SŠ, informácie o možnostiach a podmienkach prijímania na SŠ, informácie o realizácii Testovania 9

      Február !

      - zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a talentu /do 20.02.2021/

      - odoslanie prihlášok na stredné školy na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a talentu /do 28.02.2021/

        

           

      Marec, Apríl!!!

      • 24.03.2021  Testovanie 9- 2021 z matematiky a slovenského jazyka a literatúry
      • zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory /do 10.04.2021/
      • riaditeľ zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií /do 20.04.2021/
      • 14.04.2021- náhradný termín T9-2021

       

       

       

      Užitočné stránky!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

           www.povolania.eu

           www.stredne-skoly.sk

           www.sustavapovolani.sk

           www.svsmi.sk

            www.nucem.sk

      Odkazy na linky pomoci:

      Linka detskej dôvery https://www.linkadeti.sk/domov,

      Linka dôvery Nezábudka https://www.dusevnezdravie.sk/linky-pomoci,

      Internetové linky dôvery: https://ipcko.sk/, https://www.stalosato.sk/, http://nenormalne.sk/

      Linka detskej istoty http://www.ldi.sk/

      Online poradňa (LIVECHAT) pomoci obetiam trestných činov, ktorej ikonka sa nachádza v pravom spodnom rohu na stránke http://www.prevenciakriminality.sk/,

      Psychologická internetová poradňa pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením https://dobralinka.sk/

       

       

      Harmonogram prijímacieho konania na SŠ
      v školskom roku 2020/2021

      A/ Predkladanie prihlášok: rodič predkladá prihlášku žiaka riaditeľovi ZŠ:

      • na talentové skúšky do 20.2.2021
      • na ostatné skúšky do 28.2.2021

      Prihláška musí byť podpísaná:

      • rodičom
      • žiakom
      • potvrdená pediatrom, v prípade potreby odborným lekárom

      K niektorým prihláškam je potrebné priložiť potvrdenie o zdravotnom stave na osobitnom tlačive (PaSA, SOŠ lesnícka)

      B/ Odosielanie prihlášok: škola posiela prihlášky žiakov hromadne doporučeným spôsobom:

      • na školy s talentovými skúškami do 28.2.2021
      • na ostatné školy (vrátane 8-ročných gymnázií) do 20.4.2021

      C/ Konanie prijímacích skúšok:

      • talentovky: bude upresnené
      • ostatné stredné školy (vrátane 8-ročných gymnázií): 
       • 1. Kolo bude upresnené
       • 2. Kolo bude upresnené

      (riaditeľ strednej školy odošle rozhodnutie o prijatí žiaka bez prijímacej skúšky najneskôr 10 dní pred termínom konania prijímacej skúšky)

      D/ Počty prihlášok na stredné školy: žiak si môže podať 2 prihlášky na 1. kolo prijímacieho konania a 2 prihlášky na tzv. talentovky

      Pozor zmena!

      Všetci žiaci si môžu podať prihlášku na akýkoľvek typ školy(gymnázia, stredné odborné školy) bez ohľadu na priemer známok, ktorý dosiahli na konci 8. a na pol rok 9. ročníka zo základných predmetov!

      E/ Zápisné lístky: základná škola dáva rodičovi (zákonnému zástupcovi) jeden zápisný lístok, ktorý si rodič príde osobne prevziať do základnej školy. S týmto lístkom rodič zapíše svoje dieťa na strednú školu.

      F/ Odvolanie: proti prípadnému neprijatiu žiaka na strednú školu môže rodič podať odvolanie do 8 dní.